אגרת היועץ המקצועי, עו"ד יניב מאיר – כללים בנוגע להתמחות נאותה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ביום 4.4.2022 נכנס לתוקפו החוזר שבנדון. מסמך זה מטרתו להציג את עיקרי הכללים להתמחות נאותה כעולה מהוראות החוזר שפירסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הרשות"):

 • פרוצדורה מקדימה – הכללים קובעים פרוצדורה מקדימה להתמחות, ביניהם, חובת התרשמות ותיאום ציפיות של המאמן מהמועמד להתמחות, שליחת הודעה רשמית מטעם המאמן למועמד בדבר קבלה להתמחות וחובת הכנת תכנית התמחות בטרם תחילת התמחות.
  • משך ההתמחות, מקום ביצועה ויישום מעקב – מתמחה נדרש ל-30 שעות שבועיות לפחות בשבוע עבודה של 4 ימי עבודה לפחות, ולא פחות מ-5 שעות התמחות ביום; מקום הישיבה של המתמחה יהיה זהה למקום המוצהר על-ידי המאמן בכתב ההתחייבות; הכללים קובעים כי על המאמן לפעול בהתאם לתכנית ההתמחות ולוודא יישומה תוך ביצוע מעקב תקופתי.
  • תכני חובה במהלך ההתמחות – במהלך ההתמחות על המתמחה להיחשף, לכל הפחות, לתחומים ייעודיים ומוגדרים בכללים, ביניהם: היכרות עם הוראות הדין וחוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון; התנסות מעשית בפגישות עם לקוחות (בליווי המאמן/בעל רישיון המועסק במקום ההתמחות ובלבד שרשאי לשמש כמאמן); השתתפות בהליך בירור צרכים של לקוחות וצירוף לביטוח או צירוף למוצר פנסיוני; קיום לפחות 60 שעות הדרכה בעניין סוגי מוצרי ביטוח בענף ההתמחות הרלוונטי (תוך מתן דגש על מאפיינים ייחודיים, יתרונות וחסרונות) לרבות מוצרים שכבר לא ניתן לשווק אך קיימים בענף – והכל בהתאם להוראות החוזר.
  • כפיפות – הכללים קובעים כי התמחות לא תיחשב נאותה אם המאמן כפוף למתמחה במסגרת יחסי עוסק מעסיק (לרבות במקרה והמתמחה הוא בעל מניות בסוכנות הביטוח בה נעשית ההתמחות) או במקרה בו המאמן היה כפוף למתמחה במהלך 10 השנים שקדמו למועד תחילת ההתמחות.
  • תגמול המתמחה – הכללים קובעים כי קיימת חובת תשלום שכר למתמחה בהתאם לחוק שכר מינימום התשמ"ז-1987.
  • מקום בו מתמחים מספר מתמחים – נדרש לאייש לתפקיד אחראי התמחות אדם אשר יהיה בעל רישיון הכשיר לאמן בהתאם להוראות הדין ככלל והוראות החוזר בפרט.
  • דיווח לרשות – בהתאם לכללים יש לדווח לרשות במקרים הבאים: חשד להתמחות לא נאותה; עזיבת המאמן או המתמחה את מקום ההתמחות; הפסקת התמחות מכל סיבה; היעדרות המתמחה לתקופה רצופה מעל 30 יום (למעט עקב חופשת לידה או שירות מילואים); כל דיווח מהותי אחר.
  • תיעוד – על המאמן לתעד את פעילותו ואת פעילות המתמחה בדרך שניתן יהיה לבקר ולפקח על ההתמחות ולוודא כי היא עומדת בהוראות החוזר, בדגש על: תיעוד שיחת ההתרשמות והודעת הקבלה (לרבות אישור חוזר מצד המתמחה); תיעוד נוכחות המתמחה במקום ההתמחות; פעילות המתמחה במשך כל תקופת ההתמחות; תיעוד יישום תכני החובה; תיעוד דיווחים לרשות;  תיעוד כל האישורים מהרשות שיתקבלו בנוגע להתמחות.

* יש לשמור התיעוד לפי הוראות החוזר לתקופה של 7 שנים ממועד קבלת אישור סיום ההתמחות.

על מי חלות הוראות החוזר?

 • על כלל בעלי רישיון סוכן ביטוח אשר נרשמו כמאמנים.
 • על כלל בעלי רישיון יועץ פנסיוני ורישיון סוכן שיווק פנסיוני אשר נרשמו כמאמנים.
 • על מתמחים אשר הודיעו לרשות על תחילת התמחותם לאחר יום 4.4.2022.
למען הזהירות יובהר כי לשם מילוי אחר הכללים העולים מהוראות החוזר, הלכה למעשה, מוצע לעיין בהרחבה בהוראות החוזר ובדברי ההסבר הנלווים לו.  

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email