איזון אקטוארי בנוגע לחיסכון פנסיוני

פרופ' זיו רייך מסביר איך חוק החלוקה הפנסיוני עשוי למנוע סכסוכים מיותרים בין בני זוג שהתגרשו ולהסדיר את המחלוקות המשפטיות הנוגעות לפנסיה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חוק חלוקה פנסיוני פורסם באוגוסט 2014 ונכנס לתוקף בפברואר 2015 , מטרת החוק הינה מענה לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שהתגרשו לפני מועד הפרישה של בן הזוג החוסך. הבעיות העיקריות שהובילו לחקיקת חוק חלוקה פנסיוני הן בעיקר משפטיות מאחר והחיסכון היה על שם החוסך והוא היה מקבל החלטות מבלי להתחשב באינטרסים של בן הזוג הגרוש. בנוסף בן הזוג הגרוש היה צריך לדרוש ישירות את הכסף מבן הזוג לשעבר וגם במצב שבני הזוג התגרשו ובן זוג אחד נפטר יצר בעיה, בן הזוג שנותר בחיים לא היה זכאי לקבל מהכספים שחסך בן הזוג הגרוש.

הגוף המשלם יהיה מחויב ברישום הערה של פסק הדין לטובת בן הזוג לשעבר, רישום פסק הדין מותנה בהגשת הבקשה לגוף המשלם על ידי בן הזוג לשעבר. תוך 14 יום מרישום ההערה חובת גוף המשלם לשלוח הודעה לחוסך ולבן הזוג לשעבר לגבי רישום הבקשה באמצעות דואר רשום. במידה ופסק הדין בעניין החלוקה לא עולה בקנה אחד עם הוראות החוק הגוף המשלם יכול לא לקיים את החוק.

החלוקה תתבצע על פי צו בית המשפט שבו יהיה רשום משך התקופה המשותפת, מועד הפירוד, השיעור להעברה שלו זכאי בן הזוג לשעבר שלא יעלה על מחצית היתרה הצבורה או משיעור השיתוף ובצבירת כספים יהיה אחיד למרכיבי התגמולים והפיצויים. רכיב הפיצויים בחשבון החוסך יועבר אליו לאחר המועד שבו נודע לגוף המשלם כי החוסך זכאי למשוך אותו. במקרה של צבירת זכויות החלוקה תתבצע במועד המימוש ובמקרה של צבירת כספים החלוקה הפנסיונית תתבצע בתוך 45 יום ממועד רישום ההערה.

הסדרת המחלוקת המשפטית בחלוקת החיסכון הפנסיוני

בחוק חלוקה פנסיוני קיימים שני סוגי חלוקה:
1. "חלוקת אורך" – להסדרי צבירת זכויות מצב בו הגוף המשלם שומר על חיסכון פנסיוני מאחוד על שם החוסך וכאשר תתבצע חלוקה הגוף המשלם יהיה כצינור להעברת הזכויות לבן הזוג השני, עד למועד המימוש מתקיים ניהול משותף של בני הזוג. במקרה זה בזמן שבו תשלום על ידי הגוף המשלם קצבת פרישה לגמלאי או סכום הוני, יועבר לבן הזוג לשעבר הסכום לו הוא זכאי בהתאם לשיעור להעברה שנקבע בפסק הדין. בקרנות פנסיה ותיקות ופנסיה תקציבית תופחת קצבת הפרישה בשיעור שיממן את בן הזוג לשעבר כזכאי לקצבת שאירים. סכום זה יחולק באופן שווה בין בני הזוג. עמית לא יוכל לבצע משיכת כספים שלא בדרך של קצבה, דחיית פרישה או העברת כספים לקופת גמל אחרת ללא הסכמת בן הזוג לשעבר.
2. "חלוקת רוחב" – להסדרי צבירת כספים, חלוקת החיסכון הפנסיוני לשני חשבונות נפרדים כאשר לכל אחד מבני הזוג יהיה מעמד עצמאי בחלקו כלפי הגוף המשלם. על הגוף המשלם חלה גם החובה לפתוח חשבון חדש על שמו של בן הזוג לשעבר בכדי להעביר את הכספים וזאת בהתאם לפסק הדין. החשבון החדש של בן הזוג לשעבר יהיה במעמד של מבוטח לא פעיל העברת הכספים תחויב במס בהתאם להוראות מס הכנסה וסכום המס ינוכה באופן שווה משני בני הזוג. בחשבון זה לא יהיה ניתן להפקיד תשלומים אלא רק באישור של הגוף המשלם בהתאם לכללי ההצטרפות שלו.

ישנם מקרים בהם הגוף המשלם לא יבצע חלוקה פנסיונית: אם קיים עיקול או שיעבוד על החשבון; אם קיימת יתרת חוב בשל הלוואות ולאחר העברת הכספים יתרת החוב להלוואה תעלה על הסכום המרבי שהעמית רשאי לקבל; אם העמית הפך לגמלאי; אם סכום העברה לבן הזוג עולה על היתרה הצבורה שנותרה בקופת הגמל לאחר תשלום קצבת פרישה חלקית, ובמידה וקיים צו המונע את העברה.

במידה והעמית נפטר בערב העברת הכספים לבן הזוג לשעבר ועלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות מושפעת ובין היתר גם סכום היתרה הצבורה, שאיריו של העמית יהיו זכאים בהתאם להסדר החל על המוצר הפנסיוני, לקצבה בסכום השווה למכפלת הקצבה לשארים ביחס שבין ההפרש בין התחייבויות קופת הגמל ובין הסכום המועבר לבן הזוג להתחייבויות קופת הגמל.

הכותב הוא דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email