אילו מתנות והטבות מותר ואסור לסוכן הביטוח לקבל?

שני חוזרים שפירסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון קובעים כיצד על הסוכן לפעול במקרה וקיבל מתנה מלקוח או טובת הנאה מנותן שירות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בטור זה יובאו מעת לעת תוכנם של חוזרים, חוקים ופסקי דין מתוך מטרה להדגיש ולרענן מה מותר ומה אסור לסוכן הביטוח בעבודתו. כמו כן נשתף הפקת לקחים, טיפים מעשיים
ועוד, במטרה להבטיח שימור ידע ועדכון שוטף. הפעם יוצגו בתמצית שני חוזרים הקובעים מה מותר ומה אסור לסוכן הביטוח בתחומי מתן מתנות ללקוחות ובתחומי קבלת טובת הנאה מנותני
שירותים.

ב־ 10 ביוני 2008 פירסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ("הרשות"), חוזר שכותרתו "מתנות והטבות למבוטחים ולעמיתים" ("חוזר המתנות"). במסגרת חוזר המתנות נקבע, בין השאר, כי בעל רישיון (חברת ביטוח, חברה מנהלת, סוכן ביטוח וכיו"ב) לא יעניק אגב התקשרות בעסקה, למבוטח או לעמית, מתנה או הטבה אחרת שאינה חלק אינטגרלי מהעסקה, אשר
מחיר השוק שלה עולה על סך כולל של 250 שקל.

חוזר המתנות אוסר על בעל רישיון להעניק למבוטח או לעמית מתנה בדמות זכות להשתתף בהגרלה. יחד עם זאת, מותר לבעל רישיון להעניק כרטיס השתתפות בהגרלה, אשר כל אדם יכול להשתתף בה, על ידי רכישת כרטיס זהה לאותה ההגרלה בשוק החופשי וללא כל תנאי מוקדם. ניתן להעניק כרטיס כאמור, אשר שוויו הכולל אינו עולה על 250 שקל.

הרשות קבעה הוראות נוספות לפיהן, בכל פרסום בקשר למתנה אשר שוויה עולה על 25 שקל, יש להדגיש כי מחיר השוק שלה אינו עולה על סך כולל של 250 שקל. בנוסף, יש להציג את פרטי
המתנה, לרבות שם היצרן. מבוטח או עמית לא יידרש לעמוד בהתחייבות כלשהי בתמורה לקבלת המתנה ובעל רישיון לא ידרוש השבה של מתנה שניתנה.

ביום 11 בנובמבר 2009 פירסמה הרשות חוזר, שכותרתו "קבלת תמורה או טובת הנאה מנותן שירות" ("חוזר טובת הנאה"). חוזר זה קובע, כי התקשרות של סוכן ביטוח עם נותן שירות (עו"ד,
שמאי, רופא, מוסך וכיו"ב), שעניינה הפנייה של לקוחות עבור תמורה או טובת הנאה אחרת, אינה עולה בקנה אחד עם חובות האמון והזהירות החלות על סוכן הביטוח. הרשות רואה התקשרות שכזו כהתקשרות היוצרת חשש לניגוד עניינים בין האינטרס האישי של סוכן הביטוח לבין זה של הלקוח.

בהתאם לחוזר טובת הנאה, כאשר סוכן הביטוח מפנה, ממליץ או מעורב בבחירת נותן שירות, עליו לפעול לטובת הלקוח ולהפעיל שיקול דעת מקצועי. כמו כן, על סוכן הביטוח חל איסור לקבל תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות מחברת ביטוח, עקב הפנייה כאמור. לסיום, הרשות מפרסמת חוזרים שונים מעת לעת. חשוב להתעדכן ולהיות ערים לשינויים כאלה ואחרים בכלל, ובפרט לאלו הנוגעים לפעולות הסוכנים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email