אלטשולר שחם תיקח הלוואה בסך 600 מיליון שקל למימון עסקת פסגות

החברה קיבלה את האישורים הרגולטוריים לרכישת השליטה בבית ההשקעות פסגות בעסקה שמוערכת ביותר מ־900 מיליון שקל; הצדדים פועלים להשלמת יתר תנאי העסקה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אלטשולר שחם גמל ופנסיה דיווחה כי קיבלה בתחילת השבוע את אישור העסקה לרכישת פסגות מהממונה על התחרות וכן היתרי שליטה והיתרים להחזקת אמצעי שליטה מהממונה על שוק ההון. כן התקבלה הודעה על אישורי שליטה להחזקת אמצעי שליטה מרשות ניירות ערך, וכן אישור דירקטוריון הבורסה, המהווים חלק מהתנאים המתלים להשלמת העסקה.

במסגרת ההיתרים סוכמו בין בעל השליטה בחברה, החברה ורשות שוק ההון, מספר פעולות ביחס לפעילות קבוצת אלטשולר שחם, אשר יידרשו לביצוע במהלך תקופה בת שנה ממועד השלמת העסקה. בין היתר מדובר על מכירת נכסי גמל של פסגות בסך של 7.7 מיליארד שקל. להערכת החברה, לפעולות אשר נדרשות במסגרת אישור הממונה על שוק ההון לא קיימת השפעה מהותית על החברה. נכון למועד זה, ועל אף שהתקבלו עיקר האישורים הרגולטוריים הנדרשים לביצוע העסקה, טרם הושלמו מלוא התנאים להשלמת העסקה, והצדדים פועלים להשלמת יתר התנאים המתלים.

השלמת עסקת רכישת פסגות צפויה בזמן הקרוב | צילום: fotolia

על פי העסקה שנחתמה בסוף פברואר האחרון, תשלם אלטשולר שחם כ-910 מיליון שקל לקרן אייפקס עבור רכישת השליטה בפסגות. החברה דיווחה כי לצורך מימון העסקה היא תתקשר בהסכמי מימון מול שלושה תאגידים בנקאיים, במסגרתם יועמדו לחברה סך כולל של 600 מיליון שקל (200 מיליון שקל כ"א), בריבית שקלית משתנה בשיעור פריים מינוס 0.2% לתקופה של עד שנה, כאשר קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בסוף תקופת ההסכמים.

להערכת החברה, עם קבלת היתר רשות שוק ההון ואישור רשות התחרות לביצוע העסקה, השלמת עסקת רכישת פסגות צפויה בזמן הקרוב.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email