אל תחכו לביקורת של פקחי משרד העבודה: הקפידו על חוקי העבודה עד לפרטים הקטנים ביותר

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

"בעת האחרונה הגיעו למשרדנו פניות רבות של מעסיקים, בהם סוכני ביטוח, שדיווחו על קבלת עיצומים כספיים בסכומים גבוהים ביותר, בעקבות ביקורות של פקחי משרד הכלכלה. לאור זאת, אנו חוזרים וממליצים להקפיד על שמירה על חוקי העבודה, וקבלת ייעוץ משפטי פרטני בכל מקרה של העסקת עובדים.

"בין הסעיפים שעליהם יש להקפיד: טופס הודעה לעובד/ הסכם העסקה: ישנה חובה חוקית למסור לכל עובד המתקבל לעבודה 'הודעה לעובד' בכתב בו מפורטים תנאי העבודה ונתונים נוספים הקבועים בחוק הודעה לעובד; תליית מודעות בבית העסק: בכמה חוקי עבודה נקבעה חובת הצגת מודעה, במקום בולט לעין במקום העבודה, המפרטת עיקרי הוראות חוק שכר מינימום, חוק עבודת נשים, החוק למניעת הטרדה מינית ועוד; העסקה בהתאם לקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה; רישום שעות עבודה: חובת ביצוע רישום שעות באמצעים מכאניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, או לחילופין דיווח ידני שייחתם מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך.

"כמו כן, יש להקפיד על מסירת תלושי שכר מפורטים: מעבר לחובה החוקית לשלם שכר העבודה במועד, מחויבים מעבידים למסור לעובדיהם תלוש שכר מפורט הכולל את כל תנאי העסקתו. במסגרת הביקורות המבוצעות נבדקות, בין השאר, הימצאותם של הנתונים הבאים: רישום ותק בתלוש השכר, ציון ימי ושעות העבודה במקום העבודה, ציון שעות העבודה בפועל, מסירה של תלוש השכר במועד ועוד; תשלום זכויות סוציאליות: חשוב לוודא עמידת המעביד בחובותיו, לרבות ההוראות הרלוונטיות שנקבעו בחוק חופשה שנתית, חוק דמי מחלה, חובת תשלום דמי הבראה ונסיעות ויתר הוראות הדין הנוגעות להעסקת עובדים".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email