בדרך לשקיפות בעמלות: חברות הביטוח ידווחו על העמלות ששילמו לכל סוכן בנפרד

הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון פרסמה חוזר מחייב לדיווח שנתי על פרמיות ותשלום עמלות לסוכנים ויועצים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה ביום שני השבוע חוזר מחייב (בעקבות טיוטה מ־2014) המסדיר את הדוחות שעל חברות הביטוח להגיש לממונה לגבי היקף הפעילות בשוק ההפצה. הדוחות יכללו את היקף הפרמיות המועברות לחברות, דמי העמילות ועמלות ההפצה שנרשמו בשל זכאות לסוכני ביטוח ויועצים פנסיונים במערכות הגוף המוסדי.

Factura elctrica
גוף מוסדי יעביר לממונה דיווח ממוכן אחת לשנה

על פי החוזר, גוף מוסדי יעביר לממונה אחת לשנה, בין ה־1 בינואר ל־31 במרץ, דיווח ממוכן לגבי העמלות שנרשמה עבורן זכאות במערכות הגוף המוסדי לגבי השנה הקודמת לשנה שבה מועבר הדיווח. הדיווח יכלול את הפרמיות שנגבו בעד המוצרים שהוא משווק וסוג המוצרים אותם הוא משווק בעד שנת הדיווח. הדיווח ייעשה בהתאם לנתוני היקף העמלות שבמהלך תקופת הדיווח נרשמה עבורן זכאות במערכות הגוף המוסדי לכלל בעלי הרישיון, בחלוקה לפי בעל רישיון, בקובץ עמלות בהתאם לנספח א'.

למען הסר ספק, כל גוף מוסדי ידווח על עמלות יעד, עמלות שירות ועמלות הפצה, שבמהלך תקופת הדיווח נרשמה עבורן זכאות במערכות הגוף המוסדי, במישרין או בעקיפין לבעלי רישיון, בעבור המוצרים הפנסיונים או מוצרי הביטוח של אותו גוף מוסדי.

כמו כן, חברות הביטוח ידווחו על הנושאים הבאים:

• היקף הפרמיות בענף ביטוח פנסיוני שנגבו עבור הגוף המוסדי, בחלוקה לפי בעל רישיון.

• מספר המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח בענף פנסיוני ששווקו על ידי כל אחד מבעלי הרישיון.

• היקף הפרמיות בענף ביטוח כללי וימי שנגבו עבור הגוף המוסדי, בחלוקה לפי בעל רישיון.

• מספר מוצרי הביטוח בענף ביטוח כללי או ימי ששווקו על ידי כל אחד מבעלי הרישיון.

• במקרה של מוצר נלווה (כתב שירות) בשל פוליסה, יתבצע הדיווח בהתאם לענף אליה שייכת הפוליסה ולא לענף אליו משתייך המוצר הנלווה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email