ביטול פוליסת ביטוח

חשוב מאוד לרכוש פוליסות ביטוח אשר יבטיחו הגנה למבוטח בעת מקרה הביטוח; אך מה הכללים לגבי ביטול של פוליסת ביטוח?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מצד אחד, חשוב מאוד לרכוש פוליסות ביטוח אשר יבטיחו הגנה למבוטח בעת קרות מקרה הביטוח, אם חלילה יתרחש, אך מה הכללים לגבי ביטול של פוליסת ביטוח? הסדרת אופן ביטול פוליסה נקבעה על פי הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ”א 1981, באופן ברור בסעיף 10 לחוק: "(א) הודיע המבטח על ביטול החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה כעבור 15 ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול למבוטח; (ב) הודיע המבוטח על ביטול החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה כעבור שלושה ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול למבוטח. כלומר, אם המבטח רשאי על פי תנאי הפוליסה לבטל את חוזה הביטוח, הפוליסה תבוטל תוך 15 ימים מיום שהמבטח הודיע על הביטול למבוטח.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

אולם, אם המבוטח מבקש לבטל את הפוליסה על פי תנאיה, תבוטל הפוליסה כעבור שלושה ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול לחברת הביטוח. הוותיקים שביננו בענף זוכרים כי בעבר תקופת ההודעה עד לביטול היתה הדדית, 15 ימים מיום ההודעה לצד שכנגד, אך כאמור החוק תוקן וכיום משך ההודעה לביטול מטעם מבוטח הינה 3 ימים בלבד. בין יתר הסיבות לקיצור התקופה הייתה העובדה שחברת הביטוח לא זקוקה להודעה מוקדמת ולהערכות לצורך ביטול פוליסה ככל שהבקשה מגיעה מטעם המבוטח, בעוד שכאשר מדובר על מצב הפוך, על חברת הביטוח לאפשר זמן סביר למבוטח להיערך לרכישת כיסוי ביטוחי אחר.

חשוב להדגיש כי המאסדר קבע נהלי עבודה לעניין אופן ביטול פוליסה על ידי המבוטח למול חברת הביטוח, בין היתר על ידי דואר אלקטרוני, חשבון אישי מקוון, שיחת טלפון, פקס ודרכים נוספות שיאשר המאסדר.

ביטול בפועל

השבוע נדבר על מקרה בו המבוטח ביקש לבטל את פוליסת הביטוח שלו. הוא פנה לחברה באמצעות אתר האינטרנט וקיבל אישור על בקשתו. לאחר מספר שבועות נערכה פניה ממחלקת השימור ללקוח ולאחר מכן נשלחה אליו הודעה על ביטול הפוליסה. אלא שבפועל הפוליסה לא בוטלה. המבוטח פנה פעם אחר פעם וביקש להפסיק את גביית הכספים שנעשו על ידי חברת הביטוח, לאחר הביטול, אלא שבקשתו לא נענתה.

המבוטח פנה לבית המשפט וטען כי בכוונת זדון לא ביטלה חברת הביטוח את הפוליסה. חברת הביטוח טענה כי אכן חל עיכוב בביטול פוליסת המבוטח והיא השיבה לו את כל תגמולי הביטוח רטרואקטיבית – מעל 2,400 שקל. חברת הביטוח הדגישה כי הבקשה לביטול הפוליסה הייתה חסרה הואיל ולא צוין בה מספר הפוליסה לביטול. בית המשפט קובע כי לאור חוק חוזה הביטוח, הפוליסה מתבטלת לאחר שלושה ימים ממועד הודעת הביטול, ואם קיימת בעיה בבקשה, על חברת הביטוח להודיע למבוטח תוך שלושה ימי עסקים על כך ולבקש את תיקונם. בפועל חברת הביטוח לא פעלה כך.

חוק חוזה הביטוח לא מטיל סנקציה על איחור בטיפול בבקשת מבוטח לביטול הפוליסה, ולכן הסעדים נמצאים בתחום ההגנות מעולם דיני החוזים. בית המשפט מקבל את העמדה כי המבוטח חש תסכול ועוגמת נפש על אי ביטול הפוליסה ומעצם העובדה שהוא קיבל מכתבי פיגורים, ומאשר לתובע פיצויים על עוגמת הנפש שנגרמה לו.

פסק הדין ניתן בחודש פברואר ולא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין. לסיכום, היה מוטב לו בית המשפט היה מפנה את פסק הדין לממונה על רשות שוק ההון לבחון מדוע לא התקיימו הוראות המאסדר לעניין אופן ביטול פוליסה על פי הוראותיו, ואף לבצע בחינה רוחבית של התנהלות אותה חברה ו/או חברות אחרות, אשר אינן סרות להוראות הרשות לכבד את בקשתם של מבוטחים לבטל את הפוליסה במועד הנדרש, בין אם על פי בקשתם לביטול כפי שקרה במקרה המתואר או במקרה של ביטול עקב תחלוף על פי חוזר הצירוף, שכן עיקר התלונות של הלקוחות על אי הביטול מופנות ללא הצדקה לפתחו של סוכן הביטוח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email