בית הדין הארצי לעבודה: צו ההרחבה בענף המסחר חל גם על ענף השירותים

המשמעות היא כי עובדי ענף השירותים יהיו זכאים להטבות כמו ימי חופש, מחלה והבראה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בתחילת מרץ ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתיק של דורון נגר נגד ליטוס מחשבים בע“מ. השאלה שעמדה לפתחו של בית הדין הארצי היא אם צו ההרחבה בענף המסחר חל על מעסיקים הפועלים בענף השירותים.

העובד הועסק על ידי החברה שעיסוקה במתן שירותי מחשב, כטכנאי מחשבים, עד לפיטוריו. העובד הגיש תביעה לתשלום זכויות שונות בגין תקופת עבודתו, ובכלל זה תביעה לתשלום הפרשי דמי גמולים לקופת גמל, וזאת על פי הוראות צו ההרחבה בענף המסחר. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את התביעה להפרש דמי גמולים מן הטעם שצו ההרחבה לא חל על החברה, שכן עיקר עיסוקה הינו בתחום שירותי המחשב.

העובד הגיש ערעור לבית הדין הארצי בנושא, שקבע כי צו ההרחבה בענף המסחר יחול על המעסיקים הבאים ועובדיהם, אם יתקיימו לגבי המעסיק כמה תנאים מצטברים:

א. לא חל על העובד ומעסיקו הסכם קיבוצי.

ב. המעסיק פועל באחד מהתחומים המוזכר בהסכם הענפי.

ג. המעסיק פועל באיזה מהענפים המפורטים בנספח 1 להסכם הענפי.

העובד טען כי יש לקרוא את צו ההרחבה כך: צו ההרחבה יחול על כל העובדים והמעבידים בענפי היבוא, היצוא, המסחר בסיטונות ובשירותים, שפועלים בענפים שבנספח מס‘ 1 להסכם הקיבוצי.

החברה טענה כי תחומי הפעילות שעליהם חל צו ההרחבה הם שלושה בלבד: יבוא, יצוא ומסחר סיטונאי, ללא התייחסות לענף השירותים כענף העומד בפני עצמו. בית הדין הארצי קבע כי מדובר בקטגוריות נפרדות, וכי על פי הנוסח הכתוב לא יכולה להיות מחלוקת ששירותים הם קטגוריה נפרדת ועצמאית שאינה קשורה לחוברותיה הכלולות בהסכם.

עוד קבע בית הדין כי קטגורית ”השירותים“ שונה במהותה משאר הקטגוריות החוברות איתה, בכך שהקטגוריות האחרות, במהותן, עניינן מסחר טובין באופנים שונים, ואילו קטגורית השירותים עניינה מתן שירות ולא במסחר.

כמו כן, נקבע כי למקרא רשימת הענפים שעליהם יחול הצו, עולה באופן ברור כי הכוונה היתה גם לשירותים, שכן חלק מהענפים המפורטים בצו הם עיסוקים שמעצם טיבם וטבעם יכולים להיות שירותים בלבד. כך לדוגמה השכרת רכב, השקעות, מחקר שווקים ועוד.

בנסיבות אלה, נקבע כי צו ההרחבה חל גם על מעסיקים העוסקים בתחום השירותים ומכאן כי העובד זכאי לתשלום פיצוי בגין אי ביצוע מלוא ההפרשה לקופת גמל, כמתחייב מצו ההרחבה בענף המסחר.

לסיכום: מדובר בפסק דין של בית הדין הארצי המהווה הלכה מחייבת. פסיקת בית הדין מחילה את הוראות צו ההרחבה בענף המסחר גם על נותני שירותים קלאסיים. נכון להיום ההסדר הפנסיוני שנקבע במסגרתו, שבעבר היה הסדר עדיף, התיישר עם צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק כך שבהיבט זה מאז 2014 אין משמעות לתחולת הצו. יחד עם זאת, ישנן כמה זכויות מיטיבות בצו (צבירת חופש, מנגנון דמי החגים, חופשה מסיבות משפחתיות, מחלה והבראה), וכן יש מנגנון פיטורין מורכב שחל גם על עסקים הנותנים שירות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email