בית המשפט המחוזי סילק על הסף את תביעת חברות הביטוח נגד הפרדת דמי ניהול מעמלה

קיבל את עמדת האוצר וקבע שהסמכות להחליט בנושא היא בידי בג"צ
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל בתחילת השבוע את בקשת האוצר לסלק על הסף את עתירת התאחדות חברות לביטוח חיים נגד הפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכנים, משום שהסמכות להחליט בנושא היא בידי בג"צ.

התאחדות חברות הביטוח הגישה את התביעה למחוזי בתל אביב ביוני 2015, וביקשה מבית המשפט לקבוע שעצם התקשרות גופים מוסדיים בהסכמים הכוללים תגמול הנגזר מדמי הניהול אינה בניגוד לדין, ואין בה משום הפרה של חובה כלשהי על ידי הגוף המוסדי. התביעה הוגשה לאחר פרסום נייר עמדה של המפקחת על הביטוח במשרד האוצר דורית סלינגר, בינואר 2015, שבו קבעה הממונה, כי "בהוראות דין שונות נקבע שלגופים המוסדיים ולבעלי רישיון ישנן חובות נאמנות כלפי הלקוחות, ועל בעל רישיון לפעול לטובת הלקוחות מבלי שיעדיף את ענייניו האישיים למעט העדפה של מוצר פנסיוני שלסוכן פנסיוני זיקה אליו".

בתגובה טען האוצר כי לא מדובר בסכסוך אזרחי אלא בתקיפה ישירה של שיקול דעתה של הממונה, וכי "למרות הלבוש האזרחי מדובר בהליך מנהלי מובהק, המופנה כנגד רשות מנהלית אשר הסמכות הייחודית לדון בו בתקיפה ישירה, ככל שהיא אפשרית, נתונה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק".

סלינגר. החלטת בית המשפט מדברת בעד עצמה
סלינגר. החלטת בית המשפט מדברת בעד עצמה

בית המשפט המחוזי קיבל כאמור את עמדת המדינה/האוצר וקבע בין היתר בפסיקתו, כי "לאור אשר פורט בתובענה, לא מדובר בסעדים או נסיבות תיאורטיות אלא תגובה על נייר עמדה וכך נייר הבהרה שהוצאו על ידי הממונה, לרבות ההשלכות המעשיות של אלו. בנוסף, חלק מטענות ההתאחדות הינן השגות על אותו 'דין חדש' שלטענת ההתאחדות מבקשת הממונה ליישם וכשלשיטת ההתאחדות אין היא רשאית לעשות כן הן מהפן המהותי והן מהפן הפרוצדורלי. דומה כי בנסיבות שכאלו היסוד הדומיננטי הינו אכן היסוד המנהלי והסמכות נתונה לבית המשפט הגבוה לצדק".

בית המשפט אף חייב את ההתאחדות לשלם למדינה שכר טרחת עורך דין בסך 20 אלף שקל. מהתאחדות חברות הביטוח נמסר כי פסק הדין נלמד והיא תשקול את צעדיה. מהאוצר נמסר כי "החלטת בית המשפט מדברת בעד עצמה. יש לפעול על פי עמדת הממונה". מלשכת סוכני ביטוח, התומכת בהפרדה ובהצעת החוק שהוגשה בנושא, נמסר כי "הלשכה מאמינה שיש להפריד את דמי הניהול מהתגמול לסוכן ביטוח והיא מקדמת בברכה את פעילותם הפרלמנטרית של חברי הכנסת המובילים את הצעת החוק בעניין זה״.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email