בלחץ הלשכה: ממאי 2015 פוליסות נסיעות לחו"ל יימכרו רק על ידי סוכנים מורשים וחברות ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני הביטוח מברכת את ההסדרה בעניין מכירת פוליסות נסיעות לחו"ל שתיכנס לתוקף ב-1 במאי 2015. הלשכה פעלה באופן אינטנסיבי לאסור מכירת ביטוח על ידי גופים שאינם גוף מפוקח ודרשה זה זמן רב ממשרד המפקח על הביטוח לא לתת לגיטימציה לפעולות שהינן עבירה על החוק, כגון מכירת ביטוח על ידי מי שאינו מורשה לכך על פי חוק.

ההסדרה החדשה שבאה לידי ביטוי בחוזרי המפקחת על הביטוח אוסרת במפורש על מכירת מוצרי ביטוח על ידי קופות החולים וסוכנויות הנסיעות. הסיבה העיקרית לכך, כהגדרת המפקחת על הביטוח, הינה חשש שמעורבות יתר של קופת חולים וסוכנויות הביטוח במכירת הביטוח עלולה ליצור מצג מטעה לרוכשי הביטוח, לפיו המבטח, בשל המעורבות של קופת חולים או סוכנויות הנסיעות, מודע לצרכים הרפואיים של המבוטחים או לצורכי הביטוח הייחודיים של המבוטחים בחו"ל.

לשכת סוכני הביטוח תפעל בקרב חברות הביטוח שפועלות ועובדות עם סוכני הביטוח למכור מעתה ביטוחי נסיעות לחו"ל אך ורק דרך סוכני הביטוח ולא באופן ישיר. בשבוע שעבר פירסם הפיקוח על הביטוח חוזר בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי לחברי קופות חולים וללקוחות סוכנויות נסיעות.

הוראות החוזר יחולו על פוליסות לביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי שיימכרו החל במאי 2015, לרבות פוליסות שהן מכוח חוזי ביטוח שנכרתו או חודשו טרם מועד תחילת החוזר. החוזר קובע עקרונות לפיהם תתיר המפקחת לקופת חולים או לסוכנות נסיעות להיות בעל פוליסה בביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי, וכן הוראות למכירת פוליסות לביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי שנכרתו או חודשו לפני כניסתן לתוקף של הוראות החוזר.

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, קופת חולים וסוכנות נסיעות רשאיות להיות בעל פוליסה בביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות וקבלת היתר מהפיקוח על הביטוח. תקנות אלה חלות על חוזי ביטוח שנכרתו או חודשו מה-1 ביולי 2010. המפקחת תתיר לקופת חולים או לסוכנות נסיעות להיות בעל פוליסה בביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי, בהתאם לסמכותה לפי תקנה 2 לתקנות ביטוח בריאות קבוצתי.

מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי מכוח חוזה ביטוח שבעל הפוליסה בו הוא קופת חולים או סוכנות נסיעות, תיעשה בכפוף לכך שעובדי קופת חולים, עובדי סוכנות נסיעות, או מי מטעמם, לא יהיו מעורבים במכירת ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי ולא יועסקו על ידי מבטח או סוכנות ביטוח. מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי בכותלי קופת חולים או סוכנות נסיעות תיעשה באמצעות עמדות לא מאוישות שבבעלות הגוף המפוקח, ובלבד שיופרדו בצורה ברורה משאר עיסוקי הקופה או הסוכנות, ובלבד שהמכירה תבוצע על ידי הגוף המפוקח ובשליטתו.

מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי יכולה להיעשות באתר האינטרנט של קופת החולים, בסוכנות הנסיעות או בעמדות לא מאוישות, ובלבד שיינקטו צעדים למניעת יצירת מצג מטעה לרוכשי הביטוח בדבר מעורבות קופת החולים או סוכנות הנסיעות, בין היתר, באמצעות יצירת מצג חזותי שיבהיר באופן ברור ומפורש את מעורבות הגוף המפוקח בעסקת הביטוח תוך ציון זהותו (כגון ציון שמו ושימוש בלוגו שלו).

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email