הישג ללשכה: סדרת הקלות מהרשות לסוכני הביטוח

נשיא הלשכה: "אנו מברכים על רוב התקנות החדשות, וסבורים שניתן לסייע בהטבות נוספות”; מ״מ הנשיא: ״עבודת צוות מדהימה של הנהגת הלשכה הובילה להישגים משמעותיים״
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות התפרצות הקורונה פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון רשימת הקלות וצעדים רגולטורים נדרשים שיסייעו לחוסכים לפנסיה ולמבוטחים. במסגרת זו פורסמו גם צעדים שמטרתם תמיכה וחיזוק שוק ההון והגנה על כספי החוסכים. כמו כן, התפרסמו התאמות רגולטוריות הנוגעות לחברות ביטוח ופעילות בתי השקעות שבפיקוחה של הרשות, לגופי אשראי חוץ בנקאי, וכאלה הנוגעות לסוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים. מדובר בטיוטות של הוראות שעה.

הקלות על סוכני ביטוח ויועצים פנסיונים

1. תיקון חוזר שירות – שיחה טלפונית במקום פנים מול פנים; הוראת שעה לשלושה חודשים.

2.הארכת משך הזמן לשיחת שירות מ-7 ימים ל-21; הוראת שעה לשלושה חודשים.

3. הקלה על מועד העברת דיווחי בעל רישיון לממונה עד ליום 31 במאי 2020.

עצירת אפקט הקורונה – תמיכה וחיזוק הסוכנים. צילום: shutterstock

נשיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד: "אנחנו מברכים על רוב התקנות החדשות, וסבורים שניתן לסייע בהטבות נוספות ונמשיך לפעול בעניינן מול רשות שוק ההון. הלשכה נלחמה על רבים מהצעדים ומצאה אוזן קשובה ברשות שוק ההון. ההקלות נועדו למנוע קטסטרופה בחסכונות הפנסיוניים וארוכי הטווח של הציבור – שעלולה להיווצר בקרוב מאוד כתוצאה מהמשבר הכלכלי העצום שנובע מהמגפה. סוכני הביטוח עובדים סביב השעון בימים אלה כדי לאפשר לציבור להישען על הנכס שנותנים לו הביטוחים השונים. במיוחד בזמנים כל כך קשים לציבור, זה הזמן לייעוץ המקצועי האחראי והשקול של סוכן הביטוח״.

סגן ומ"מ נשיא הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק: "בעת הזאת הציבור זקוק לסוכני הביטוח יותר מתמיד. מרבית ההקלות של רשות שוק ההון פועלות בקנה אחד עם צורך זה. בשעה קשה וקריטית לגורל הציבור, פוליסות הביטוח בין אם בתחומי החסכון ובוודאי באפיקים נוספים, מתגלות בנחיצותן ועל כן טוב עשה הממונה שהרחיב את היריעה לדרך הציבור להיעזר בחסכונותיו. אנחנו סבורים שיש צעדים נוספים דחופים שראוי לנקוט בהם כבר בקרוב״.

הקלות והטבות לציבור בנושאי חסכון ופנסיה:

– אפשרות להעמיד הלוואות לתקופה של 15 שנים (כיום 7) לחוסכים אשר ניתנות כנגד יתרת החיסכון הצבורה של העמית כאשר העמית הינו בעל מקור הכנסה חודשי קבוע, בדמות קצבת זקנה מקרן פנסיה או חברת ביטוח או פנסיה תקציבית.

– תקנות בשיתוף משרד האוצר, שיאפשרו לעובדים בחל"ת או עובדים שהופסקה העסקתם, להאריך את הכיסויים הביטוחים הנלווים לחסכון פנסיוני – לאובדן כושר עבודה ולביטוח חיים (כיסוי ה"ריסק הזמני") – מעבר לחמישה חודשים הקבועים כיום בחוק, ואף עד לשנה.

– הקלות על מעסיקים באמצעות דחיית ריבית פיגורים על איחור בהפקדות, ייעול אופן העבודה  מול המסלקה ומול הגופים המוסדיים, ודחיה בהטמעת גרסאות וממשקים אשר עלולים להכביד על העבודה השוטפת בימים אלו.

הקלות והטבות לציבור בנושאי ביטוח:

אפשרות להקפיא פוליסות ביטוח מסוימות, ומחידוש אוטומטי של פוליסות מסוימות ללא גביית פרמיה, במידה וחברת הביטוח לא הצליחה ליצור קשר עם המבוטח.

– בתחום הבריאות, הסיעוד ואובדן כושר העבודה ניתנו הקלות לעניין אופן הגשת התביעה, ואושרה מכירת כתב שרות המכסה רפואה באון ליין.

תמיכה וחיזוק שוק ההון והגנה על החוסכים:

– הקלות בתחום רכישת אג"ח קונצרניות למשך תקופה של שלושה חודשים.

– הקלות באופן עבודת ועדת ההשקעות ודיווחיה לרשות.

הקלות למעסיקים

  1. שמירה על זכויות עובדים.
  2. הארכת ריסק זמני לעובד שצומצמה או הופסקה העסקתו: תוארך תקופת הריסק הזמני האוטומטי לשניים עשר חודשים במקום חמישה, והכיסוי הביטוחי האוטומטי יוחל גם במצבים בהם הוא לא קיים היום – במקרה של צמצום היקף העבודה בשיעור של 30% לפחות וכן בפוליסות ביטוחי מנהלים שהופקו לפני שנת 2013.
  3. הקלה על גמישות הטיפול בחסכון פנסיוני על ידי עצמאים: עמית-עצמאי שנקלע למצב אבטלה יוכל למשוך חלק מהכספים שהופקדו לקופת הגמל בתנאים מסוימים שנקבעו בחוק. בהתאם לסעיף מוצע לקבוע בתקנות הוראות לעניין המועדים והתנאים שבשלם זכאי עמית-עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל שלא בדרך של קצבה.
  4. הקלה בהוראה לעיכוב תשלומים למבוטח שיצא מהארץ ולא הציג אישור חיים: על רקע ההגבלות על התנועה במרחב הציבורי, מתקשים מקבלי קצבאות שיצאו מהארץ להמציא אישור חיים חתום על ידי נוטריון או הקונסוליה הישראלית במדינה בה הם שוהים. הרשות תקל על המשך קבלת קצבה במצבים אלו.
  5. עובד שהוצא לחל"ת: מעסיקים שמעוניינים להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני של עובד, מוצע לאפשר לגוף המוסדי לקלוט כספים שהועבר לגביהם דיווח לפיו העובד הוצא לחל"ת.
  6. דחיית מועד הכניסה של המעסיקים הקטנים (4-10) לרפורמה בתהליכי סליקת הכספים  מ-21 ליוני 2020 ל-21 בפברואר 2021.
  7. הקלות בתפעול המסלקה ודחיית גרסת יוני של המסלקה הפנסיונית ל-22 בנובמבר 2020.

הקלות לציבור בביטוח

 1. הקפאת ביטוחים: מבוטח שיפנה ויבקש להשבית את פוליסת הביטוח שלו, חברת הביטוח תהיה רשאית להשבית את פוליסת הביטוח שלו, על אף שהדבר לא צוין במפורש בפוליסת הביטוח מראש. חברת הביטוח תפרט בפני המבוטח אלו כיסויים היא יכולה לבטל ואת ההחזר הכספי שהוא יהנה ממנו.
 2. חידוש ביטוחים אוטומטי ללא גביה: חברת ביטוח תהיה רשאית לחדש פוליסת ביטוח למבוטחים שלא הצליחו ליצור איתם קשר, ללא גביית פרמיה מהלקוח.
 3. הקלה בהגשת תביעות סיעוד ואובדן כושר עבודה: חברת ביטוח תאפשר הגשת טפסי תביעה ללא צורך בחתימה של עד נוסף, דוגמת עו"ד או רופא, על טופס ויתור סודיות רפואית, ושניתן להסתפק בחתימת המבוטח וצילום ת.ז.
 4. כתב שירות רופא אונליין: מתן אפשרות לרכישת כתב השירות ללא צורך בביצוע חיתום רפואי וללא צורך ברכישת ביטוחים אחרים בחברה.
 5. ביטוח לעובדים זרים: הבטחת נגישות ביטוח רפואי ללא צורך בביצוע חיתום רפואי לעובדים זרים שפוטרו בעקבות המצב.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email