בקרוב צפויים שינויים מרחיקי לכת בביטוח אובדן כושר עבודה

החל ממאי 2017 יימכרו כיסויי אובדן כושר עבודה משופרים ומודולריים מותאמים אישית לעובד. כתבה שלישית ואחרונה בסדרה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברות הביטוח מגישות בימים אלו לאישור המפקחת על הביטוח תכניות ביטוח אובדן כושר עבודה (אכ”ע) חדשות שחייבות למלא אחר דרישות הפיקוח שהותרו בחוזר הקווים המנחים מיום 29.09.16 . הפוליסות שיאושרו ישווקו החל מ־ 1.05.2017.
הפרמיות לכיסוי הבסיסי ולנספחים השונים תהיינה שקופות למבוטח וסביר להניח שיהיו שונות מהפרמיות הקיימות היום. אלא אם יוחלט
אחרת, רשות המסים תמשיך לתת את הטבות המס בגין הפקדות לכיסוי אכ”ע לעובד, למעסיק ולעצמאי, באותם שיעורים מהשכר כפי שהם
כיום. על סוכני הביטוח הפנסיוני מוטלת האחריות המקצועית להתאים למבוטח תכנית במבנה מיטבי שעונה על צרכיו, ולנסות להשיג את הסכמת
הגורם המתאים למימון הפרמיה, אף אם חלקה אינה מוכרת למס.

במאמרי הקודם, בגיליון 613, מניתי 3 מהנספחים האפשריים במוצר החדש: עיסוק ספציפי, אכ”ע חלקי וברות ביטוח. להלן פרוט יתר הנספחים
שהותרו לרכישה בחוזר הקווים המנחים:

1. תשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה
הרחבה זו קיימת במוצר הישן ומכונה פרנצ’יזה. הנספח מזכה את המבוטח בתשלום עבור החודש השני והשלישי של תקופת ההמתנה, או חלק מהם. זאת בתנאי שאי הכושר נמשך מעל 3 חודשים. הזיכוי יינתן באופן יחסי לחודש הרביעי והחמישי של אי הכושר.
2. נספח קיצור תקופת המתנה
תקופת ההמתנה מתקצרת לחודש או חודשיים לאחר קרות מקרה הביטוח. מותר להוסיף נספח זה הן לכיסוי הבסיסי (לפי עיסוק סביר) והן
לעיסוק הספציפי. אני ממליץ מאד להוסיף נספח זה תמיד, במקום הפרנצ’יזה, וכך המבוטח שנקלע לאובדן כושר עבודה עשוי לקבל את הפיצוי בתוך חודשיים מיום שחלה או נפצע, לעומת ארבעה חודשי המתנה ויותר, על פי המוצר הישן.
3. ביטול קיזוז פיצוי חודשי מגורם ממשלתי
אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי על פגיעה שעבר, בעזרת נספח זה הוא יקבל פיצוי מלא מהפוליסה ללא קיזוז הפיצוי הממשלתי.
זהו יתרון על פני קרן פנסיה שמקזזת פיצוי ממשלתי.
4. נספח ביטול חריג
הנספח מבטל חריגים בפוליסה. מומלץ למי שעוסק בספורט אתגרי או טס בכלי טיס פרטיים.
5. הגדלת הפיצוי כתוצאה מגידול בשכר המבוטח
מבוטח עם נספח זה יהיה פטור מהוכחת בריאות (חיתום רפואי) בהגדלת סכום הביטוח בשיעור של עד 20% או 25% ממוצע השכר המבוטח בפוליסה, ב־ 12 החודשים שקדמו להגדלה. המבטח זכאי לדרוש חיתום על גידול שכר שמעבר לשיעור זה. הנספח מומלץ לעובדי היי טק למשל שזוכים לעיתים להגדלות שכר תלולות, ואינו מומלץ לעובדים שזחילת השכר השנתית שלהם לא עוברת את ה־ 15% .
6. נספח תשלום נוסף במקרה סיעוד 

עובד שנפגע ומצוי במצב אכ”ע ובמצב סיעודי זכאי לקבל תגמולי ביטוח מוגדלים עד כדי 100% מהשכר המבוטח בפוליסה בכל תקופת היותו חולה סיעודי.
7. הארכת תקופת הצמדת הפיצוי החודשי למדד 

על אף סעיף ההצמדה של תגמולי הביטוח בפוליסה המחייב הצמדה למדד למשך שנתיים ואחר כך הצמדה לתוצאות מסלול ההשקעה, נושא
נספח זה זכאי לאופן הצמדה אחר על פי אחד מאלה, על פי בחירת חברת הביטוח: 36 תשלומים חודשיים צמודים למדד, 48 תשלומים חודשיים
ו־ 60 תשלומים חודשיים. לאחר מכן ההצמדה תהיה לתוצאות מסלול ההשקעה.
8. הגדלת הפיצוי בזמן אי כושר עבודה
זהו נספח דומה לסעיף “נכות מתפתחת” בקרן פנסיה. מבוטח עם נספח זה המצוי באי כושר עבודה יקבל את הפיצוי החודשי עם ההצמדות
שלו, ומעבר לכך הוא יגדל בכל שנה ב ־1% או 2% לפי בחירתו כשהצטרף לנספח. ההגדלות השנתיות יינתנו לו במשך 20 שנה לפחות.
9. מטריה לקרן פנסיה
זהו נספח הבא להשלים כיסוי נחות יותר לאכ”ע שיש לעמית בקרן פנסיה, שבה הכיסוי הוא לפי הגדרת “עיסוק סביר”. אפשר להרחיב לכיסוי אכ”ע
לפי הגדרת “עיסוק ספציפי”, או לביטול תקופת ההכשרה (אם מתקיימת בקרן ולמשך זמן קיומה בלבד).

חיים גולדיס

“המוצר החדש” הוא בשורה והזדמנות ביטוחית חשובה לעובדים בישראל, ואתגר מקצועי ועסקי לסוכן הביטוח. תודה וברכה ליובל ארנון, יו”ר
הוועדה לביטוח פנסיוני, סגנו אבי אקהויז, והיועץ המשפטי עו”ד עדי בן אברהם, שעמלו רבות ביחד איתי במטרה לשכנע את הפיקוח בצרכי המבוטחים, ובכך תרמו רבות לעיצוב “המוצר החדש” כפי שהוא מוגדר היום.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email