ברגע האחרון – השלב הבא בממשק המעסיקים נדחה לספטמבר

הממשק הכולל מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני היה אמור להיכנס לתוקף לאחרונה; הרשות פרסמה גם טיוטה ובה מוצעים לטובת הממשק כללים לנושא אבדן כושר עבודה והיעדר התאמה בין דיווח המעסיק להפקדה בפועל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות פניות שהתקבלו ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא פיצול כספים פנסיוניים בין כמה פוליסות, פרסמה הרשות כי היא דוחה את כניסתו לתוקף ל-8 בספטמבר 2019. מדובר בחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק מעסיקים, שהיה אמור להיכנס לתוקף בתחילת שבוע זה.

בנוסף, פרסמה הרשות טיוטת חוזר ובה תיקונים ושינויים לחוזר; בין היתר מוצע לקבוע פורמט אחיד להעברת מידע לגוף מוסדי, כך שבפני בעל רישיון או מבוטח תעמוד הבחירה אם להעביר את הנחיות הפיצול בין הפוליסות לגוף המוסדי באמצעות פורטל, או באמצעות קובץ במבנה אחיד שנקבע בידי הרשות.

כללים לעניין אופן מתן הנחיות מבעל הרישיון | צילום: shutterstock

אם בחר בעל רישיון או מבוטח להעביר את ההנחיות באמצעות הפורטל יתן לו הגוף המוסדי מענה מיידי; אם בחר בעל הרישיון להעביר את ההנחיות באמצעות הממשק הייעודי שהוגדר לשם כך בחוזר – ישיב לו הגוף המוסדי באמצעות היזון חוזר בתוך שלושה ימי עסקים. עוד מוצע לקבוע כי בעל רישיון יחתים מבוטח על טופס המאשר את אופן פיצול הכספים בין הפוליסות, וכי טופס כזה יהיה במבנה מוגדר, אותו פרסמה הרשות יחד עם הטיוטה.

בממשק המעסיקים נקבעו כללים לעניין אופן מתן הנחיות מבעל רישיון לגוף מוסדי לעניין אופן פיצול הכספים בין פוליסות שונות הרשומות לזכות מבוטח בגוף מוסדי המנהל קופת ביטוח. עוד נקבע בממשק כי בתום פגישת הייעוץ או השיווק הפנסיוני ימסור בעל רישיון לגוף מוסדי הנחיות לעניין אופן פיצול הכספים וזאת באופן ממוכן בפורטל הגוף המוסדי.

כללים חדשים לדיווח

המעסיקים נדרשים להפקיד כספים לפוליסות ביטוחי מנהלים הכוללות ביטוח למקרה אבדן כושר עבודה, ותיקון נוסף בטיוטה מתייחס לביטוח זה. בחלק מהסכמי העבודה נקבע כי תשלום לכיסוי כאמור ייעשה בנפרד מהתשלום למרכיב החיסכון בקופת הביטוח. במציאות זו נדרש המעסיק לעקוב באופן שוטף אחר שינויים שחלים בתעריף הכיסוי. מבדיקה שערכה רשות שוק ההון נמצא כי מעסיקים מתקשים לבצע מעקב שוטף אחר השינויים שחלים בתעריף האמור.

עוד עולה מהבדיקה כי לעיתים נוצרים פערים בין הקבוע בהסכם העבודה לעניין אופן תשלום הכיסוי האמור לבין הקבוע בתנאי הפוליסה. בטיוטה מוצע לאפשר למעסיק המפקיד 7.5% מהשכר המבוטח למרכיב תגמולי המעסיק, לכלול בדיווח למרכיב זה את ההפקדה לרכישת כיסוי ביטוחי למקרה אבדן כושר עבודה, בכפוף לעמידה בתנאים המוגדרים בסעיף. נוסף על כך, מוצע לחייב את הגוף המוסדי לגבות את העלות בשל כיסוי אובדן כושר עבודה מתוך רכיב תגמולי המעסיק, ככל שכיסוי כאמור קיים, ובלבד ששיעור תגמולי המעסיק לא יפחת מ-5% מהשכר המבוטח של העובד.

העדר התאמה מלאה

בבדיקת הרשות נמצא כי אחת הסיבות המרכזיות לאי קליטת כספים בחשבונות המבוטחים היא העדר התאמה מלאה בין דיווח המעסיק על אופן הפקדת התשלומים לקופת גמל לבין ההפקדה בפועל שבוצעה לחשבון הבנק של הקופה.

נמצא כי אי ההתאמה מתבטאת הן באי התאמה בין מועד העברת הכספים לגוף המוסדי לבין מועד העברת ממשק המעסיקים, והן באי התאמה בין סכום ההפקדה המדווח בממשק המעסיקים לבין הסכום שהופקד בפועל בחשבון הבנק של הגוף המוסדי. כתוצאה מאי התאמה כאמור, מועברים כספי חיסכון פנסיוני לחשבונות מעבר בגופים המוסדיים, ואינם משויכים לחשבון קופת הגמל של העמית. אי התאמה בין דיווח על הפקדת תשלומים לבין סכום הכספים שהופקד בבנק בפועל עלולה ללמד על פער בין סך הכספים שנוכו משכר העובד לבין סך הכספים אשר הועברו בפועל לקופת הגמל.

לאור זאת, ובמטרה להבטיח את זכויות העמיתים, מציעה הרשות לקבוע כי העברת מידע על הפקדת תשלומים לקופת גמל תיעשה בצמוד למועד העברת הכספים, ותוך התאמה מלאה בין המידע המדווח בממשק המעסיקים לבין המידע בחשבון הבנק של הקופה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email