ברקת: הוראת השעה לשינויי פוליסה תוארך עד ה-31 בדצמבר

הוראת השעה תכלול גם אפשרות להשבתת הפוליסה. בנוסף, מוצע להרחיב את הוראת השעה גם לביטוחי עסק ואחריות כלפי צד שלישי
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"על רקע המשך התפשטות וירוס הקורונה בישראל והשלכותיו, העלייה בתחלואה והאפשרות כי יוטלו הגבלות נוספות כאמצעי להתמודדות עם עלייה זו, ובהמשך להתקנת תקנות שעת חירום מיום 21 במרץ 2020 וראיית הצורך של חברות הביטוח לפעול במהירות להתמודדות עם השלכות המצב תוך מגבלות על פעילותם כתוצאה מהמצב, עלה הצורך לתקן את חוזר חידוש בדרך של מתן הוראת שעה. על מנת לאפשר למבוטחים לבצע ניהול סיכונים מושכל ולהשבית כיסויים ביטוחיים, וכן לאפשר לחברת הביטוח להאריך את תקופת החידוש מעבר לימים שצוינו בהודעה על תום תקופת הביטוח וזאת במצב בו לא הצליחה ליצור קשר עם המבוטח. ביום 16 ביולי 2020 פגה הוראת השעה, עם זאת, לאור העובדה שהמצב המיוחד במשק נמשך, מוצע להאריך את הוראת השעה לפרק זמן נוסף".

כך נכתב בהוראת שעה חדשה שפרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, שעניינה הארכת תוקף השבתת פוליסת ביטוח ושינויים בפוליסה עד ה-31 בדצמבר, והכללת ביטוח בתי עסק וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בהוראה.

הארכת הוראת השעה לפרק זמן נוסף. צילום: shutterstock
על פי הוראת השעה:

1. פנה מבוטח לחברת ביטוח בבקשה להשבית את הפוליסה שברשותו לגבי כלל הכיסויים הקיימים, או באופן חלקי באמצעות הפחתת סכומי ביטוח, הקטנת גבולות האחריות או השבתת חלק מסוגי הכיסויים שבתוקף, רשאית חברת הביטוח להשבית את הפוליסה בהתאם לבקשתו; מוצע לאפשר לחברות הביטוח, המעוניינות בכך, להשבית פוליסות ביטוח באופן מלא או חלקי במטרה להקל על מבוטחים שלא נדרשים בכיסוי ביטוחי באמצע תקופת הביטוח ומעוניינים לחסוך בהוצאות הביטוח. ההשבתה האמורה תבוצע בהתאם לאופי הכיסוי וצרכי המבוטח כאשר בכיסויים מסוימים ניתן יהיה להסיר סיכונים מכוסים או להפחית סכומי ביטוח בעוד בפוליסות אחרות, כגון פוליסות חבויות, ניתן יהיה להפחית את גבול האחריות.

2. לגבי חידוש ביטוח אחרי תום תקופה, מוצע לאפשר לחברות הביטוח לחדש כיסוי ביטוחי למבוטח בטרם קבלת הסכמתו, אף לתקופה העולה על 21 הימים כמצויין בחוזר המקורי. על מנת שהמבוטח יוכל לכלכל צעדיו באופן מחושב, נדרשת חברת הביטוח להציג למבוטח את פירוט הכיסויים שנשארים בתוקף וכן את החיסכון הכספי שנוצר לו כתוצאה מהשבתת הפוליסה. מצופה מחברת הביטוח או מי מטעמה להסביר למבוטח את המשמעויות של ההשבתה טרם ביצועה.

3. מוצע לאפשר לחברות הביטוח לחדש כיסוי ביטוחי למבוטח בטרם קבלת הסכמתו, אף לתקופה העולה על 21 הימים המצוינים בחוזר ולפרק זמן ארוך מזה שהודיעה למבוטח בהודעה על תום תקופת הביטוח. אפשרות זו מייצרת למבוטח כיסוי ביטוחי ומונעת מצב של חשיפה והיעדר כיסוי בשל חוסר במשאבים ליצירת קשר עם מבוטחים.

4. נוכח מצב החירום שנוצר בעת הזו, הפכה האפשרות בהשבתת פוליסה לרלוונטית גם לענפי ביטוח נוספים. על כן, מוצע לאפשר לחברת ביטוח לבצע השבתת פוליסה באופן מלא או חלקי גם בביטוח בתי עסק וביטוחי אחריות כלפי צד שלישי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email