דיווח מקוון של חשבוניות למע"מ אינו חל על מרבית סוכני ויועצי הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בפברואר 2014 הורחבה חובת הדיווח המקוון למע"מ לעוסקים רבים נוספים, כשהתקבל בכנסת תיקון לחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44), התשע"ד-2014 שעניינו דיווח מפורט למס ערך מוסף.

נקבע כי החייבים בדיווח המקוון למע"מ הם כדלקמן:

1. כל עוסק – שמחזור עסקותיו עולה על 2.5 מיליון שקל או שמחזור עסקותיו נמוך יותר, אך חלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות, לרבות כל נותני השירותים שמחזור עסקותיהם (כולל מע"מ) עולה על 1.95 מיליון שקל (מסעדות, מוסכים, הובלות והסעות, אולמי שמחות, שיפוצניקים, סוחרי מט"ח ועוד), כמו גם בעלי בתי ספר ובעלי בתי ספר לנהיגה גדולים.

2. חברות, תאגידים ואגודות שיתופיות – חייבים בנוסף בדיווח מקוון כדלהלן:

א. מ-1.3.2014 – ככל שמחזור עסקותיהם עולה על 2 מיליון שקל.

ב. מ-2015 ואילך – ככל שמחזור עסקותיהם עולה על 1.5 מיליון שקל.

לרבות שותפויות או איחוד עוסקים, שאחד מחבריהם הוא תאגיד, וכן עוסק שהמנהל אישר את בקשתו להגיש דוח מקוון. "מוסדות כספיים" יהיו חייבים בדיווח מקוון רק אם "מחזורם בשנה הקובעת עולה על 4 מיליון שקל".

חובת ניהול חשבונות על ידי סוכני ביטוח

סוכני הביטוח חייבים בניהול חשבונות כמפורט בתוספת ט"ו להוראות מס הכנסה ניהול פנקסי חשבונות התשל"ג 1973. על פי סעיף 2 (א) להוראות סוכנות ביטוח חייבת לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו.

"סוכנות ביטוח" – סוכן של חברת ביטוח המורשה להדפסת פוליסות ביטוח (ההוראות כיוונו בזמנו לסוכנויות חיתום שקיבלו הרשאה מהמבטחים להדפיס ולחתום על פוליסות ביטוח).

לכן, רק סוכנויות שמחזורן ב-2013 עלה על 2.5 מיליון שקל, או כאלו העונות להגדרה "מורשה להדפיס פוליסות ביטוח" לפי הוראות ניהול פנקסי חשבונות חייבות בדיווח המקוון מ-2014. חובת הדיווח תחול גם על סוכני ביטוח המאוגדים כחברה/ אגודה שיתופית אם מחזורן עולה על 2 מיליון שקל מ-1/3/2014, או 1.5 מיליון שקל מ-2015.

מי שקיבל הודעה על כך שנכלל באוכלוסיית החייבים בדיווח המקוון ואינו עונה להגדרה לעיל צריך לבקש באמצעות המייצג: עורך דין, רואה החשבון או יועץ המס, להוציאו מאוכלוסיית החייבים בדיווח באמצעות מילוי טופס בקשה והעברתו לרשות המיסים – מע"מ.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email