הארכה נוספת: הבנקים יוכלו להמשיך ולהעניק ייעוץ פנסיוני שלא בסניף

ההיתר הזמני ניתן לבנקים ב־2020 על רקע התפשטות הקורונה וסגירת הסניפים; הלשכה: “ההיתר אסור בחוק – עמדת הרשות היא סכנה לדמוקרטיה ולרשויות החוק"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הודיעה כי היא מאריכה פעם נוספת את ההיתר הזמני שניתן לבנקים לייעץ ללקוחותיהם בתחום הפנסיוני מחוץ לסניף. מדובר בהארכה רביעית של ההיתר שניתן לראשונה ב־2 בדצמבר 2020 – אז על רקע הקורונה וסגירת סניפי הבנקים.

במסגרת עמדת הממונה, שתוקפה מוארך שוב כאמור, מובהר כי הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו.

לא יינקטו צעדי אכיפה נגד בנקים שיעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעות הטלפון | צילום: Shutterstock

ההיתר עדיין זמני

ברשות מסבירים כי הסיבה לדחייה הנוספת היא כוונת משרד האוצר לקדם הצעת חוק שמתירה לבנקים להעניק ייעוץ פנסיוני בטלפון או באמצעים דיגיטליים. הצעת החוק פורסמה ב־22 ביוני, אך ב־30 ביוני התפזרה הכנסת ה־24. בנוסף, מציינים ברשות כי לאחרונה קיבלה מכתב מסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, איתי טמקין, לפיו בכוונתו להמליץ לשר האוצר בממשלה הנכנסת לקדם את הצעת החוק.

"בנסיבות העניין, ובשים לב למצב במסגרתו נפגעים לקוחות קיימים של התאגידים הבנקאיים בתחום הייעוץ הפנסיוני, ולאור הכוונה כאמור לפעול לקידום תיקון לחוק הייעוץ הפנסיוני בהתאם להצעת החוק – יובהר כי הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון, ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו. זאת, בין היתר, נוכח חובות האמון והזהירות המוטלות על הבנקים, וכן החובה להעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך על ידי הבנקים ללקוחות הקיימים, בהתאם להוראות חוק הייעוץ הפנסיוני", מסבירים ברשות.

ברשות מציינים כי הארכת ההיתר הזמני תעמוד בתוקפה עד תום שלושה חודשים מיום התכנסות הכנסת ה־25, בדומה לקבוע בסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת לעניין הארכת תוקפם של חוקים, וכי אין בכוונת הרשות להאריך עמדה זו פעם נוספת, למעט אם יהיו נסיבות חריגות שיצדיקו זאת, כגון פגיעה אפשרית בלקוחות.

אכיפה ללא אפליה

לשכת סוכני הביטוח מסרה בתגובה כי הוראות החוק בעניין זה ברורות, וכי החוק קובע כי תאגידים בנקאיים יעניקו ייעוץ פנסיוני בסניפי הבנק בלבד, "ומשכך פעולת ייעוץ על ידי תאגיד בנקאי מחוץ לכותלי סניפי הבנק אסורה בדין. עוד בהקשר זה, חל איסור על תאגיד בנקאי להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון.

"כעת, במסגרת הודעת הרשות בדבר אי אכיפת הוראות החוק, כאמור, נשענת הרשות על החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 13.2.2022 לאשר טיוטת חוק שעיקרה לאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ זה באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי".

עוד טוענת הלשכה, כי הסתמכותה של הרשות על טיוטת חוק, שכלל לא גובשה לכדי חוק ברשומות המדינה, כעילה להארכת תוקף עמדתה כאמור, "מעלה תהייה באשר לתפיסת הרשות עצמו את הסדרי החקיקה במדינת ישראל: משעה שביום 30.6.2022 התפזרה הכנסת ה־24 הרי שהצעת חוק זו לא קודמה ואין לראות בה חוק מחייב ואף לא בקירוב לכך כאילו וזו 'רוח המחוקק' לעתיד לבוא. יתרה מכך, גם אם יש מי שמעונין לקדם הצעת חוק זו עד כדי עדכונה בעתיד בספר החוקים של מדינת ישראל – אין בכך כדי לשנות מתפקידה של הרשות להמשיך ולפעול בהתאם לסמכויותיה מכוח החוק הקיים ולא מכוח 'חוק שאולי יהיה בעתיד'.

"לשכת סוכני הביטוח מתנגדת בתוקף לעמדת הרשות ומצפה כי הוראות החוק יאכפו ללא אפליה והבחנה בין גורם זה או אחר, שהרי לא יעלה על הדעת שמדינת חוק תתיר לאזרחיה, לרבות גופים עסקיים, לעבור על הוראות החוק ואף להגדיל לעשות ולקרוא מעל במה למי שמעוניין לעבור על החוק שידע כי לא יאונה לו כל רע – מדובר בסכנה לדמוקרטיה הישראלית ולרשויות החוק של מדינת ישראל", קובעת לשכת סוכני הביטוח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email