החידושים והשינויים הצפויים בענף הביטוח במהלך השנה הבאה

מדיווח מידע סטטיסטי של פניות הציבור ועד ממשק הניוד החדש; היועץ המשפטי ללשכה, עו"ד עדי בן אברהם, משרטט לאן יתקדם ענף הביטוח בחודשים הקרובים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ספטמבר 2019: טיוטת חוזר הצירוף: הר הביטוח בדירות – אחת לשלוש שנים ולא כל חידוש; ביטול פוליסה על ידי חברת הביטוח – החברה תישא בעלות הפרמיות של המבוטח ככל שלא פעלה לבטל עבורו את הפוליסה הקיימת. טיוטת קופת גמל לכל ילד: קביעת מסלול השקעה לילד נוסף בהתאם למסלול ההשקעה שנקבע לילד קיים של ההורה, על מנת למנוע העברה אוטומטית של הכספים למסלולי ברירת מחדל.

נובמבר 2019: סעיף 4 לחוזר שיווק תוכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה צפוי להיכנס לתוקף. לפיו גוף מוסדי יעדכן את היקף הכיסוי הביטוחי בתכנית לאובדן כושר עבודה אגב קופת גמל, כך שהעלות המצטברת בשל סך כל הכיסויים הביטוחיים במסגרת קופת הגמל לא תעלה על 35% מסך כל ההפקדות למרכיב התגמולים עד לאותו מועד, והכל לפי שיעור ההפקדות למרכיב התגמולים.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

דצמבר 2019: דיווח מידע סטטיסטי – תלונות ציבור: היקף הדיווח ביחס למידע סטטיסטי מטעם חברות הביטוח לרשות יתעדכן ויורחב החל ממועד זה גם לפניות ציבור. בנוסף, תוצאות הליכי בירור פניות הציבור משמשות בסיס נתונים לצורך חישוב מדד השירות המתפרסם מדי שנה. אישור קיום ביטוח: בתחומי עיסוק שונים, נדרשים המבוטחים להציג אישורי ביטוח הקיימים ברשות המבוטח. מאחר ובמקרים רבים נוסח אישור הביטוח לא תאם את הוראות הפוליסה המצב הוביל להנפקת אישור ביטוח שאינו תואם לפוליסת הביטוח של המבוטח.

בנוסף, לגישת הרשות, המצב כיום של ריבוי דרישות להנפקת אישורי ביטוח שונים בגין אותה פוליסה מטיל עלויות גבוהות על מבוטחים, מהווה חסם להתקשרויות ואף יוצר אי בהירות ביחס לכיסויים הקיימים למבוטח. במסגרת חוזר אישור קיום ביטוח נקבעו הוראות להסדרת התנהלות חברות ביטוח וסוכני ביטוח בהנפקת אישור קיום ביטוח ונקבע נוסח אחיד לעניין זה.

ינואר 2020: תיקון מרכיבי חשבון בקופת גמל: מוצע לתקן טעות סופר שנעשתה בסעיף 5 בחוזר מרכיבי חשבון, כך שהפרדת התשלומים ששולמו לקרן השתלמות לאחר המועד הקובע תעשה רק עבור תשלומים שאינם הפקדה מוטבת, כהגדרתה בפקודת מס הכנסה.

פברואר 2020: ממשק הניוד החדש מול המסלקה יכנס לתוקף כך שהגופים המוסדיים יפעלו להסדיר את העברת הכספים וקבלת הכספים ביניהם. ממשק מעסיקים: תחילתן של הוראות סעיף 5א ל"נספח ה'־ממשק מעסיקים" בנוגע לחשבון נאמנות לגבי מעסיק אשר לו יותר מ־ 100 עובדים.

אפריל 2020: כניסה לתוקף של התיקון לחוזר שירות ללקוחות גופים מוסדיים אשר נועד לשפר את טיב השירות הניתן להם. החוזר קובע עקרונות כלליים למתן השירות, וכן מחייב גוף מוסדי לקבוע אמנת שירות.

יוני 2020: הרשות מחליטה לנתק את הקשר בין הפיתוח של ממשק הניוד לממשק המעסיקים וקובעת כי כל תחילת הנספחים (טופסי קוביות) של נספח ה'־1 ו־ה'־2 ידחו לתאריך 21.6.20 .

נובמבר 2020: מוצע כי מועד התחילה של הוראות ממשק הניוד לעניין נספח י' לחוזר הניוד, במסגרתו מועברים בין הגופים המוסדיים נתונים אודות יתרות צבורות ותשואות שנצברו במקרה של עיכוב בביצוע העברת הכספים (הפרשי תשואה וריבית פיגורים)ידחה על פי הטיוטה ליום 22.11.20.

פברואר 2021: ממשק מעסיקים: תחילתן של הוראות סעיף 5א ל"נספח ה'־ממשק מעסיקים" בנוגע לחשבון נאמנות לגבי מעסיק אשר לו פחות מ־ 100 עובדים. הרפורמה בפוליסות תאונות אישיות: הטיוטה קורמת עור וגידים במסדרונות רשות שוק ההון ובאה להגדיר פוליסה אחידה לתאונות אישיות עם כיסויים מוגדרים, צמצום הגדרת "תאונה" וצמצום החריגים.

הפוליסה תוגבל לתקופה של שנתיים בלבד והמבוטח ידרש לחדש באופן אקטיבי את הפוליסה כל שנתיים. אין ספק כי היא תשנה את פניו של כיסוי תאונות אישיות ככל שהיא תתקבל, ועלולה להשליך על אופן השיווק באמצעות סוכני הביטוח. הרפורמה בביטוח מקיף: טיוטת הוראות רשות שוק ההון שמטרתן להסדיר את אופן עבודת חברת ביטוח מול שמאי רכב, זאת כדי לאפשר פעילות אובייקטיבית וחסרת פניות מצד שמאים בעת טיפול בתביעות מבוטחי רכב רכוש וצד ג'. מטרת האסדרה להוביל לכך שהליך תביעת הביטוח על ידי מבוטח יהיה הליך הוגן, יעיל, שקוף ומקצועי לטובת מיצוי זכויותיו. ההליך המוצע עדיין מצוי בתהליכי עבודה מול הרשות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email