הישג ללשכה בבג"צ צירוף לרבים

השופטים הורו לרשות שוק ההון לבחון מחדש עמדתה כך שההבהרה תחול מעתה והלאה ולא על עסקאות בעבר
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

בעקבות כישלון השיחות השבוע עם רשות שוק ההון, עליהן הורה יו"ר ועדת הכספים בכנסת, ח"כ משה גפני, נדונה ביום חמישי האחרון עתירת הלשכה בנושא צירוף לרבים בבג"צ. בית המשפט, בהרכב של כבוד השופטים יעל וילנר, יצחק עמית ועופר גרוסקופף, הורו בתום הדיון לרשות שוק ההון לבחון מחדש את עמדתה כך שההבהרה שפרסמה לגבי תשלום לסוכנים תחול רק מפרסום ההבהרה והלאה ולא תחול על עסקאות מהעבר. במקביל, הנחו השופטים את הלשכה ואת הרשות לנסות ולהגיע להסכמות בהידברות.

במהלך הדיון העיר השופט עמית כי אם סוכני הביטוח לא יקבלו את העמלות שלהם בגין עסקאות העבר, מי שייהנה מכך הן חברות הביטוח "שהכסף יישאר אצלן". השופט גרוסקופף אמר באותו עניין כי הרשות מגנה בהבהרה על חברות הביטוח: "נראה כאילו השינוי היחידי שקורה זה שבמקום שחברת הביטוח תשלם לסוכן, היא משאירה את הכסף אצלה".

רוזנפלד. "קורא לרשות שוק ההון להמשיך עמנו בהדברות" | צילום: יוסי אלוני

הכשל אינו "דגל שחור"

השופטים הבהירו לרשות שוק ההון, כי קיימת בעייתיות עם אופן ההסתכלות של הרשות על המצב החוקתי. לטענת בית המשפט, אמנם יתכן והרשות "תפסה את הראש" והביעה דעתה כי מדובר על מצב לא תקין שהתנהל במשך שנים ארוכות בענף, ואכן כל הכבוד לרשות על כך שהיא פועלת לתקן כשלים, אך הכשל אינו "דגל שחור" וגם אם יש בעיה, לא מדובר על חוזה לא חוקי באופן שלא ניתן להמשיך במצב הקיים, אלא הדבר נתון לפרשנות ויתרה מכך, קיימים שני קשיים נוספים לנוכח העובדה שתוצאות ההבהרה מובילות לכך שהכסף יישאר בפועל אצל חברות הביטוח וכן עם העובדה שקיימת הסתמכות של ציבור סוכני הביטוח אשר קיבלו עמלה על עבודה, עבור ציבור לקוחותיהם, וכעת הרשות עוצרת להם את התשלומים בגין עסקאות עבר אלו.

הלשכה עתרה לבג"צ לפני כשלושה חודשים בנוגע להבהרה שפרסמה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, ב־4.2.18. על פי העתירה, ההבהרה קבעה כי "גופים מוסדיים אינם רשאים לשלם עמלת הפצה לסוכן ביטוח פנסיוני במקרים שבהם פעלו הסוכנים לצרף ציבור שלם של עובדים במסגרת הליך 'צירוף לרבים' לגבי מוצר פנסיוני.

הבהרה זו חלה על כל ההסדרים הקיימים ומשמעותה היא כי ממועד ההבהרה סוכני ביטוח פנסיוני לא יקבלו תשלום מגופים מוסדיים בגין הסכמי צירוף לרבים שכבר נחתמו ושהסוכנים עמלו בגינם בעבר ואף קיבלו תשלום שוטף אשר נעצר באבחה אחת החודש לאור ההבהרה". עוד נטען כי: "בעקבות ההבהרה הפסיקו הגופים המוסדיים לשלם לסוכני הביטוח את העמלות המגיעות להם בהתאם להסכמי צירוף לרבים, בסך מצטבר של עשרות מיליוני שקלים לחודש. יצוין כבר כעת, כי בשל חוסר הבהירות של ההבהרה, והעדר יכולת להפריד בין התשלומים הנובעים מהסדר לרבים לתשלומים הנובעים מפעילות אחרת, נמנעים הגופים המוסדיים לשלם לסוכנים גם עמלות אחרות המגיעות להם".

לעתירה שהוגשה נגד הממונה סלינגר, נגד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ונגד שר האוצר משה כחלון, הצטרפו גם שתי סוכנויות ביטוח – עופר לוין ביטוח ופיננסים, ואהרון קרן סוכנות לביטוח.

העתירה לבג"צ הוגשה באמצעות ב"כ עוה"ד שמוליק קסוטו ו/או דוד יצחק ו/או בלה פלד, קסוטו ושות', עורכי דין. את המדינה ייצג בבג"צ עו"ד עמרי אפשטיין.

הישג אדיר למבוטחים

בתגובה להחלטת בג"צ, מסר נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד: ״בית המשפט הביע את דעתו הברורה כי אין מקום להחיל התערבות רטרואקטיבית על הסכמי עבר, שתוצאתה, השארת התשלומים של סוכני הביטוח בגין עבודתם בכיסן של חברות הביטוח. מדובר בהישג אדיר לציבור המבוטחים בישראל. סוכני הביטוח דואגים לטובת הציבור וימשיכו לתת לו שירות מקצועי, אדיב ואיכותי מול חברות הביטוח.

"אני מבקש להודות לחברי הוועד המנהל על התמיכה בקיום ההליך, ללא כל סייג, ליו"ר הוועדה הפנסיונית, מיכאל נוימן, אשר הוביל עימי את ההליך, לסגנו אבי אקהוייס, לממלא מקומי ליאור הורנצ'יק, ליוסי אנגלמן ולכל ציבור הפעילים אשר תמך וסייע בהכנת הבג"צ וכן לצוות המשפטי במשרדו של עוה"ד שמוליק קסוטו, לעו"ד ג'ון גבע, וכמובן ליועץ המשפטי שלנו עו"ד עדי בן אברהם על עזרתם המקצועית.

"אני קורא מכאן לרשות שוק ההון: עלינו להמשיך בהדברות כדי לקדם את הענף לטובת ציבור המבוטחים והחוסכים בישראל, ידינו מושטת לשיתוף פעולה למען עתיד טוב יותר לענף הביטוח, ענף שבו הסוכנים יישארו ערוץ השיווק, הטיפול והייעוץ המוביל".

עו"ד גבע, יועץ משפטי ללשכה וממלווי הבג"צ: "בג"צ תמך בעמדת הלשכה כשהמליץ לרשות להחיל את ההבהרה מיום פרסומה ולא להחילה על עסקאות שבוצעו קודם לכן, ויש להדגיש – מדובר בעסקאות ולא בעמלות ששולמו. יש הבדל גדול מאוד, כי יש גם עסקאות שבוצעו לפני ה־4 בפברואר, אבל את העמלה הסוכן יקבל חודש או חצי שנה לאחר מכן. חברות הביטוח הפסיקו לשלם עמלות בגין עסקאות שבוצעו לפני ה־4 בפברואר, כי טענו שזה מה שהבהרת הממונה קובעת. לכן זו נקודה מאוד מרכזית שבהחלטה כתוב עסקאות ולא עמלות".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email