הישג ללשכה: תוקן חוזר ממשק המעסיקים

התיקון יאפשר ללקוח שנקלט אצל מעסיק חדש לעדכן את הסוכן ולהיעזר בו בניהול החיסכון הפנסיוני; חובת ממשק המעסיקים לעסקים של פחות מעשרה עובדים נדחה ליוני 2020, ושל פחות מארבעה עובדים ליוני 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

"בעקבות שימוע שנערך ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון עודכן חוזר ממשק המעסיקים הסופי, באופן בו התווספו הוראות המאפשרות ללקוח, בעת ייזום בקשת מידע, לבקש מהגוף המוסדי לעדכן את סוכן הביטוח המטפל כי הוא בעיצומו של הליך קליטה לעבודה חדשה", כך מסר נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, לחברי הוועד המנהל בישיבתו השבוע. נשיא הלשכה הוסיף כי "הדבר יאפשר לסוכן הביטוח לסייע ללקוח בהמשך ניהול החיסכון הפנסיוני אצל המעסיק החדש, ואף יוביל ליישום וקיום של הוראת חוזר שירות סוכנים ויועצים בדבר פניית שירות ללקוח הפנסיוני (אזכיר כי על סוכן הביטוח הפנסיוני, ליזום פנית שירות ללקוח כל שנתיים, כברירת מחדל)".

מדובר בהישג משמעותי ללשכה, שאכן בא לידי ביטוי בחוזר שפרסמה הרשות בנושא.

השימוע התקיים בעקבות פניית יו"ר הוועדה הפנסיונית, סו"ב אייל פז, לרשות שוק ההון. במכתב התשובה לסו"ב פז כותב ניר שמש, מנהל המחלקה הפנסיונית ברשות: "בעקבות שימוע שנערך במשרדנו ודיון בפנייתכם, עודכן החוזר הסופי כך שנוספו בו הוראות שנועדו לאפשר ללקוח, בעת ייזום בקשת מידע, לבקש מהגוף המוסדי לעדכן את בעל הרישיון המטפל בו, כי הוא בעיצומו של הליך קליטה לעבודה חדשה. הוראה זו נועדה לאפשר לבעל הרישיון לפנות ללקוח, על פי בקשתו, לצורך קבלת שירות".

רוזנפלד בכנס אלמנטר | צילום: יוד צילומים אילת

כמו כן, על פי הוראות חוזר גופים מוסדיים, 2019-9-14, שעניינו "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל", נדחה ביחס למעסיקים של פחות מעשרה עובדים. בהתאם להוראות החוזר המעודכן, מועד הכניסה לתוקף ביחס למעסיק עם לפחות ארבעה עובדים אך לא יותר מעשרה עובדים נקבע ליום 25 ביוני 2020, וביחס למעסיק המעסיק פחות מארבעה עובדים ליום 24 ביוני 2021.

כנדבך משלים לצעד זה, ועל מנת לשכלל את תהליכי סליקת הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני, פרסמה הרשות גם טיוטת חוזר "מבנה אחיד להעברת מידע בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק מעסיקים – טיוטה" וטיוטת חוזר "אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל – טיוטה. בין היתר מוצע בטיוטה לקבוע כי בעל הרישיון רשאי להעביר את המידע באופן ממוכן למעסיק, באמצעות קובץ במבנה אחיד שקבע הממונה ("ממשק טופס קוביות"), באישור העובד; כך גם לגבי פיצול כספים בין פוליסות ותיקונים להעברת כספים בנפרד עבור כיסוי אובדן כושר עבודה.

אי התאמה

בנוסף, מבדיקה שערכה הרשות עולה כי אחת הסיבות המרכזיות לאי קליטת כספים בחשבונות המבוטחים היא היעדר התאמה מלאה בין דיווח המעסיק על אופן הפקדת התשלומים לקופת גמל לבין ההפקדה בפועל שבוצעה לחשבון הבנק של הקופה.

אי התאמה זו מקבלת ביטוי בשני אפנים: אי התאמה בין מועד העברת הכספים לגוף המוסדי לבין מועד העברת ממשק המעסיקים; אי התאמה בין הסכום ההפקדה המדווח בממשק המעסיקים לבין הסכום שהופקד בפועל בחשבון הבנק של הגוף המוסדי. כתוצאה מאי התאמה, מועברים כספי חיסכון פנסיוני לחשבונות מעבר בגופים המוסדיים, ואינם משויכים לחשבון קופת הגמל של העמית. אי התאמה בין דיווח על הפקדת תשלומים לבין סכום הכספים שהופקד בבנק בפועל עלולה ללמד על פער בין סך הכספים שנוכו משכר העובד לבין סך הכספים אשר הועברו בפועל לקופת הגמל.

"לאור האמור, ובמטרה להבטיח את זכויות העמיתים, מוצע לקבוע כי העברת מידע על הפקדת תשלומים לקופת גמל תיעשה בצמוד למועד העברת התשלומים לחשבון קופת הגמל, ותוך התאמה מלאה בין המידע המופיע בפרטי הבנק של הקופה לבין המידע המופיע בממשק המעסיקים. יצוין כי על מנת לאפשר לשוק להיערך לשינוי, מוצע לקבוע כי בשנתיים שמכניסת החוזר לתוקף יינתן פרק זמן ארוך של שלושה ימי עסקים ויותר להעברת הדיווח", מוסבר בטיוטה.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email