הלבנת הון – עדכון רגולציה לידיעת סוכני הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במהלך חודש מאי 2017 תוקנו ההוראות בנוגע להלבנת הון ומימון טירור וזאת במסגרת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור).

במקביל לצו אשר עם כניסתו לתוקף יבטל את הצווים הקודמים בנושא הלבנת הון, נכנס לתוקפו, ביום 1.2.18, חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טירור בגופים מוסדיים. הצו מחדד את החובות של חברות הביטוח, החברות המנהלות וסוכני הביטוח במאבק כנגד הלבנת הון ומימון טרור.

עו"ד עדי בן אברהם. 

לשיטת הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחסכון: "הלבנת הון היא דרך להסתיר את מקורם העברייני של כספים, בין היתר על ידי ביצוע פעילות באמצעות גופים פיננסיים שונים, במטרה להעניק להם מראית עין של פעילות חוקית. גופים מוסדיים, כמו נותני שירותים פיננסיים אחרים, חשופים לאפשרות שבאמצעותם יתבצעו עבירות של הלבנת הון ומימון טרור העלולים לחשוף אותם, בין היתר, לסיכונים משפטיים, סיכונים תפעוליים וסיכוני מוניטין".

לתשומת לבכם, חברות הביטוח נדרשות להדריך את הסוכנים מטעמם, על מנת שיפעלו בהתאם להוראות סיכוני הלבנת הון, כפי שנקבע בסעיף 6(ז)(3) לחוזר.

"הכר את הלקוח"

תהליך נוסף שיש להכירו, הינו "הליך הכר את הלקוח" במסגרתו נקבע כי גוף מוסדי צריך לבצע הליך של "הכרת הלקוח" בעת פתיחת חשבון או התקשרות בחוזה ביטוח חיים, לפי מידת הסיכון של הלקוח ביחס להלבנת הון ולמימון טרור, ולבצע רישום של פרטי הכרת לקוח. מטרת הזיהוי לסייע בהערכת הסיכון של המבוטח.

במסגרת הליך הכרת הלקוח, יש לערוך בירור ורישום נתונים בדבר: (א) מקור הכספים שמופקדים בחשבון או בחוזה ביטוח חיים; (ב) מטרת פתיחת החשבון או ההתקשרות בחוזה ביטוח חיים; (ג) מהות עיסוקו ועסקיו של המבוטח.

בנוסף נקבעו חובות דיווח ביחס לפעולות שאינן רגילות , וכמו כן, חובת הדיווח הורחבה כך שתחול גם על ניסיון לביצוע פעולה. בצו קיימת רשימה של פעולות שיכול שייראו על ידי גוף מוסדי כבלתי רגילות כגון רישום של מוטב בלתי חוזר שאינו מוטב קרוב או מוטב שנקבע לפי זיקה או תאגיד בנקאי או גוף מוסדי, בלא סיבה נראית לעין.

חשוב להדגיש כי נקבעה גם חובת דיווח המתייחסת להלוואה שנתן גוף מוסדי ללווה, לרבות ניסיון לביצוע הלוואה, אשר לנוכח הנתונים שקיימים בידי הגוף המוסדי, ההלוואה נחזית כבלתי רגילה.

חובת תיעוד: על הגוף מוסדי או סוכן ביטוח לשמור על כל מסמך הוראה בקשר לביצוע פעולה שעליה דיווח לרשות המוסמכת ואת הדיווח עצמו, לתקופה של שבע שנים לפחות מיום ביצוע הפעולה.

מצורפת רשימה חלקית של "פעולות לא רגילות" אשר מופיעות בנספח לצו ומוצע לעיין בהן ולהכיר אותן:
1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 10 לצו איסור הלבנת הון;
2. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובות הזיהוי;
3. נראה שבעל הפוליסה, המבוטח או העמית פועלים בשביל נהנה או שהמוטב פועל בשביל נהנה, בלי שהצהיר על כך;
4. פעילות שבעטייה החליט הגוף המוסדי שלא לכרות את חוזה הביטוח או לבטלו או שלא לפתוח את החשבון או לסגור את החשבון, ממניעים של איסור הלבנת הון או איסור מימון טרור;
5. פעילות שנראה כי נועדה להחליף פעילות של ארגון טרור מוכרז;
6. פעילות הנראית חסרת היגיון עסקי או כלכלי, בנוגע לסוג חוזה הביטוח או לסוג קופת הגמל;
7. ביטול חוזה ביטוח חיים על ידי בעל הפוליסה או המבוטח או סגירת החשבון על ידי העמית מיד לאחר שבוצעה בו הפקדה בסכום מהותי;
8. הפעילות בחוזה ביטוח החיים או בחשבון בלתי אופיינית לבעל הפוליסה או למבוטח או לעמית;
9. היקף פעילות יוצא דופן בחוזה ביטוח חיים או בחשבון;
10. הפקדות מרובות של דמי ביטוח בחוזה ביטוח חיים או של כספים בחשבון, בלא סיבה נראית לעין, על ידי אדם שאינו בעל הפוליסה, המבוטח, העמית או מיופה כוח;
11. הפקדת דמי ביטוח או כספים על ידי אותו אדם או מטעם אותו אדם הנוגע למספר חוזי ביטוח חיים או חשבונות שאין ביניהם קשר נראה לעין;
12. ניהול מספר חוזי ביטוח חיים או חשבונות אצל גוף מוסדי, שאינו מתיישב עם מאפייני בעל הפוליסה או המבוטח או העמית;
13. החזר הלוואה בסכום מהותי סמוך למועד קבלתה בלא סיבה נראית לעין;
14. החזר הלוואה בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין;
15. קבלת הלוואה בסכום מהותי סמוך למועד הפקדת סכום מהותי של דמי ביטוח בחוזה ביטוח חיים או כספים בחשבון;

תקציר חקיקה זה הינו תמצית הוראות החוק ומטרתו לשים זרקור על נושא חשוב זה. ההוראות המחייבות מפורטות בצו ובחוזר, ומטרת התקציר להפנות את תשומת לבכם להוראות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור אשר מפקחת במקביל לרשות שוק ההון, על פעילות סוכני הביטוח.

תמצית הוראות הצו והחוזר שהוצא בהתבסס עליו מצריכים מכם הערכות מעמיקה תוך מתן דגש, הן לעניין חובת הדיווח והן לעניין התיעוד. אנו כלשכה נפעל להביא עבורכם, סוכני הביטוח, את עדכוני הרגולציה ונעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין, על מנת להקל עליכם את הפעילות היומיומית למול הוראות החוק.

הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email