הלשכה לרשות: "יש לחייב ברישיון כל מי שעוסק בתיווך מוצרי בריאות"

בתגובה להצעת החוק להוספת ענף בריאות לרישיון סוכן, ממליצה הלשכה גם להרחיב את הרישיון לסוכן בתחום הבריאות לכל ענף הסיכונים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות פרסום תזכיר החוק של משרד האוצר להוספת ענף ביטוח בריאות לרישיון סוכן ביטוח, העביר נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק, לרשות שוק ההון, את עמדת הלשכה בנושא. הלשכה תומכת עקרונית בהצעת החקיקה, לנוכח העובדה שמוצרי ביטוח הדורשים התמקצעות ייחודית "ואולם, לטעמה של הלשכה יש קודם לכן להכיר בעיוותי שוק קיימים על מנת ליישם את כוונת תזכיר החוק באופן ראוי".

רישיון לעוסק בתיווך

לכן, דורשת הלשכה כי תיווך בביטוח מוצרי הבריאות המבוצע באמצעות גוף מוסדי חייב אף הוא להיעשות באמצעות מי שאוחז ברישיון בלבד. "יש בכך כדי לתת מענה למוכרנים בחברות הפועלים בשוק ללא רישיון כדין ומשווקים למועמד לביטוח את מוצר הבריאות מבלי שיש בידם את הבנת השוק הנדרשת, מבלי שיש בידם היכרות כלשהי עם לקוח הקצה ומבלי שהם נחשפו אי פעם למוצרים שאינם קשורים לחברת הביטוח בה הם מועסקים (ברוב המקרים באופן זמני)".

סו"ב שלמה אייזיק. צילום: באדיבות יונט

תכלית התיקון

לאור האמור, נדרש להוסיף ולעדכן בטיוטת תזכיר החוק כי העוסק בתיווך בביטוח בריאות במסגרת גוף מוסדי יהיה מחויב לאחוז ברישיון כדין וזאת על מנת לעמוד על ההתמקצעות הנדרשת בענף המחייב, זאת ויש בכך כדי להשלים את תכליתו של התיקון כעולה מדברי ההסבר: "לוודא כי בעל הרישיון שמתווך בין מבטח לבין לקוח יהיה אדם מקצועי ובעל יכולת להתאים את המוצר הבריאותי לצרכיו ולטעמיו האישיים של כל לקוח ולקוח. בעל הרישיון יהיה בעל ידע לאפיין את צרכיו הביטוחים של המבוטח ולהתאים את מוצר הביטוח המורכב לאותם צרכים".

נוסח הסעיף שמציעה הלשכה להוספתו במסגרת טיוטת תזכיר החוק:

"לא יעסוק אדם בתיווך לביטוח בענף הבריאות אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2) שלהלן, ובהתאם לתנאים המפורטים בהן: (1) בעל רישיון סוכן ביטוח, בענף ביטוח בריאות כהגדרתו בסעיף 28 א (ג)(1)(2) שניתן לו לפי סעיף 25 או 26 לחוק זה; גוף מוסדי – ובלבד שכל מי שעוסק בשמו בתיווך מוצרי בריאות הוא בעל רישיון כאמור בפסקה (1).

הרחבת הגדרת הענף

הלשכה ממליצה גם לייחד את ענף הבריאות יחד עם מוצרי החיים/פנסיוני תחת "ענף סיכוני חיים".

"הלכה למעשה, הצעתנו לעיל תוביל לכך שתערך הבחנה ברורה וראויה יותר בין מי שמחזיק ברישוי באחד מארבעת הענפים הבאים כאשר לכל אחד מהענפים יש את המכנה המשותף לעוסק בתחומו:

  • ענף הפנסיוני והפיננסי – ענף שאף קיבל חקיקה ייעודית ברבות השנים. עוד מוצע כי לצד המילה פנסיוני תצטרף המילה "הפיננסי" שהרי מי שעוסק בענף זה מעמיק בנכסיו של האדם ביניהם נכסיו הפיננסיים שאינם דווקא פנסיוניים.
  • ענף האלמנטרי (כללי) – אשר נבדל מעצם היותו בתחום הרכוש והחבויות.
  • ענף הימי והאווירי – ייחודיותו ברורה ואף יש לשמרו.
  • ענף הסיכונים – המכנה המשותף הרחב בתחום זה בא לידי ביטוי בהתבוננות מעמיקה בסיכונים שאדם חווה במהלך חייו ומשכך יש לייחד לכך רישוי העומד בפני עצמו.

בחינה ייעודית

לדעת הלשכה יש לייצר בחינה ייעודית למעוניינים לאחוז ברישיון ביטוח בענף הבריאות (סיכונים). "להפגנת ידע בענף זה חשיבות ובדגש על היכרות המועמד לקבלת רישיון בענף הבריאות (סיכונים) עם מוצרי עבר שאינם משווקים עוד היום והכל במטרה לעמוד על ההבחנות השונות בין גרסאות פוליסות הבריאות (סיכונים) לאורך השנים ומתוך שאיפה למנוע פגיעה במבוטחים קיימים".

בהיותה הגוף הרשמי המייצג של סוכני הביטוח בישראל ובהיותה הגוף שבין מטרותיו לפעול לטובתם, הלשכה מבקשת לקחת חלק בבניית בחינת ההסמכה לקבלת רישיון סוכן ביטוח בענף הבריאות (סיכונים).

כללים להתמחות משולבת

"לאור העובדה כי השינוי בחוק יוביל לארבעה ענפים שונים הדורשים רישיון, רצוי שכללי ההתמחות יעודכנו בכל הנוגע למי שמעוניין לבצע התמחות במספר ענפים יחדיו.

"כך למשל, ברור כי קיימים ממשקים בפעילות סוכן ביטוח בענפי החיים והכללי לענף הבריאות (כפי שאנו מכירים כיום) ומשכך, נראה כי יש צורך לייצר כללים ל'התמחות משולבת' למי שעמד בבחינות הגמר, אותה עת, בענף הפנסיוני, כללי ובריאות.

נחמה גודלווסר. באדיבות המצולמת

"על כן, מוצע כי ניתן יהיה לבצע התמחות חופפת בעד שני הענפים הבאים יחדיו: ענף פנסיוני + ענף בריאות (סיכונים) או ענף כללי + ענף בריאות (סיכונים). עוד מוצע כי מי שבחר לבצע 'התמחות משולבת' ידרש להתמחות שפרק הזמן שלה לא יעלה על תשעה חודשים ובכפוף לכללי התמחות נאותה".

סו"ב נחמה גולדווסר, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה, מוסיפה: "אנחנו תומכים בהחלט בהוספת ענף הבריאות לרישיון סוכן, משום שזה מעמיד את הסוכן באור מקצועי יותר ומדייק את התחום.
"עד היום סוכני בריאות השתלמו בתחום באמצעות קורסים והשתלמויות שמצאו בכוחות עצמם, ואסדרת הנושא בחקיקה היא מבורכת".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email