המדריך המלא: ההוראות החדשות לבחירת קופת גמל החל מה-1 ביולי

מה המשמעות של הוראות בחירת קופת גמל מה־1 ביולי הקרוב?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לקראת ה־1 ביולי כדאי לדעת ולהכיר מהי חובת המעסיק החל מתאריך זה, ומה מקומו של הסוכן בתהליך.

סעיף 20 (ב) לחוק קופות גמל קובע, כי מעסיק רשאי להפקיד תשלומים בעד עובד שלא בחר קופת גמל בעצמו, למרות שניתנה לו הזדמנות לעשות כך, כאשר הרחיב המחוקק בסעיף 20 (ג) ואפשר לממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון לתת הוראות לביצוע סעיף זה.

כיום ניתן לצרף עובד לקופת גמל בעיקר על בסיס פגישה אישית וקבלת יעוץ על בסיס סעיף 12 כולל ביצוע פישינג (אם נדרש) והנמקה. לחלופין, ניתן לצרף דרך רשימות היכן שקיימת קופת ברירת מחדל שנבחרה על ידי המעסיק.

בחוזר, אשר יצא ב־13 במרץ (ולתאריך זה יש חשיבות רבה), נקבע מפורשות כי במקום שבו לא בחר העובד בקופת גמל בעצמו ומילא טופס הצטרפות יהיה ניתן לצרפו בהתקיים אחד משני התנאים הבאים:

  1. קופת הגמל שהיא אחת משתי קרנות לפחות שתקבע הממונה, וכל אחת תהווה קרן ברירת מחדל נבחרת. קופה זו תיקבע על בסיס קריטריונים שתקבע הממונה (דמי ניהול, שרות, תשואה) ותנאים נוספים שכרגע לא ארחיב בהם.
  2. קופת גמל, שהיא קופת ברירת מחדל שנבחרה על ידי המעסיק בהליך תחרותי לתקופה של עד 5 שנים ועל פי תנאים מסוימים שארחיב עליהם בהמשך

כאמור, אלו שני התנאים המופיעים בחוזר. לאור העובדה שלגבי סעיף 1, (קרן ברירת מחדל נבחרת) הוגש בג“צ ועדיין לא ברור מה תהיה ההחלטה, והאם הנושא יישאר בגדר חוזר בלבד או יעבור לחקיקה דרך ועדות הכנסת, אתייחס כרגע לסעיף 2 בלבד.

המשמעות למעסיקים

מעסיק שביום פרסום החוזר כבר הפקיד לקרן ברירת מחדל יהיה פטור ממכרז עבור קליטת עובדים חדשים אצלו בעסק עד לתאריך 31 במרץ 2016, או תום תקופת ההסכם שלו (הקודם מהשניים, וללא כל אפשרות להארכת הסכם זה).

כל שאר המעסיקים, שביום פרסום חוזר זה לא היתה ברשותם קרן ברירת מחדל, יחויבו החל מה־1 ביולי הקרוב לבצע הליך של מכרז כמופיע בסעיף 2 לקליטת עובדים שלא בחרו בעצמם קופת גמל. חשוב לציין ולהדגיש שנית: במקומות בהם מבוצעת בחירה אישית של עובד בקרן פנסיה או השתלמות, אין צורך של המעסיק לגשת למכרז.

יובל ארנון
יובל ארנון

ראוי לציין, כי גם במקומות עבודה שהחלו לצרף עובדים לקרן ברירת מחדל לראשונה לאחר מועד פרסום החוזר (כלומר, במועד פרסום החוזר במרץ עדיין לא הייתה ברשותם קרן ברירת מחדל), תהיה חובה מ־1 ביולי לגשת למכרז בגין צירוף עובדים חדשים. ההתקשרות כאמור לא תהיה לתקופה העולה על 5 שנים ועל בסיס הקריטריונים הבאים:

  1. בוצע הליך תחרותי. כלומר, המעסיק חייב לפנות במכרז לכל הגופים במשק שברשותם קיימת קופת גמל שקבע המעסיק ולתת לכל הגופים הללו הזדמנות שווה להתחרות.
  2. למרות ההליך התחרותי קיימות כמה מגבלות על חברות מנהלות להשתתף במכרז. לדוגמה, אם צד קשור של החברה המנהלת מספק שרותי סליקה בעד עובדי המעסיק, או נותן שירותי בקרה על הפקדת הכספים (האפשרות היחידה במקרה זה לחברת מנהלת לזכות אם נתנה את ההצעה הזולה ביותר מכולם), או אם היא או צד קשור שלה מספק לעובדי המעסיק כיסויים ביטוחים משלימים לקרן ברירת המחדל וכיסויים אלו משולמים על ידי המעסיק. מגבלה זו ניתן לעקוף אם אותה חברה מנהלת תיתן את ההצעה הזולה מכולן. מגבלה אחרונה מגיעה אם צד קשור של החברה המנהלת נתן למעסיק טובת הנאה במישרין או בעקיפין.
  3. העובדים יצורפו למסלולי השקעות וביטוח שהם מסלולי ברירת המחדל של קופת הגמל.
  4. כיסוי ביטוחי במקרה של נכות של לפחות 25% מכושרו לעבוד, ובמקרה פטירה תשולם לבן/בת הזוג קצבה לכל חייה.
  5. הקריטריונים והמשקולות שלפיהם יבחר המעסיק את קרן ברירת המחדל יהיו שקופים ויפורסמו לכל המתמודדים ויהיו כדלקמן:
  •  שיעור דמי הניהול, משקל גורם זה לא יפחת מ־50% מהשקלול הכולל.
  • תשואת קופת הגמל במסלול ההשקעות שהוא ברירת המחדל של הקרן תיקח בחשבון 5 שנים אחרונות ותהיה על בסיס הנתונים אשר מפרסמת הממונה על שוק ההון.
  • מדד השרות האחרון שפורסם ע“י הממונה לגבי אותה קופת גמל שקבע המעסיק בהליך התחרותי.

6.  כל מציע יקבל דירוג בהתאם לקריטריונים השונים, והזוכה הוא זה שיזכה במירב הנקודות.

7. המעסיק יכול לקבוע משקולות שונות למסלולים תלוי גיל או חלוקת משקולות שונה על בסיס דמי ניהול לצבירה או להפקדות שוטפות.

8. מעסיק יוכל לבחור לכלל העובדים קרן ברירת מחדל לקצבה וקרן ברירת מחדל שונה להשתלמות. המעסיק גם יוכל לבחור קרן ברירת מחדל שונה לקבוצות עובדים שונות או יותר מקופת ברירת מחדל אחת לאותה קבוצת עובדים.

בשני הסעיפים – 7 ו־8 – יצטרך המעסיק לקבל חוות דעת מיועץ בלתי תלוי שיכול להיות גם סוכן הביטוח.

9. החברה המנהלת לא תוכל לקלוט עובדים אלא אם בחירתה נעשתה לפי ההנחיות הכתובות לעיל ולא תוכל להתנות צרוף עובד בהצטרפותו למוצרים אחרים שלה, ואם יש עליה מגבלות כמופיע בסעיף 2 לעיל, תחדל להיות קרן ברירת המחדל.

לסיכום

כל מעסיק אשר ביום 31/3/2016 לא הפריש לקרן ברירת מחדל יצטרך לנהל מכרז מתאריך 1/7/2016. במידה ויהיו עובדים חדשים אשר ירצו להצטרף לקרן זו ולא יבחרו בעצמם את הקרן, סוכן הביטוח יכול ללוות את הליך המכרז, יכול לערוך אותו עבור המעסיק ולעזור לו בהליך הכנתו. ראוי להזכיר כי חוק ההסדרים גם מחייב במקום שיש סוכן שהינו גם משווק וגם מתפעל לקיים מכרז זה (סעיף (2)3.)’ במידה ומעסיק אינו מעוניין לגשת למכרז, הפתרון היחידי היא פגישת יעוץ אישית של הסוכן עם כל עובד, התאמת הביטוח על בסיס סעיף 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ובניית פתרון המתאים לצרכיו ורצונותיו של העובד. על סוכני הביטוח להכיר חוזר זה (את החוזר ניתן למצוא באתר אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון) ולהנחות בהתאם את המעסיקים, אשר חובה זו תחול עליהם כבר מ־1/7/2016 ולהביא מידע זה גם למעסיקים אשר הנושא יחול עליהם רק מחודש אפריל 2019.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email