המפקחת: ב-2014 פעלנו רבות כדי להציב את החוסך במרכז ולחזקו; זה מצריך גם הפעלת רגולציה חכמה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פירסם השבוע את הפרק הראשון בדו"ח הממונה, הסוקר את עיקר פעילות האגף ב-2014. השנה יחולק הדו"ח לפרקים נפרדים, כך שכל פרק יתפרסם לפי עדכניות הנתונים והמידע שהוא מציג. פרקים נוספים מדו"ח הממונה יפורסמו בהמשך.

על פי משרד האוצר, הקו המנחה בדו"ח הוא שקיפות, הוגנות, ובקרה על כלל הגורמים בשוק, לטובת המבוטחים. על פי הדו"ח, "בשנה החולפת פעל האגף רבות כדי להציב את החוסך במרכז ולחזקו באמצעות הקניית כלים לקבלת החלטות פיננסיות צרכניות נבונות ובאמצעות מתן כוח להוציאן לפועל. השגת המטרות כרוכה, בין היתר, גם בהפעלת רגולציה חכמה, כזו הרואה את החוסך בגובה העיניים ומתחשבת, למשל, בכך שהוא אינו בקיא במונחי הביטוח".

כך למשל, אחד השינויים הנגזרים מהצבת החוסך במרכז הוא ניסוח חדש לדיווח השנתי למבוטח שייכתב בשפה פשוטה, יניע אותו לשאול את השאלות הנכונות ולפעול לשיפור תנאי החיסכון שלו. בהתאם לכך, ניסח אגף שוק ההון דיווח שנתי מקוצר, על פני עמוד אחד, שצפוי להישלח למבוטחים באפריל 2015.

על פי דו"ח הממונה ב-2014 הטיל האגף עיצומים בגובה של כ-3.2 מיליון שקל, בגין חריגות בפעילות גופים מוסדיים. היבט נוסף של הצבת החוסך במרכז הוא מדד השירות שפורסם בשנה האחרונה. על פי האוצר, "מדובר בכלי המאפשר למבוטח לקבל החלטות מושכלות ולבחור בחברת ביטוח שמספקת לו את השירות הטוב ביותר. אנו צופים כי פרסום ציוני השירות ישפר את האופן שבו חברות ביטוח מטפלות בתביעות. ב-2015 צפויים להתווסף למדד גם סקרי שביעות רצון של לקוחות והערכות איכותיות נוספות של שירות. פרסומים מדדים אלה מאפשרים בחינה הולמת ומקיפה של טיב השרות שמספקים היצרנים. לכל אלה יתווספו מחשבונים שונים שיאפשרו לצרכן להשוות בין חברות ביטוח וחברות מנהלות בתחומי החיסכון הפנסיוני, הביטוח הכללי וביטוחי בריאות".

האגף המשיך בפיתוח תשתיות חיוניות לקיומו של שוק ביטוח, בדגש על פיתוח המסלקה הפנסיונית שהחלה השנה להציע את שירותיה לכלל החוסכים. כמו כן, האגף פעל לחזק את הקשר עם הדירקטוריונים של החברות שבפיקוחו. ב-2014 ערך הפיקוח כמה שינויים ברגולציה ובחוקים הקשורים לביטוח.

דו"ח הממונה סוקר את השינויים שנערכו בהרחבה. מעבר לפיקוח רוחבי מונחה עקרונות, בהתאם לקיים ולמקובל במדינות מפותחות בעולם. התיקון יאפשר לאגף שוק ההון להתמקד בפיקוח רוחבי ויעיל יותר על ידי קביעת עקרונות לתנאים בחוזי ביטוח, יביא לשיפור מוצרי הביטוח המשווקים ויעניק הגנה טובה יותר למבוטח בעת הצורך. ריכוז הוראות חוזרי הממונה על שוק ההון לחוזר המאוחד.

ב-2014 נכנסו לתוקף כמה פרקים מרכזיים בחוזר המאוחד – הוראות לעניין חוזה ביטוח כללי, קרן פנסיה וקופת גמל. הוראות לעניין ניהול נכסי השקעה, ניהול סיכונים, ביקורת פנימית וביקורת חיצונית, הכוללים שילובם של כ-120 חוזרים. בעקבות הוראת שעה שנכנסה לתוקפה במרץ 2014, המאפשרת לחוסכים בקופות גמל לא פעילות עם סכום צבירה של עד 7,000 שקל, למשוך את כספם בפטור ממס.

באפריל 2014 פורסם חוזר "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" ובו נקבעו הוראות עדכניות לעניין גיבוש מדיניות תגמול של נושאי משרה, בעלי תפקיד מרכזיים ועובדים אחרים בגופים מוסדיים, תוך שימת דגש על מניעתם של תמריצים שיעודדו נטילת סיכונים שאינם עקביים עם יעדיו ארוכי הטווח של גוף מוסדי, עם מדיניות ניהול הסיכונים שלו, ועם הצורך בניהול מושכל של כספי חוסכים באמצעותו. במסגרת החוזר נקבעו מגבלות על תשלום רכיב משתנה לבעל תפקיד מרכזי.

ביוני 2014 פורסמה הבהרה שסוכן הנותן שירות למעסיק אינו רשאי להגביל הצטרפות של עובד למוצר חיסכון פנסיוני או למנוע ממנו לקבל הטבה בדמי ניהול שאותה השיג העובד. באוגוסט 2014 פורסם חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו.

בנובמבר 2014 פורסם חוזר האוסר על גופים מוסדיים להתנות הצטרפות עובדים באמצעות המעסיק לביטוח ריסק מוות או אובדן כושר עבודה, בניהול כספי החיסכון הפנסיוני באותו הגוף המוסדי. בנוסף, החוזר קובע כי, מתן הנחה בדמי ניהול לחוסך במוצר פנסיוני או בעלות כיסוי ביטוחי לא תותנה ברכישת כיסוי ביטוחי נוסף. פורסמו חוזרים המגדירים את עבודתם של סוכנים ויועצים, את סוגיות ביטוחי הבריאות, הסעד, ההשקעות, שוק ההון, רישוי גופים מוסדיים ועוד.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email