המפקחת פרסמה הנחיות חדשות בנושא הפרדת חשבון כספי ביטוח מחשבון הסוכן, ודורשת דיווח רבעוני

סוכנים ויועצים יחויבו להפריד את כספי המבוטחים מחשבונותיהם, לדווח על הפקדות אחת לרבעון ולהגביר את הפיקוח על העברות הכספים מול המוסדיים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"חל איסור על בעל רישיון לעשות כל שימוש בהפקדות שהועברו לידיו, לרבות איסור על הפקדתן בחשבונו, למעט העברתם לידי הגוף המוסדי ועבור המבוטח שבשלו הם מועברים" – כך קובעת המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, בטיוטת תיקון לחוזר התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון, שפורסמה בתחילת השבוע. סעיף 30 בחוק הפיקוח על הביטוח קובע, בין היתר, ש"לא יתווך סוכן בין כל אדם לבין מבטח, אלא אם קיים בינו לבין אותו מבטח הסכם בכתב (הסכם התקשרות), שבין תנאיו חיוב הסוכן להחזיק כספים שגבה ממבוטחים בחשבון נפרד, שינוהל על ידו כנאמן של המבטח, כפי שיורה המפקח". הוראות אלו חלות גם על יועצים פנסיוניים וגופים מוסדיים שאינם חברות ביטוח.

ניהול לקוי

התיקון לחוזר בוצע לאחר פרסום עמדת הממונה בפברואר 2015, בעקבות ממצאי סקר חשבונות נאמנות בסוכנויות ביטוח, שמצא כי הנחיות הממונה משנת 2011 אינן מיושמות במלואן. בין השאר, נמצא כי לא כל הגופים המוסדיים ובעלי הרישיון מקיימים ביניהם הסכם התקשרות בכתב, וכי קיימים פגמים בניהול העברות הכספים, בהם עיכוב העברות מעבר ל־3 הימים המותרים, רישום חסר של זמני קבלת תשלומים מלקוחות, יתרות חובה בחשבונות נאמנות ורווחים שלא הועברו לגופים המוסדיים. בטיוטה לתיקון דורשת הממונה כי בעל רישיון וגוף מוסדי הפועלים באמצעות חשבונות נאמנות, יפעילו מנגנוני פיקוח ובקרה על מנת לוודא כי העברות הכספים מתבצעות באופן תקין וכן על מנת לוודא עמידה בהוראות חוזר זה. לשם כך, יהיו סוכני ביטוח ויועצים חייבים בהנהגת נהלי בקרה לגבי כל פיצול של הפקדות בביטוח פנסיוני.

סלינגר. היא כבר לא תצטרך להתמודד עם ההשלכות ב־2020
דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח במשרד האוצר

מחייבת דיווח רבעוני

על פי הטיוטה לתיקון יחויב בעל רישיון בהנהגת נהלי הבקרה הבאים לגבי כל פיצול של הפקדות בביטוח פנסיוני:

  • ידווח לגבי כל גוף מוסדי, אחת לרבעון לפחות, על ההפקדות שהועברו על ידי כל מעסיק במהלך תקופת הדוח, בחלוקה לפי מבוטח.
  • בעל רישיון יערוך וינהל דוח לגבי כל מעסיק, אחת לרבעון לפחות, במסגרתו תוצגנה ההפקדות שהעביר המעסיק במהלך תקופת הדוח, ופיצול הסכומים לכל אחד מהגופים המוסדיים בחלוקה לפי עובד.
  • הגוף המוסדי יחויב לאשר בחתימתו את נתוני הדוח, ככל שהם נוגעים אליו, או לחילופין יערוך לכל מעסיק, ויעביר לבעל הרישיון, דוח אחת לרבעון לפחות, במסגרתו תוצגנה ההפקדות שקיבל הגוף המוסדי במהלך תקופת הדוח בגין עובדי המעסיק, בחלוקה לפי עובד ולפי בעל רישיון.

המפקחת על הביטוח קובעת עוד כי הן בעל רישיון והן גוף מוסדי, הפועלים באמצעות חשבונות נאמנות, יפעילו מנגנוני פיקוח ובקרה על מנת לוודא כי העברות הכספים מתבצעות באופן תקין וכן על מנת לוודא עמידה בהוראות החוזר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email