הסוכן האובייקטיבי – הלשכה פועלת למניעת פגיעה בפרנסת הסוכן

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הנהלת הלשכה, קרי הוועד המנהל, פועלת ללא לאות על מנת לשמור על מעמד הסוכן ופרנסתו.זאת בניגוד למצב שפורסם על ידי מספר חברים ברשתות, לפיו הממונה שוק ההון ד"ר משה ברקת ניצל הזדמנות בישיבת ועדת הכספים השבוע על מנת להעלות את נושא הסוכן האובייקטיבי במטרה לפגוע בסוכנים. ברצוני להבהיר בצורה ברורה שנושא הסוכן האובייקטיבי וביטול עמלות ההיקף מלווה את לשכת סוכני הביטוח מיום כניסתו של ד"ר ברקת לתפקיד הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

יתרה מזאת, אני מזכיר למי שבוחר לשכוח שד"ר ברקת הצהיר על כך כבר בכנס האלמנטרי בחודש נובמבר 2018, ולאחר מכן בכנס רואי החשבון ביוני 2019.

סו"ב יוסי אנגלמן | צילום: באדיבות המצולם

נשיא הלשכה הקודם אף נתן את הסכמתו העקרונית לממונה לגבי תוכנית הסוכן האובייקטיבי, אולם בגלל ההשתלחות האישית בממונה נוצר נתק בין הלשכה לרשות ולא ניתן היה לפעול לתיקון העיוותים בתוכנית. עם כניסתי לתפקיד היה ברור לי שרק באמצעות הידברות בונה ומכבדת ניתן להגיע עם הממונה להבנות במטרה לשמר את מעמד הסוכן כבעל מקצוע למען לקוחותיו ולמנוע את הפגיעה בפרנסתו.

נפגשתי עם הממונה וסיכמנו על שיח מכבד. בעקבות פגישה זו נפתחו הדלתות במסדרונות הרשות לתקשורת סדירה ולשיח פורה ומכבד על אופן יישום תוכנית הסוכן האובייקטיבי והסדרת התחום בפגישות עבודה מקצועיות.

ניסיון לפגיעה בלשכה

דנו יחד גם בסוגיית הסדרת סוכן הביטוח בענף הבריאות וברפורמות נוספות שהלשכה מעודכנת לגביהן, ואנו מגיבים על הטיוטות ומעלים את הסתייגויותינו ועמדותינו בנושאים הנידונים. עשינו זאת גם ביחס לטיוטות אשר פורסמו בנוגע לחוזר הצירוף וחוזר השירות. הלשכה תמשיך לפעול כך גם בעתיד – כמייצגת את סוכני הביטוח בישראל וכיאה לגוף מכובד ומקצועי.

לאחרונה נפגשה נציגות מטעם הלשכה עם הממונה ונציגיו לדיון פורה בתחום הכיסויים הביטוחיים הקיימים בשוק והכשלים שיש לתקן. במסגרת זו התקיים גם דיון בנושא החברה הערבית שסובלת שנים רבות מחוסר שיתוף פעולה מצד חברות הביטוח.

הנהלת הלשכה תפעל בנחישות ועל פי התקנון מול חברים הפוגעים בלשכה ומטרותיה.

לצערי, יש מספר חברים שפועלים שלא באמצעות המוסדות הנבחרים של הלשכה ולעיתים אף מאחורי גבה וגורמים בכך לנזק בלתי הפיך. הוועד המנהל בראשותי החליט פה אחד לפעול כנגד כל מי שפועל ומתבטא בדרכים לא מקובלות ולא ענייניות ובניגוד לתקנון.

בהזדמנות זו אני פונה לכל החברות והחברים שרוצים ויכולים לסייע ללשכה, להעביר אלי במייל את הצעותיהם ואנחנו נשקול בלב חפץ לדון בהן ולהסתייע באותם חברי לשכה.

אין חולק שכל החברים רוצים באמת ובתמים לסייע אולם לעיתים "הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות". לפיכך, ברצוני להדגיש שהסמכות לדון בכל נושא היא של הוועד המנהל ובכפיפות להנחיות המועצה הארצית. הפניות הישירות של חברים לרשות שוק ההון לא רק שאינן מועילות אלא פוגעות בתדמית הלשכה ובחוזקה.

פעילות הלשכה מול הרשויות הנבחרות בכנסת

במסגרת הרה-ארגון ואיתור לוביסט חדש ללשכה לא הסתייע בידינו להשתתף בוועדת הכספים האחרונה. הדבר נבחן מול הלוביסט החדש, לירן בן הרוש, תוקן וכבר נקבעו פגישות עם נציגי הממשלה והכנסת הנוגעים לענף בכלל ולסוכני הביטוח בפרט.

בהזדמנות זו אני מאחל ללוביסט ללירן בן הרוש הצלחה בתפקידו – כי זו הצלחתנו.

פנייה אישית לחברים

אני מבקש מכל החברות והחברים לגלות סבלנות ואורך רוח כי יש נושאים והסכמות שלא ניתן להוציאם פומבית טרם נבחנו וגובשו על יד המוסדות הנבחרים – הוועד המנהל והמועצה הארצית.

בכוונתנו לעדכן את החברות והחברים על פעולות הלשכה באמצעות עיתון הלשכה ובמקרים מיוחדים באמצעות איגרת אישית לכל אחד מכם.

לסיכום, כולנו חברים בלשכה אחת, שאתגריה ומטרותיה משותפים לכולנו ואני מברך את מי שרוצה לסייע.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email