הסוף לחוסר השוויון: מוגבלות מקצרת חיים לא תהווה מכשול בנטילת ביטוח משכנתה

התיקון לחוק מחייב את חברות הביטוח לאפשר כיסוי ביטוחי לנוטלי משכנתה בעלי מוגבלות מקצרת חיים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בחודש יולי 2018, נכנס תיקון 18 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. החידוש המעניין בתיקון זה הינו הוספת פרק ה’ 2: “הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים”. על פי התיקון, “אדם עם מוגבלות מקצרת חיים” הינו אדם עם מוגבלות שאקטואר ממונה הכיר במוגבלות שלו ככזו שעלולה לקצר את תוחלת חייו לעומת תוחלת חיים ממוצעת בתקופה העולה על שלוש שנים, ובלבד שהאקטואר הממונה קבע שתוחלת החיים של האדם עם המוגבלות עולה על חמש שנים.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

בהתאם לתיקון, גוף פיננסי שנותן הלוואות לדיור לא יסרב לתת הלוואה לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים בכפוף לתנאים הבאים:

1.1 הבקשה לנטילת ההלוואה היא לאחת מהמטרות הבאות: רכישת “דירה יחידה” על פי חוק מיסוי מקרקעין; או רכישת קרקע לבנייה עצמית או בניה עצמית, כאשר לאותו אדם אין נכס אחר נוסף על הקרקע לבנייה העצמית או על המבנה שיבנה בבניה עצמית.

2.2 האדם עם מוגבלות מקצרת חיים עומד באותם תנאים להלוואה שגוף פיננסי מציע לאדם ללא מוגבלות ויש ברשותו אישור על כך שרכש פוליסת ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.

סכום ההלוואה לדיור יעמוד על סך של פי שניים לפחות מסכום ביטוח החיים שקיבל אדם עם מוגבלות מקצרת חיים ולכל היותר מיליון שקל. עם זאת, הגוף הפיננסי יהיה רשאי להגדיל את הסכום על פי שיקול דעתו. תקופת החזר ההלוואה הינה 15 שנים, אך הגוף הפיננסי יהיה רשאי להאריך את תקופת ההחזר לתקופה ארוכה יותר. נוטל ההלוואה יהיה רשאי לבקש תקופת הלוואה קצרה יותר.

ביטוח

•מבטח שמוכר ביטוחי חיים לצורך משכנתה לא יסרב למכור ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים, אלא בכפוף להוראות החוק.
•מועמד לביטוח אשר פונה למבטח יקבל תשובה על בקשתו לביטוח תוך 15 ימי עבודה מיום קבלת קיט המסמכים הדרוש לשם בחינת ההצעה לביטוח.
•החלטת המבטח תתבסס על אקטואר ממונה בהתאם לנתונים שנמסרו לו. חשוב להבהיר כי האקטואר הממונה אינו עובד חברת הביטוח ואין לו ניגוד עניינים עם חברת הביטוח, בין היתר, הוא אינו מועסק על ידי חברת הביטוח במישרין או בעקיפין. יובהר כי אם סך הכנסותיו מחברות ביטוח לא עולה על 10% בכל אחת משלוש השנים האחרונות, הוא יוכל לשמש כאקטואר ממונה.
•מבטח אשר מסרב למכור פוליסת ביטוח חיים לצורך משכנתה לאור הנתונים ברשותו, יציע לאותו מועמד לביטוח לרכוש פוליסה לביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.
•סכום הביטוח יהיה בסך השווה למחצית יתרת סכום ההלוואה ועד לסך של 500 אלף. עם זאת רשאי המבטח לבטח בסכום גבוה יותר ומאידך המועמד לביטוח יוכל לבקש סכום ביטוח נמוך יותר.
•סירוב מבטח לבטח אדם עם מוגבלות מקצרת חיים תחייב מכתב הסבר.
•תקופת האכשרה בביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים הינה 2.5 שנים.
•הממונה תהיה רשאית לקבוע תנאים בחוזה הביטוח לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים, לרבות לעניין מבנה הפוליסה ותנאיה, גודל האותיות, רשימת תנאים מהותיים, הבלטה ועוד. הוראות אלו יפורסמו ברשומות.
•הפרה של הוראות החוק עקב סירוב לבטח אדם עם מוגבלות או סירוב למכור פוליסת ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים עלולה לגרור עיצומים כספיים. סיוע חודשי מהמדינה אדם עם מוגבלות מקצרת חיים שנטל הלוואה ורכש ביטוח חיים, זכאי לקבל מהמדינה סיוע חודשי להלוואה, בסך 300 שקל, בכפוף לקיום אמות המידה האמורות בחוק וכל עוד הוא מבוטח בביטוח חיים, בפוליסה שלא בוטלה או כל עוד ההלוואה לא בוטלה או לא נפרעה במלואה. פסק אדם עם מוגבלות מקצרת חיים להיות מבוטח, תיפסק זכאותו לסיוע מהמדינה.

כניסת החוק לתוקף החל מיום 1.9.18, והוא יאפשר לאוכלוסייה שלמה של אזרחים, אשר עד היום זכו לסירוב, לקבל הלוואה לדיור. חשוב להוסיף מוצר זה לארגז הכלים של כל סוכן ביטוח העוסק בתחום ביחס לאותם אנשים העומדים בתנאי החוק.

תקציר זה הינו תמצית הוראות החוק לנוחיותכם, הנוסח המחייב הינו נוסח הוראות החוק והממונה. לנוחיותכם, צירפתי את החוק באתר הלשכה.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email