העלאת ההפקדות לחיסכון פנסיוני: דברים שכדאי לדעת לקראת השינויים הקרובים

עדכון ההפקדות למוצרים הפנסיוניים שצפוי בחודש יולי מעלה עמו שאלות רבות בקרב הסוכנים והמעסיקים. הנקודות העיקריות שחשוב להבין
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאור השינויים שיבואו עלינו בחודש יולי בנוגע לתיקון 16 ועדכון ההפקדות למוצרים הפנסיוניים אנו מבקשים להביא לפניכם סקירה מסודרת של התיקון במסגרת עדכון תיקון סעיף 20 כפי שיפורט להלן.

סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה-2005 קבע כי העובד יבחר את התוכנית הפנסיונית בה הוא מעוניין ואילו המעביד לא יוכל להתנות את החיסכון הפנסיוני בבחירת קופה מוגדרת. בהערת אגב, נוסיף כי סעיף 20 אף מוכר לנו מתיקון 14 לחוק אשר קבע כי העובד יהיה רשאי לקבוע את זהות סוכן הביטוח אשר יטפל בחסכון הפנסיוני שלו.

פנסיית "חובה"

צו ההרחבה לפנסיית חובה אשר פורסם ביום 1.1.08 קבע כי קיימת זכאות לעובדים שכירים במשק לחסכון פנסיוני. הצו חייב את המעסיק להפריש עבוד עובדיו כספי פנסיה באופן מדורג ובספטמבר 2011 פורסם צו חדש אשר קבע את המדרגות הסופיות החל משנת 2014 בשיעור כדלקמן: תגמולי עובד – 5.5%, תגמולי מעביד – 6% ופיצויים על חשבון מעביד –  6%. בסך כל מדובר ב-17.5%. עם זאת, יש לזכור כי צו ההרחבה לא חל על העובדים שקיים ברשותם הסכם מיטיב מבחינת שיעורי ההפרשות.

השונות בשיעורי ההפרשה של המעסיק לחסכון הפנסיוני של עובדיו לא נעלמה מעיניו של המפקח במשרד האוצר, שם קינן חשש כי המעסיק עלול להיות מוטה לכיוון מסלולי חסכון "זולים יותר עבורו" ומשכך ביום 5.8.15 התכנסה הכנסת ואישרה את תיקון 12 לחוק.

בהצעת החוק נאמרו בין היתר הדברים הבאים:

  • תכלית התיקון נבעה מהשונות הקיימת בהסכמי העבודה באופן בו שיעורי הפקדה הינם שונים בין קופות הקמל הקיימות לרבות ביחס לשיעורי הפקדה לכיסוי ביטוחי לאבדן כושר עבודה. לטענת האוצר שונות זו פוגעת בחופש הבחירה של העובד.
  • בנוסף, שיעור "הפקדות מעסיק" שונה בין קופות הגמל המיועדות לאותה מטרה, ובכלל זה טווח מסוים של שיעורי הפקדה כאמור, הדבר מעלה חשש ל"ניגוד עניינים והעדר אדישות" מצד המעסיק לגבי בחירת קופת הגמל על ידי העובד.
  • האוצר מדגיש כי חופש הבחירה של העובדים בחיסכון הפנסיוני מהווה נדבך מרכזי בפיתוח שוק חיסכון פנסיוני משוכלל ותחרותי לטובת החוסכים והמשק. בהתאם לכך מוצע לקבוע כי מעסיק לא יוכל להתנות את שיעור ההפקדות משכר העובד שהמעסיק נדרש להפקיד לקופת גמל למרכיב תשלומי המעסיק, לרבות השיעור משכר העובד שמשולם לרכישת אבדן כושר עבודה מכספי המעסיק ולמרכיב התשלומים בעבור פיצויים, בהפקדה לקופה מסוימת, לסוג מסוים של קופה או לקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות.
  • מוצע לקבוע כי אם נקבעה בדין או בהסכם התניה על שיעור ההפקדות לקופת הגמל בניגוד להוראות כאמור, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדות הגבוה מבין השיעורים המרביים שהמעסיק עשוי להפקיד לזכות העובד לפי הוראות הדין או ההסכם, עד לתיקון הדין או ההסכם.

התיקון נכנס לתוקפו ביום 6.2.16 ואם לא די במהומת ממשק המעסיקים שנכנס אף הוא באותו חודש לתוקף, הכניס תיקון 12 את השוק הפנסיוני, ואת כל שחקניו (המעסיקים, היועצים, הסוכנים, הגופים המוסדיים) לבלבול רב.

בין היתר, הועלו השאלות הבאות:

  • מה שיעור העלאות שיש לבצע? הן ביחס להפקדות עובד והן ביחס להפקדות מעביד?
  • איך נתייחס להפקדות אכ"ע? הן יכללו בהפקדות או לא?
  • כיצד מתייחסים לחלקי האחוזים אשר יש להשלים בהסדרים בהם שיעור האכ"ע נמוך?
  • ביטוח מנהלים עם תשואה מובטחת? – איך מפקידים את התוספת הנדרשת בתיקון?
  • פוליסות ביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח? האם חברות הביטוח יאפשרו קליטה של ההפקדות בשיעורים החדשים לתוך הפוליסות או ידרשו פתיחת פוליסה חדשה.

כפועל יוצא מהבלבול שנוצר בשוק העבודה הפנסיוני, פורסם ביום 23.2.16 הסכם קיבוצי חדש בין ההסתדרות ובין נשיאות הארגונים העסקיים שיאפשר שיעורי הפקדות שונים אולם ההסכם יכנס לתוקפו רק בכפוף למתן צו הרחבה וכן לשינוי תיקון 12 בחקיקה.

ואכן, ב-23.5 פורסם צו הרחבה אשר נחתם על ידי ראש הממשלה וב-6.6 אישרה ועדת הכספים את התיקון לחוק (תיקון 16) אשר החליף את תיקון 12. הפועל היוצא של ההסכם הקיבוצי הינו העובדה שההפקדות החדשות הועלו מ-17.5% לשיעור חדש בסך של 18.5% מתוך "השכר הקובע" – כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי הסכם פנסיית חובה.

ההפקדות ישתנו בשתי פעימות. בפעימה הראשונה, שתחל על שכר יולי 2017 תגמולי עובד יעמדו על 5.75%, תגמולי מעביד על 6.25% ופיצויים על חשבון מעביד על 6% (בסך הכל 18%). בפעימה השנייה שתחיל על שכר ינואר 2017 תגמולי עובד יעמדו על 6%, תגמולי מעביר על 6.5% ופיצויים על חשבון מעביד -6% (בסך הכל 18.5%). מדובר על שינויים שיחלו בשכר חודש יולי 16 אשר משולם באוגוסט 2016, וכן על פעימה שניה שחלה על שכר חודש ינואר 2017 אשר משולם בפברואר 2017.

חשוב לציין  כי גם אם הפקיד המעסיק לקרן הפנסיה 8.33%, עובר לתיקון, הוא עדיין יהיה מחויב בהגדלות האמורות כבר בפעימה הראשונה כך שסה"כ ההפקדה תגיע ל-20.83% לקרן הפנסיה. (5.75% עובד; 6.25% תגמולי מעביד; 8.33% פיצויים).

מומלץ לעדכן את קהל הלקוחות | צילום: fotolia
מומלץ לעדכן את קהל הלקוחות | צילום: fotolia

טרם נאמרה המילה האחרונה

לגבי ביטוח מנהלים קובע התיקון כי הפקדות המעסיק לתגמולים וכן לכיסוי מסוג "אובדן כושר עבודה" יהיו עד לתקרת הפקדה של מעסיק בגובה 7.5% בלבד, כאשר מינימום שיעור התגמולים מעסיק חייב להיות לפחות 5%.

​​נמחיש זאת בדוגמאות הבאות

מעסיק אשר אצלו מבוצעות לתוכנית פנסיונית ההפקדות הבאות:

8.33% לפיצויים ו-5% לתגמולים; 2.5% לאכ"ע –  סה"כ מעסיק 15.83%​.​ 5% לתגמולים ע"ח עובד​.​ סה"כ הפקדות : 20.83%​. במקום עבודה זה, תיקון 16 לא יוביל לשינוי בהפקדות המעסיק. ברם, לגבי הפקדות העובד, הן יגדלו בשתי פעימות, כמצוין לעיל,​ ​כך שלבסוף יפקיד העובד 6% לתגמולים, וסה"כ ההפקדות מעביד + עובד יהיו – 21.83%.

במקום עבודה אחר בו התוכנית הפנסיונית בנויה כדלקמן:

הפקדות מעסיק: לפיצויים 8.33% ולתגמולים 5% ולאובדן כושר עבודה 1%​. ​​

יתבצע השינוי כדלקמן:

בפעימה הראשונה: המעסיק יגדיל את התגמולים ב-0.25% וכך יגיע להפקדה כוללת (יחד עם אובדן כושר עבודה) לשיעור של 6.25%, ואילו בפעימה השניה יצטרך להגדיל את ההפקדה בעוד 0.25% וסה"כ כולל אובדן הכושר יגיע ל-6.5% הפקדה.

הפקדות העובד, הן יגדלו בשתי פעימות, כמצוין לעיל, כך שלבסוף יפקיד העובד 6% לתגמולים, וסה"כ ההפקדות מעביד + עובד יהיו: 20.83%​. 8.33% לפיצויים ו-5.5% לתגמולים ו- 1% אכ"ע– סה"כ מעסיק:  14.83%.​ 6% לתגמולים ע"ח עובד.

במקום עבודה אחר בו התוכנית הפנסיונית בנויה עם הטבה לעובדים כדלקמן:

הפקדות מעסיק: לפיצויים 8.33% ולתגמולים 5% ולאובדן כושר עבודה 0.8% יתבצע השינוי כדלקמן:

בפעימה הראשונה: המעסיק יגדיל את התגמולים ב- 0.45% וכך יגיע להפקדה כוללת (יחד עם אובדן כושר עבודה) לשיעור של 6.25%, ואילו בפעימה השניה יצטרך להגדיל את ההפקדה בעוד 0.25% וסה"כ כולל אובדן הכושר יגיע ל-6.5% הפקדה.

הפקדות העובד, הן יגדלו בשתי פעימות, כמצוין לעיל, כך שלבסוף יפקיד העובד 6% לתגמולים, וסה"כ ההפקדות מעביד + עובד יהיו: 20.83%​. 8.33% לפיצויים ו-5.7% לתגמולים ו- 0.8% אכ"ע– סה"כ מעסיק:  14.83%.​ ​6% לתגמולים ע"ח עובד.

כפי שניתן לראות מדובר על חלוקה של שברי אחוזי הפרשה למעסיקים על מנת לעמוד בתנאי הצו.

פיצויים יהיו בשיעור הפקדה מינימאלי בשיעור של 6%. עובד חדש אשר מתקבל לעבודה עם תוכנית חסכון פנסיוני בשיעור פיצויים העולה על 6% ימשיך המעסיק להפריש את שיעור הפיצויים שהיה קודם לכן.

עם זאת, חשוב לציין, כי טרם נאמרה המילה האחרונה בנוגע לתיקון 16, האוצר עדיין לא הביע את עמדתו בעניין. בדיון ועדת הכספים שהתקיים ב-30.5 העלה יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה מר יובל ארנון את השאלה בפני חברי ועדת הכספים בכנסת ותשובת רו"ח הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, האחראי על החסכון הפנסיוני,  היתה כי הנושא בבדיקה וכי הם ישקלו פתרונות שונים, בין היתר, באמצעות הוספת נספח לפוליסה. בנוסף עולה שאלה ביחס לאופן הפקדה לאכ"ע לעובד אשר מחזיק הן בקרן פנסיה והן בביטוח מנהלים.

מאמר זה מובא לנוחות קהל הסוכנים ולידיעה בלבד, ואין בו כדי להוות חוות דעת, יעוץ משפטי או הנחיה לביצוע פעולות או הימנעות מביצוען. עם זאת, מוצע כי כל סוכן יעדכן את קהל לקוחותיו, הן המעסיקים הרלוונטי, והן העובדים (אשר גם אצלם יחול שינוי בהיקף ההורדות משכרם לטובת החיסכון הפנסיוני) בנוגע להשלכות תיקון 16, ובחינת המצב המשפטי הקיים והרלוונטי אצלו.

 

הכותבים הם יו"ר הועדה הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח והיועץ המשפטי ללשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email