הפיקוח על הביטוח: אין לקזז יתרת אגרת רישוי במקרי ביטוח אובדן גמור בתביעות מקיף וצד ג'

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בהכרעה שפירסמה סגנית המפקחת על הביטוח, עו"ד ליאורה הירשהורן, נקבע כי קיזוז יתרת אגרת רישוי ממועד מקרה הביטוח ועד לתום תקופת רישוי הרכב במקרי ביטוח של אובדן גמור בענף ביטוח רכב מנועי – רכוש (עצמי וצד שלישי) – הינו אסור, נעשה שלא כדין ובניגוד לחוזה הביטוח שבין הצדדים.

הכרעה זו ניתנה בעקבות תלונות שהוגשו ליחידה לפניות הציבור שבמשרד המפקח על הביטוח, נגד שלוש חברות ביטוח: שומרה, מגדל ושלמה, שנהגו לקזז מתגמולי הביטוח המשולמים במקרים של אובדן גמור של הרכב המבוטח לפי הפוליסה את יתרת אגרת הרישוי של הרכב, ממועד מקרה הביטוח של אובדן גמור ועד לתום תקופת הרישוי של הרכב.

פניות אלו נמצאו מוצדקות והפיקוח קבע כאמור, כי חברות הביטוח לא היו רשאיות לקזז את יתרת אגרת הרישוי. הפיקוח קבע כי מאחר שרק שלוש החברות האלה נהגו כך, ושאר החברות המהוות את רוב שוק הביטוח בענף ביטוח רכב רכוש אינן נוהגות לבצע את הקיזוז, ואף שלוש החברות האלה נהגו שלא לקזז אגרת רישוי עד למחצית השנייה של 2010, הרי שבשוק ביטוח רכב רכוש השתרש נוהג לפיו חברות הביטוח לא קיזזו אגרת רישוי מסכום תגמולי הביטוח שהגיעו למבוטחים.

בשינוי הנוהג הנ"ל, מבלי שהיה שינוי ממשי שהצדיק זאת, כשרוב החברות בתחום הביטוח אינן נוהגות כך, יש משום הפרת סעיף 39 לחוק החוזים, הקובע כי "בקיום של חיוב הנוגע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב, והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה".

הפיקוח קבע כי קיזוז אגרת הרישוי פוגע באחידות תנאי הפוליסה התקנית לביטוח רכב רכוש והוראותיה, שקובעות שיש לשלם את תגמולי הביטוח תוך 30 ימים ממועד הגשת התביעה וכן עם הוראות סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח הקובע כי תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. הפיקוח הגיע למסקנה כי בקיזוז האמור, החברות מפרות את חוזה הביטוח ואינן משפות את המבוטח במלוא הסכום שמגיע לו ובתקופת הזמן שהפוליסה התקנית קצבה להן לתשלום הזכויות כאמור.

הפיקוח דחה את טענות חברות הביטוח, מצא כי הפניות מוצדקות, קבע כי החברות לא היו רשאיות לקזז את יתרת אגרת הרישוי והורה להן לחדול לאלתר מביצוע הקיזוז בכל התביעות שתלויות ועומדות ואלה שיוגשו בעתיד ולהשיב בתוך 30 יום ממועד ההכרעה את הסכום שקוזז בגין אגרת רישוי מתגמולי הביטוח שהיו צריכים לשלם, כולל הפרשי הצמדה וריבית כדין, וכן קבע כי תוך חמישה חודשים עליהן להשיב לכל התובעים שקיבלו תגמולי ביטוח בחסר את סכום ההשבה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email