הפסדים לחברות הביטוח בעקבות המשבר בשוקי ההון והקיטון בהכנסות

המשבר הביא להפסדים משמעותיים ברבעון הראשון של 2020. הירידה במכירות נובעת גם מההצפות החריגות של החורף האחרון
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

משבר הקורונה, שהביא לירידות חדות בשווקים הפיננסיים, ירידה במכירות פוליסות חדשות לצד ביטולי פוליסות והשפעת שיטפונות החורף, הביאו להפסדים משמעותיים של חברות הביטוח ברבעון הראשון של 2020.

יש לציין, כי רשות ניירות ערך התירה ארכה להצגת דוחות הרבעון הראשון, אותה ניצלו בינתיים הראל, מנורה מבטחים ואיילון, שהודיעו כי יפרסמו את הדוחות ב-30 ביוני 2020.

שילוב בין נזקי מזג אויר, משבר הקורונה וירידה במכירות | צילום: shutterstock

עד למועד פרסום הכתבה, ארבע חברות פרסמו את תוצאות הרבעון הראשון: מגדל דיווחה על הפסד כולל (לאחר מס) בסך של כ-563 מיליון שקל לעומת רווח כולל בסך של כ-543 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הכולל ברבעון הראשון הושפע בעיקרו מהפסדי השקעות ניכרים של הקבוצה בשווקי ההון, על רקע משבר נגיף הקורונה. זאת, לצד השינויים של הריבית אשר הביאו לגידול בהפרשות בביטוח חיים בסך של כ-134 מיליון שקל אחרי מס, ומנגד, קיטון בעתודות ביטוח סיעודי בסך של כ-161 מיליון שקל אחרי מס, אשר בחלקו הגדול נובע מייחוס חלק מעודף השווי ההוגן של הנכסים מעל ערכם בספרים בגין חישוב ה-LAT.

כמו כן, בתוצאות החיתומיות בתחומי ביטוח חיים, ביטוח בריאות וביטוח כללי חלה הרעה ברבעון המדווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

השפעות משבר הקורונה על ההשקעות והתשואות בשווקי ההון: הירידות החדות בשווקים הפיננסיים עם פרוץ משבר נגיף הקורונה, השפיעו לרעה על תיק הנוסטרו של מגדל ביטוח וכן על תיק ההשקעות של הפוליסות המשתתפות ברווחים, אשר להם השפעה על המרווח הפיננסי ועל דמי הניהול להם זכאית מגדל ביטוח ממבוטחיה.

השפעה על הפעילות העסקית

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020 לא חלה כתוצאה ממשבר הקורונה ירידה מהותית של גביית הפרמיות השוטפות או עלייה מהותית בשיעור ביטולי הפוליסות ביחס לחודשים קודמים, הואיל והחרפת המשבר ארעה בסמוך לתום הרבעון המדווח. אולם בחודש אפריל 2020 חלה ירידה של כ-5% בהיקף הגבייה של הפרמיות השוטפות בפוליסות ביטוח מנהלים ובפנסיה לעומת חודש מרץ 2020. הירידה בגבייה השוטפת בפוליסות מנהלים ופנסיה מיוחסת בעיקרה לירידה בשיעור התעסוקה והזינוק החד במספר העובדים המצויים בחופשה ללא תשלום.

חברת הפניקס מדווחת על הפסד כולל בסך 577 מיליון שקל ברבעון הראשון, בהשוואה לרווח בסך כ-382 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  

מנכ"ל הפניקס, אייל בן סימון: "מגיפת הקורונה, שעוררה סערה בשווקים הפיננסיים וגרמה להאטה בכלכלה העולמית ובישראל, החמירה את מצבן של כל החברות הפיננסיות ובכללן גם קבוצת הפניקס. עם זאת, התאמנו את עצמנו במהירות למציאות החדשה והצלחנו לשמור על המשכיות עסקית ואיתנות פיננסית. התרכזנו בהתוויית דרך לניהול המשבר ולאסטרטגיית היציאה ממנו תוך חיזוק מעמדנו כחברת הביטוח המובילה בישראל. במקביל להתמודדות הראשונית עם משבר הקורונה, נערכה הקבוצה לתוכנית פעולה ליום שאחרי המשבר, אשר ישפר את מצבה של הקבוצה בעתיד הקרוב".

בהפניקס מסבירים כי חלק ניכר מתיק הנכסים של הקבוצה מושקע בשוק ההון. לפיכך, לתוצאות השליליות בשוק ההון בשל משבר הקורונה השלכה מהותית על תוצאות החברה. הקבוצה מעריכה שההפסדים לפני מס בעקבות משבר הקורונה ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכמו בכ-0.9 מיליארד שקל.

ביטוח כללי

ההפסד הכולל ממגזר פעילות ביטוח כללי בתקופת הדוח עמד על סך של כ-223 מיליון שקל בהשוואה לרווח כולל בסך של כ-146 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד נבע בעיקרו מירידה משמעותית בהכנסות מהשקעות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. יתרת ההפסד נובעת מנזקי מזג האוויר שהשפיעו על ענפי רכב רכוש וענפי רכוש ומהפסד בענף ביטול טיסה בשל מגפת קורונה.

חברת שלמה ביטוח מציגה הפסד לאחר מס של 49 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2020, במיוחד בעקבות הפסדים בתיק הנוסטרו, לעומת רווח נקי של 33 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ביטוח ישיר דיווחה על הפסד ברבעון בסך כ-9.4 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-51.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד של החברה מהשקעות עמד על 52.1 מיליון שקל, לעומת רווח של 20.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הפסדים נוספים נבעו על פי החברה מירידה ברווח החיתומי בענפי הרכוש שהושפעו מנזקי מזג האוויר ומהורדת תעריפים בענף רכב רכוש. הפסדים אלו קוזזו בעקבות ירידה בשכיחות התביעות כתוצאה מהשפעת מגפת הקורונה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email