הפקדות לקופת גמל לקצבה לפי תיקון 190

לאור מקרים של חוסר ידע ובלבול ביחס לתיקון 190 של פקודת המס, אנו מציגים מדריך מקצועי מלא. כל מה שסוכני הביטוח צריכים לדעת על תיקון 190 – ואיך לפעול לפיו נכון
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במסגרת פגישה של לשכת סוכני ביטוח עם רשות המיסים בנושאים שונים, הועלה גם נושא תיקון 190 של רשות המסים, לאור מספר מקרים בהם הייתה חבות מס לנישום על כספים, אשר לכאורה אמורים להיות פטורים. סוכם כי הלשכה תכין הסבר מעודכן לסוכניה, אשר יועבר לחוות דעת ברשות המסים.

להלן מאמר מקצועי בנושא תיקון 190. ברצוני להודות ליעקב שיץ מ"פרישה פלוס", מרכז הפרישה של לשכת סוכני ביטוח בצפון, ולרו"ח אבי כהן, מנהל תחום קופות הגמל של רשות המסים.

רקע

במסגרת השוואת כללי המיסוי על הפקדות שוטפות למכשירים פנסיוניים, נקבע בחקיקה כי כל ההפקדות לחיסכון הפנסיוני (למעט קרן השתלמות) אינם ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי ("הון") אלא רק בדרך של "קצבה" או "היוון קצבה", כאשר משיכת כספים "שלא כדין" יצרה חיוב מס של 35% לפחות.

במסגרת תיקון 190 (משנת 2012) בוצעו הקלות שבמסגרתן נפתחו אפשרויות שונות להיוון "קצבה מוכרת", הנובעת מתשלומים פטורים. היוון זה, במסגרת כללים שנקבעו על ידי רשות המסים, מוגדר כ"משיכה כדין" ולכן המשיכה פטורה מניכוי המס של 35% (או המס השולי, לפי הגבוה מבין השניים). מטרת מאמר זה היא להציף ולחדד את הכללים בפני העוסקים בתחום.

מבוא

אקצבה מזכה – קצבה הנובעת מהפקדות כמפורט להלן:
1. הפקדה למרכיב הפיצויים עד לתקרת הפטור.
2. הפקדת המעסיק למרכיב תגמולי המעסיק עד תקרה הפטור.
3. הפקדת העובד כשכיר או כעצמאי (עבור עצמו או בני משפחתו) שבעבורה קיבל היחיד זיכוי או ניכוי לפי סעיף 47.

בקצבה מוכרת – קצבה הנובעת מתשלומים פטורים או מהפקדות שלא זיכו את המפקיד בהטבת מס במועד התשלום, או הפקדה של כספים שבגינם נזקפה לעובד ההכנסה כמפורט להלן:
1. הפקדה למרכיב הפיצויים, ו/או תגמולי מעסיק מעבר לתקרת הפטור.
2. הפקדת העובד שלא ניתן היה לקבל בגינה הטבת מס של זיכוי או ניכוי לפי סעיף 45 או 47 לפקודה.

הפקדות יחיד לקופת גמל לקצבה לפי תיקון 190

לאחר ביצוע ההפקדה, בהתאם לגובה ההפקדה תנפיק הקופה אישור המחולק לשני מרכיבים:

היווני קצבאות

היוון קצבאות אפשרי בתנאי שהמפקיד עמד בכל התנאים המצטברים:
א. היחיד בגיל מזכה (גיל 60 , או פרישה עקב נכות צמיתה של 75% ומעלה, עפ"י החוקים הנקובים בסעיף 9(5)(א) או תקנות מכוח סעיף 9(5((ב)).
ב. ליחיד משולמת קצבה ממעסיק ישראלי או מקופת גמל בישראל, שלא תפחת מהקצבה המזערית של 4,400 שקל בשנת 2017.
דגש: הקצבאות (רשימה לא סגורה) שלהלן אינן נחשבות כקצבה לעניין זה:
1. קצבה המשולמת מקופת גמל ו/או ממעסיק לא ישראלי.
2. קצבת שאירים.
3. קצבאות ביטוח לאומי ומשרד הביטחון.

 

היוון קצבה מזכה

היוון קצבה מזכה מחייב את היחיד לפנות לפקיד שומה ולבקש אישור על שיעור המס. בהעדר אישור תנכה הקופה שיעור שלא יפחת מ־35% . פקיד השומה רשאי לאשר לקופה פטור מניכוי מס מלא או חלקי, אם ייווכח כי היחיד לא היה זכאי להטבת מס בגין הפקדה לרובד זה (לדוגמה, ניצל את מלוא או חלק מההטבה על ידי הפקדה לקופת גמל אחרת).

היוון קצבה מוכרת

פעולת היוון קצבה מוכרת פטורה ממס הכנסה, אך עשויה להיות חייבת במס רווחי הון על הרווחים.

פטור אוטומטי

על מנת להקל על הציבור, הוציאה רשות המסים נוהל אשר מאפשר לקופות השונות לבצע את היוון הקצבה המוכרת בלבד בפטור ממס הכנסה ומבלי להזדקק לאישור פקיד השומה בכפוף לכללים הבאים:
א. במועד ההפקדה תפצל הקופה את ההפקדה לשני הרבדים (מזכה ומוכרת) ותנפיק אישור מתאים.
ב. סכום ההפקדה המוכרת מוגבל בתקרה, בהתאם לגיל ומין המפקיד במועד ההפקדה.
ג. על היחיד להוכיח כי הגיע לגיל מזכה – גיל 60, או בפרישה מוקדמת בשל נכות יציבה של 75% ומעלה עפ"י החוקים הנקובים בסעיף 9(5)(א) או תקנות מכוח סעיף 9(5)(ב).
ד. המפקיד מקבל קצבה ממעסיק ישראלי או מקופת גמל ישראלית שאינה נמוכה מהקצבה המזערית (4,418 שקלים בשנת 2017), והמציא
לקופה שלושה תלושי קצבה המעידים על כך.

מסקנות

א. בטרם ביצוע הפקדה לקופת גמל לפי תיקון 190, חובה לוודא אם המפקיד עומד בתנאי הסף (גיל מזכה וקבלת קצבה מזערית). סוכן אשר לא מוודא עמידה בתנאים, ולא מסביר ללקוח את מעמדו, עשוי להיות חשוף לתביעת רשלנות מקצועית ולתביעה נזיקית מהלקוח. מומלץ לבחון מראש את סטטוס ניצול הטבות המס של היחיד ביחס להפקדות בקופות אחרות.
ב. במקרים בהם מעוניינים לפצל את ההפקדות בין מספר גופים מוסדיים, יש לקחת בחשבון כי סכום ההפקדה יפוצל בכל קופה לרובד הקצבה המזכה ולרובד הקצבה המוכרת, כך שבמועד ההיוון יהיה על המפקיד לפנות פרטנית לפקיד השומה, על מנת לקבל את הפטור המתאים, פרטנית לכל קופה.
ג. הפיצול בין הפקדה לקצבה מזכה וקצבה מוכרת נעשה על ידי הקופה בגין הפקדה בשנת מס ספציפית. כלומר, בכל שנת מס שבה יבצע המפקיד הפקדה חדשה לקופה, תפוצל ההפקדה לשני הרבדים האמורים, ועל המפקיד המעוניין לבקש פטור בגין הרובד הראשון להוכיח כי לא היה זכאי לקבל הטבת מס בגין הפקדה זו בשנת המס שבה בוצעה.

המאמר הוכן על ידי סו"ב יעקב שיץ, MBA, מ"פרישה פלוס", מרכז הפרישה של לשכת סוכני הביטוח בצפון, אשר מבצע תכנוני פרישה ללקוחות סוכנים החברים בלשכת סוכני הביטוח בשקיפות, ובאובייקטיביות, לרבות אפשרות של ייצוג הלקוח ברשות המסים כולל קיבוע זכויות, בליווי רו"ח צמוד. www.prishaplus.co.il. המאמר תוקף ואושר ע"י רו"ח אבי כהן, מנהל תחום קופות גמל של רשות המסים. אין לראות במאמר זה משום המלצה לחיסכון באמצעות מוצר פנסיוני או אחר ו/או ייעוץ מס כלשהו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email