הצעת חוק: יבוטל התיקון לחוק הפיקוח להפרדת סוכן מתפעל מסוכן משווק

לאחר שנכשלו הדיונים עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מעלה ח"כ מיקי זוהר הצעת חוק במטרה לטפל בממשק דמי הסליקה. "עד היום לא התקבל כל דיווח מסודר על השפעת תיקון החוק על העמיתים והמבוטחים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
ח"כ מיקי זוהר (ליכוד) הניח השבוע על שולחן הכנסת הצעת חוק לביטול התיקון לסעיף 3 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), כפי שהתקבל בחוק ההסדרים 2015 ־ 2016 (הפרדה בין סוכן מתפעל לסוכן משווק).

 

לדברי ח"כ זוהר, בהסבר הצעת חוק התייעלות כלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2016-2015) נכתב כי "מוצע לקבוע שבעל רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני או גוף קשור לבעל רישיון, לא יהיו רשאים לספק שירותי תפעול למעסיק שאותו בעל רישיון מקבל מגוף מוסדי עמלה בעד אחד מעובדיו. ביצוע הפרדה בין שירותי תפעול הניתנים למעסיק לבין שירותי שיווק פנסיוני הניתנים לעובדים, תאפשר לעובד לבחור באופן חופשי בבעל רישיון, תצמצם ניגוד עניינים של בעל הרישיון ושל המעסיק, תעודד תחרות בתחום הייעוץ והשיווק הפנסיוני ותוזיל עלויות דמי ניהול לעובד".

 

ח"כ זוהר טוען בנוסף שסעיף 25 ב' לחוק זה קבע כי "לא יאוחר מיום א' בכסלו התשע"ז (1 בדצמבר 2016), ידווח הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לוועדת הכספים של הכנסת על השפעתו של תיקון חוק הפיקוח על הייעוץ והשיווק הפנסיוני, כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה, על שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתים או מבוטחים בעבור מוצר פנסיוני".

 


ח"כ מיקי זוהר

 

ממשק דמי הסליקה נכשל ואינו מיושם

 

לדברי ח"כ זוהר, "בתאריך 1 בדצמבר 2016 לא דיווחה הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון לוועדת הכספים כפי שנדרש בסעיף 25 ב' בחוק. למעשה, עד היום לא התקבל כל דיווח מסודר, כולל נתונים סטטיסטיים, על השפעת תיקון החוק על העמיתים והמבוטחים ומה קרה לדמי הניהול שלהם. נכון למועד כתיבת דברים אלו (יולי 2017) מתברר כי ממשק דמי הסליקה עדיין לא מיושם ולא ניתן ליישום. כלומר, שנה וחצי לאחר תחילת התיקון לחוק (בפעימה הראשונה שלו בחודש ינואר 2016 והמשך לפעימה השנייה שלו בחודש ינואר 2017) ממשק דמי הסליקה נכשל ולא יושם בשטח וזאת בניגוד מוחלט למנגנון שנקבע בסעיף 3 ב' בחוק זה".

 

ח"כ זוהר טוען כי התיקון לחוק בא בעיקר להוריד את דמי הניהול, "אבל אירעו מספר דברים חשובים, אשר למעשה מוכיחים ומצדיקים את ביטולו של סעיף 3(ב), וביניהם:

 

א. ירידה בדמי הניהול הממוצעים במשק גם על בסיס הדו"ח השנתי של הממונה בגין שנת 2016.

 

ב. כניסתן של שתי קרנות ברירת המחדל, אשר זכו במכרז של המדינה, ולמעשה קבעו סף תחתון ונמוך ביותר לרמת דמי הניהול במשק. רף זה "מושך" אליו גם את היצרנים הגדולים ומחולל תחרות המורידה את דמי הניהול באופן רציף ומשמעותי.

 

ג. בתחילת שנת 2016 עברה הצעת החוק בעניין הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 17 – איסור זיקה בין עמלת הפצה לדמי ניהול), אשר תורם אף הוא להפחתת דמי הניהול במשק לאור ביטול הזיקה.

 

ד. כיום יכול כל עובד לבחור את המוצר הפנסיוני שלו, ואת סוכן הביטוח שלו, וללא כל תלות במעסיק.

 

ה. משנת 2017 כל "הזנבות" הפנסיוניים, שיש לעמיתים בקרנות פנסיה, מועברים לתוכנית הפעילה ומוחלים עליהם דמי הניהול הנוכחיים, דבר שמביא להורדת דמי הניהול בגין צבירות העבר".

 

ח"כ זוהר מסכם כי "הסעיפים הנ"ל (וצעדים נוספים המתוכננים בעתיד, כגון ביטול מכרזים קיימים של צרוף ברבים ויציאת המעסיקים למכרזים חדשים, אשר יוזילו אף הם את דמי הניהול), מייתרים לחלוטין את הצורך בקיומו של סעיף 3(ב) לחוק (שתכליתו כבר אינה קיימת ואינה נדרשת לאור כל האמור לעיל).

 

סעיף 25 ב' בחוק זה נועד לאפשר לממונה לבוא לוועדה בתאריך שנקבע ולהציג בפני הוועדה את הצלחתו של סעיף 3)ב( וירידת דמי הניהול כתוצאה ממנו, ולמעשה נבנה מנגנון אשר באמצעותו יכולה ועדת הכספים לבדוק את הצלחת מימושו של סעיף זה או להורות על ביטולו לאור אי יישומו בפועל, דבר שאכן התרחש בפועל.

 

לאור זאת יש צידוק מעשי לבטל את סעיף 3(ב) בחוק, אשר מתייתר לאור השפעת גורמים אחרים המתוארים לעיל על מגמת הפחתת דמי הניהול לעמיתים ולמבוטחים בתחום הפנסיוני".
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email