הקלה בהליך "הכרת הלקוח": טופס אחיד בכל גוף מוסדי

הטופס יקל על בעלי הרישיון בתחום הפנסיוני וייעל את עבודתם אל מול הגופים המוסדיים; סו"ב מיקי נוימן: "חשיבה שעומדת בקנה אחד עם טובת הציבור"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, פרסם חוזר שיקל על הליך "הכרת הלקוח" בעת התקשרות של גוף מוסדי עם לקוח שהוא יחיד. על פי התיקון בחוזר, יהיה שימוש בטופס אחיד במסגרת הליך ההיכרות.

ברשות מסבירים כי הצורך בתיקון עלה מפניות בעלי רישיון בתחום הפנסיוני שהתקשו במיכונו של טופס "הכרת הלקוח" המנוסח באופן שונה עבור כל גוף מוסדי. על כן, כדי להקל על ההיערכות המיכונית של בעלי רישיון ולייעל את עבודתם אל מול כלל הגופים המוסדיים, גובשה מתכונת אחידה לטופס הכרת הלקוח, וזאת בהתאם ל"קווים המנחים לביצוע הליך של הכרת הלקוח" לגופים מוסדיים.

מיקי נוימן | צילום: שלומי דעי

בהתאם לחוזר, גוף מוסדי יידרש לעשות שימוש בטופס האחיד לביצוע הליך הכרת הלקוח אגב ייעוץ פנסיוני שנעשה על ידי תאגיד בנקאי, ויהיה רשאי לעשות שימוש בטופס האחיד לביצוע הליך הכר את הלקוח אגב ייעוץ או שיווק פנסיוני שנעשה על ידי בעל רישיון שאינו תאגיד בנקאי.

בנוסף, על מנת לאפשר לבעלי רישיון שהם תאגידים בנקאיים תקופת היערכות למיכון השאלון, הוארך תוקף ההוראה שנקבעה בחוזר "הוראות ליישום חובת הליך הכרת הלקוח בגופים מוסדיים" עד ל־30 ביוני 2019, לפיה גוף מוסדי שצירף לקוח של תאגיד בנקאי אגב ייעוץ פנסיוני של התאגיד הבנקאי ללקוחו, בהתאם לתנאים שבהוראה, ייראה כמי שפעל בהתאם להוראות הצו לעניין הליך הכרת הלקוח.

עוד מוסבר כי נדבך משמעותי במסגרת הרגולציה למניעת הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים הוא קיומו של הליך הכרת הלקוח. ההליך, שהוא הליך מתמשך, מאפשר לגופים המוסדיים לבחון את רמת הסיכון של הלקוח בקשר להלבנת הון או למימון טרור ובכך לאפשר ניהול מותאם של הסיכונים הנובעים מפעילותו של אותו לקוח בהתאם לדרישות החוק.

חוק איסור הלבנת הון, אוסר על גוף מוסדי להתקשר בחוזה ביטוח חיים או לפתוח חשבון, בלא שביצע לגבי הלקוח הליך של "הכרת הלקוח". במסגרת ההליך, על הגוף המוסדי לברר, בין היתר, את מקור הכספים של הלקוח, עיסוקו, מטרת כריתת החוזה או פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו. לשם יישום הוראה זו, נוהגים הגופים המוסדיים לבקש מהלקוח למלא טופס לבירור שאלות אלה, המכונה "טופס הכרת הלקוח".

בתגובה מסר סו"ב מיקי נוימן, יו"ר הוועדה הפנסיונית: "אנחנו מברכים על החשיבה המחודשת שנעשית בחלק מהתהליכים ברשות ועל הניסיון של יו"ר הרשות החדש למתן תהליכים שנעשו תחת הממונה הקודמת, כמו דחיית ממשק המעסיקים הקטנים מ־10 עובדים, זאת כדי שהתהליכים יהיו יותר הגיוניים ויעמדו בקנה אחד עם טובת הציבור.

"הלשכה הביעה את מורת רוחה על הקושי המיכוני של טופס 'הכרת הלקוח' בדיונים מול נציגי הרשות ומול הממונה עם היכנסו לתפקיד. אנחנו מברכים על החלטתו לתקן את המצב. אנחנו מבינים שלא הכל ניתן לעשות באופן מידי ויהיו תהליכים שיקחו זמן. ואולם, אנחנו שמחים שיש עם מי לדבר ברשות ויש מי שמקשיב ומוכן לתקן כשלים לטובת הציבור".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email