הראל, כלל ומנורה מציגות ירידות חדות ברווחים

הרווח הכולל של הראל ברבעון האחרון ירד ב־85% ושל מנורה ב־73%. כלל רשמה הפסד של 293 שקל ברבעון. הקיטון ברווחי החברות, נובע בעיקר מהגדלת ההתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מיישום המלצות ועדת וינוגרד
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קבוצת הראל מדווחת כי הרווח הכולל שלה במחצית הראשונה של 2016, הסתכם בכ־42 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך של כ־280 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווחים נובע בעיקר מהגדלת ההתחייבויות הביטוחיות במגזר ביטוח כללי בסך של 112 מיליון שקל לאחר מס בעקבות המלצות ועדת וינוגרד בנוגע לקביעת ריבית ההיוון בענפי רכב חובה וחבויות. בנוסף, הגדילה החברה את ההתחייבויות הביטוחיות במגזר ביטוח חיים בסך של כ־94 מיליון שקל לאחר מס בעקבות הירידה בריבית חסרת סיכון המשמשת בהיוון התחייבויות הביטוחיות. הרווח הכולל של הראל ברבעון השני של 2016 הסתכם בכ־28 מיליון שקל, לעומת כ־125 מיליון שקל, ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הכולל נובע בעיקר מאותן סיבות שציינה החברה לגבי החציון.

גידול בהכנסות

סך הפרמיות ודמי הגמולים שגבתה הראל הסתכמו במחצית הראשונה של 2016 בכ־9.7 מיליארד שקל, לעומת כ־9.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ־6% .סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו ברבעון השני של 2016 בכ־5 מיליארד שקל, לעומת כ־4.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ־11%.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד, נכון ליום 30 ביוני 2016, על כ־4.84 מיליארד שקל, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של 107 מיליון שקל בחודש אפריל האחרון. לאחר תאריך המאזן הכריזה הראל השקעות על חלוקת דיבידנד בסך של כ־64 מיליון שקל.

Businessman Making Stack Of Coins

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים הסתכם, נכון ליום 30 ביוני 2016 ב־178.9 מיליארד שקל.

רונן אגסי, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר כי "התוצאות הכספיות בסוף המחצית הראשונה של שנת 2016 ממשיכות להעיד על יציבותה והמשך צמיחתה של הקבוצה. הראל ממשיכה לשמור על מעמדה בענף הביטוח, זאת לצד איתנות פיננסית גבוהה. מגמות אלו ראויות לציון על רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים בישראל ובחו"ל".

הפסדים לכלל

הפרשות בסך כ־492 מיליון שקל לטובת התחייבויות בביטוחי סיעוד וחיים על רקע הריבית הנמוכה במשק, הביאו את כלל ביטוח להפסד של 293 מיליון שקל ברבעון השני של 2016 ,לעומת רווח כולל של 176 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה רשמה החברה הפסד כולל של 542 מיליון שקל לעומת רווח כולל של 238 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.

ההכנסות מפרמיות ברבעון השני של 2016, ירדו לכ־2.2 מיליארד שקל לעומת כ־3.2 מיליארד שקל אשתקד. היקף הנכסים המנוהלים בקבוצה הסתכם בכ־170 מיליארד שקל לעומת כ־168 מיליארד שקל בסוף 2015.

החברה ציינה כי בבחינה של עמידת החברה בהוראות סולוונסי 2 ,יש לה עודף הון אם מתחשבים בהקלות ובהוראות המעבר. אם לא מתחשבים בהקלות ובהוראות המעבר, לחברה יש גירעון לא מהותי בהון.

איזי כהן, מנכ"ל כלל ביטוח, מסר כי החברה "ממשיכה להציג תוצאות טובות בפעילותה העסקית השוטפת בהתאם למדיניותה לגידול ברווח החיתומי בעסקי הליבה. סביבת הריבית הנמוכה ממשיכה להשפיע על תוצאות החברה כפי שהן מפורסמות היום, עקב הצורך לביצוע הפרשות משמעותיות בתיקי ביטוח חיים וביטוח סיעודי של החברה, אך עלייה בריבית צפויה להשפיע על הקטנת הפרשות אלה".

דוחות טבלה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email