הרשות נענתה למרבית בקשות הלשכה ברפורמה לביטוח תאונות אישיות

רוזנפלד: "ננסה לבקש שיפורים נוספים עד פברואר 2021"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שווק ההון ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, פרסם הוראות מחייבות המסדירות לראשונה את ענף ביטוח תאונות אישיות, על רקע הכשלים הרבים שעלו בשנים האחרונות בביטוח זה.

מהרשות נמסר כי ביטוח תאונות אישיות מבטיח למבוטח פיצוי כספי בסכום שנקבע במועד הצירוף במקרה של נזקים שנגרמו למבוטח כתוצאה מתאונה. בשנים האחרונות שווקו ביטוחי תאונות אישיות בהיקפים נרחבים על ידי חברות הביטוח בשיטות שיווק אגרסיביות ולעיתים אף מטעות.

הפוליסות החדשות יכללו כיסויי למוות, נכות, אשפוז, שברים וימי החלמה, כיסויים שיבטיחו מענה הולם למבוטח בקרות מקרה ביטוח, וזאת בניגוד למצב היום בו נמכרות לעיתים פוליסות מצומצמות, הכוללות פיצוי רק במקרי מוות ונכות מתאונה.

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

בנוסף, הפוליסות כיום כוללות חריגים רבים ו"אותיות קטנות" שמובילות לכך שתביעות מבוטחים רבים נדחות או לא משולמות במלואן. במסגרת ההוראות נקבעה הגדרה רחבה למונח "תאונה", שופרו תנאי הכיסויים השונים והוסרו חריגים שנלוו להגדרת תאונה ולכיסויים בפוליסה.

שיפורים אלו יבטיחו שהפוליסות החדשות יהיו רחבות יותר וישלמו עבור מקרים רבים יותר.

אסדרת הענף

נוכח כשלים אלו פעלה רשות שוק ההון רבות בשנים האחרונות בתחום ביטוח התאונות האישיות, לרבות עריכת ביקורות ובירור פניות ציבור. ההוראות שמתפרסמות היום משלימות את אסדרת ענף ביטוח תאונות אישיות באופן מקיף. ההוראות החדשות, שמטרתן להבטיח הליך מכירה הוגן לצד כיסוי ביטוחי ראוי, נוגעות באופן מקיף במכלול ההיבטים בתחום, החל מצירוף מועמד לביטוח וכלה ביישוב התביעה:

• מכירת הפוליסה תתבצע על ידי בעל רישיון – סוכן ביטוח או חברת ביטוח. הוראה זו נכנסת לתוקפה החל מהיום.

• שיפור הצירוף לפוליסות תאונות אישיות – בין היתר נקבע כי חברת ביטוח תידרש למכור את הפוליסה בהליך צירוף נפרד, ולא בעת מכירת ביטוח אחר. הוראה זו שוללת תופעה לפיה ביטוח תאונות אישיות נמכר "על הדרך", למשל בעת מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל. בנוסף, חברת הביטוח תידרש לציין בפני המועמד לביטוח בתחילת השיחה בצורה ברורה שמדובר בשיחת מכירה של ביטוח תאונות אישיות ולהסביר באופן
מפורט ומדויק מה כוללת הפוליסה ולקבל את הסכמתו לאחר שניתן לו זמן לשקול את ההצעה.

• שיפור הכיסוי הביטוחי – הפוליסות כיום כוללות חריגים רבים ו"אותיות קטנות"; המשמעות היא שמבוטח שרכש את הפוליסה ואירעה לו תאונה יגלה בבואו לתבוע את הביטוח כי תביעתו לא מכוסה מכיוון שהתאונה שעבר לא עונה להגדרה כפי שהיא מנוסחת בפוליסה. ההוראות החדשות מחייבות להגדיר בפוליסה את התאונה
באופן רחב שיכסה מגוון נרחב מאוד של מקרים, בהתאם לציפייתו של המבוטח נקבעה גדרה רחבה למונח "תאונה", שופרו תנאי הכיסויים השונים והוסרו חריגים שנלוו להגדרת תאונה ולכיסויים בפוליסה. וכפועל יוצא מזה ישולמו תביעות רבות יותר.

פוליסה דו־שנתית

• הגדרת פוליסה מקיפה – כיום כל חברת ביטוח משווקת פוליסת תאונות אישיות בהיקף שונה. במסגרת ההוראות נקבע כי הפוליסות שישווקו מעתה יכללו לכל הפחות כיסוי למוות, נכות, אשפוז, שברים, כוויות וימי החלמה כתוצאה מתאונה. כיסויים אלו יבטיחו מענה הולם בקרות מקרה ביטוח למבוטח המחזיק בביטוח.

• פוליסה דו־שנתית – כדי להבטיח מודעות ואקטיביות מצד המבוטחים נקבע כי המבוטח יתבקש לתת את הסכמתו מדי שנתיים כתנאי לחידוש החוזה, על מנת שזה לא יחודש אוטומטית ללא צורך או ידיעה מצד המבוטח.

• שיפור מנגנון יישוב תביעת נכות מתאונה – במקרים רבים כיום מציעה חברת הביטוח אחוזי נכות נמוכים מאלו שנתבעו על ידי המבוטח מבלי שהוא נבדק על ידה. במסגרת ההוראות נקבע כי קביעת אחוזי הנכות תתבסס על חוות דעת רפואית בלבד. בנוסף, ניתן משקל רב למקרים בהם המבוטח מגיש חוות דעת מטעם המוסד לביטוח לאומי הקובעת לו אחוזי נכות.

נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, אמר: "הרשות נענתה לרבות מההצעות שלנו בחוזר תאונות אישיות. לא אגיד שאני שבע רצון במאת האחוזים, נושא חידוש אחת לשנתיים הוא התעקשות מיותרת של הרשות. ננסה לשכנע אותם בשינויים נוספים עד 02/21".

ד"ר ברקת: "הרפורמה שיוצאת לדרך מסדירה לראשונה את ענף ביטוח תאונות אישיות באופן מקיף ונרחב. ההוראות מתפרסמות על רקע צמיחת הענף בשנים האחרונות והכשלים שליוו צמיחה זו. אנו מאמינים שאסדרת ענף תאונות אישיות תבטיח מוצר ביטוחי טוב יותר למבוטח, לצד הבטחת מכירה שקופה והוגנת".

עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה, מציין כי "חוזר זה, אשר בא לייצר אסדרה בעולם פוליסות תאונות אישיות, נבע מכשלים שעלו בביקורות שוק ההון, ומתוך רצון לתקן כשלים אלו, בין אם באופן שיווק הפוליסה ובין עם בתיקון ההגדרות והחריגים.

"לשכת סוכני ביטוח תמשיך, עד מועד הכניסה לתוקף של החוזר, את ההידברות המקצועית עם רשות שוק ההון, על מנת לשכנעם להטמיע שינויים נוספים, אשר הוצעו על ידה, לעניין אופן שיווק ומכירת המוצר לאוכלוסייה אשר הינה בעלת צורך ממשי למוצר זה, ובהתאמה לבירור הצרכים שנעשה ללקוח".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email