הרשות פועלת להסדיר את הרצף הביטוחי לעצמאים מובטלים במשיכה מפנסיה

לשכת סוכני הביטוח דרשה מהממונה ברקת כי משיכה של עצמאי מהביטוח הפנסיוני בפטור ממס לא תפגע בזכויות המבוטח בשום צורה; טיוטת חוזר פורסמה להערות מנהלי קרנות הפנסיה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה טיוטת עדכון חוזר שמסדירה את הרצף הביטוחי של עמית עצמאי שנמצא במצב אבטלה ושחייב בהפקדה, זאת בהתאם להתחייבות הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון ד"ר משה ברקת. הממונה קיבל בדיון בוועדת הכספים של הכנסת בשבוע שעבר את דרישת לשכת סוכני הביטוח לפיה משיכה של עצמאי מהביטוח הפנסיוני בפטור ממס לא תפגע בזכויות המבוטח בשום צורה. הממונה הבטיח ליו"ר הוועדה להוציא תיקון חוזר בנושא. הטיוטה פורסמה ביום ג' להערות מנהלי קרנות הפנסיה עד למחרת (יום ד') כדי להוציא חוזר בהקדם.

בתקופת הקורונה פורסמו תקנות במסגרתן נקבעו המועדים והתנאים שבהם רשאי עמית עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי מקופת גמל לתגמולים. תוקפן של התקנות הוא עד ל-31 בדצמבר 2021.

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

במטרה למנוע פגיעה בכיסוי הביטוחי הקיים לעמית עצמאי שמשך את מרכיב החיסכון, בדומה למצבו של שכיר שמשך את רכיב הפיצויים, מוצעים בטיוטה מספר תיקונים: משיכת מרכיב החיסכון על ידי עמית עצמאי לא תחיל את תקופת האכשרה הקבועה; המשיכה לא תחיל את הפסקת ארכת הביטוח בהתאם לקבוע; המשיכה לא תחיל את הפסקת הסדר הביטוח בהתאם לקבוע. כמו כן מוצע כי משיכת כספים ממרכיב החיסכון על ידי עמית עצמאי לא תעדכן את גיל תחילת הכיסוי הביטוחי, זאת במטרה למנוע פגיעה בכיסוי הביטוחי.

תוספת מרכיב חיסכון

עוד בטיוטה: "כדי למנוע פגיעה בכיסויים הביטוחיים הקיימים בחשבונו בקרן הפנסיה של עמית עצמאי שמשך את מרכיב החיסכון, מוצע לקבוע בחוזר כי בתקופת תוקפן של התקנות יקראו את התנאים הקבועים בתקנוני קרנות הפנסיה החדשות באופן המותאם לאפשרות המשיכה של רכיב החיסכון על ידי עמיתים עצמאים בהתאם להוראות חוק קופות גמל והתקנות".

"מוצע לקבוע כי בתקופת תוקפן של התקנות, לאור העובדה שמדובר בהוראות שעה – בעניין נספח 'הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה' תתווסף לתקנון הגדרה של 'מרכיב חיסכון', בהתאם להגדרה הקבועה בחוק קופות גמל למרכיב חיסכון למצב אבטלה.

"כן מוצע לתקן את הסעיף בתקנון שעניינו משיכת כספים ולקבוע את התנאים למשיכת כספים ממרכיב חיסכון: העמית חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו, בהתאם לקבוע בתקנות הפיקוח בעניין משיכת כספים של עמית עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה או הגיע לגיל פרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה, והעמית זכאי לכספים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

"מאחר שחובתן של החברות המנהלות של קרנות הפנסיה לפעול בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, מוצע להחיל את הוראות חוזר זה על החברות המנהלות של קרנות הפנסיה".

סו"ב אייל פז. צילום: סטודיו 18, רוני פרל

סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה: "הוועדה הפנסיונית מברכת אומנם על כי הממונה פעל במהירות לתיקון הכשל אך יחד עם זאת עדיין נותרה הסוגיה של השלכות משיכת הכספים על החיסכון הפנסיוני של העצמאי לגיל פרישה.

"עצמאי המושך כ־1/3 מהצבירה ייפגע בכ־ 40% בחיסכון לגיל פרישה וזו פגיעה שרובם של העצמאים לא יספיקו להשלים. אנו מצרים כי קיימת אפליה עמוקה בסיוע הסוציאלי לעצמאים מול השכירים ומשרד האוצר בוחר במתן הרשאה למשיכת הכספים הפנסיונים לעצמאים כהקבלה לפיצויים שזכאים השכירים למשוך בעת עזיבת עבודה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email