השינויים בלוחות התמותה יעלו לחברות הביטוח מאות מיליוני שקלים

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

בעקבות פרסום הטיוטה של רשות שוק ההון בחודש שעבר, לעדכון לוחות התמותה ומערך ההנחות הדמוגרפי, דיווחו חברות הביטוח הנסחרות כיצד השינויים בלוחות התמותה ישפיעו על תוצאות הרבעון השני של  2019 ועל יחס כושר הפרעון שלהן.

השינויים העיקריים שחלו בלוחות מבדילים בין גברים ונשים ובין גילאים.

  1. שיעורי תמותה למבוטח פעיל עד למועד הפרישה ירדו ב-4%
  2. שיעורי תמותה למבוטח החל ממועד תחילת תשלום הקצבה: גברים בגיל 81-66 – שיעורי התמותה קטנו; גברים ביתר הגילים ונשים – שיעורי התמותה גדלו.

הרשות נענתה לבקשת חברות הביטוח ודחתה את פרק הזמן למתן הערות לטיוטה עד ליום 8 בספטמבר 2019  (במקום 8 באוגוסט), אולם יחד עם זאת הבהירה הרשות כי אין במתן האורכה כאמור בכדי לגרוע מתקפותה של העבודה האקטוארית הכלולה בטיוטת החוזר, ומאחריותה של כל חברה להביא בחשבון את העבודה האקטוארית עליה מבוססת הטיוטה בעת עריכת הדוחות הכספיים.

שמירה על אמינות המערכת הפיננסית ועל יציבותה | צילום: fotolia

הראל ביטוח דיווחה כי השפעת השינויים המוצעים בטיוטת החוזר על התוצאות הכספיות ברבעון השני  של החברות בקבוצה הינה בסך של עשרות בודדות של מיליוני שקל. ההשפעה על יחס כושר הפירעון של הראל ביטוח תהא בסך של עד 400 מיליון שקל.

כלל ביטוח דיווחה כי בעקבות עדכון לוחות התמותה יהיה קיטון של 200 מיליון שקל (לאחר מס) ברווח שלה ברבעון השלישי, ויחס כושר הפירעון שלה יירד מ-101% ל-96%. החברה מדגישה כי למרות הירידה ביחס כושר הפירעון הנוכחי אל מתחת ל-100%, לחברה עודף הון של יותר מ-7.2 מיליארד שקל – בהתחשב בהוראות תקופת הפריסה.

מגדל ציינה בהודעתה כי ההשפעה הצפויה של השינויים תהיה קיטון ברווח הכולל שלה ברבעון השני בסך כ-80 מיליון שקל.

מגדל מציינת עוד כי  "ההשפעה הצפויה של יישום טיוטת החוזר על יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח, הינה קיטון של כ-10% בהשוואה ליחס כושר הפירעון של החברה ב-31 בדצמבר 2018 שעמד על 107%. כלומר, יחס כושר הפירעון יירד ל-97%.

הפניקס צופה ירידה של כ-7% ביחס כושר הפירעון אשר עומד על 134% המשקף עודפי הון בסך של כ-1.64 מיליארד שקל. כמו כן, על בסיס הממצאים הראשונים האמורים, ההשפעה הצפויה על תוצאות הפעילות של החברה לתקופות של שלושה ושישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני, 2019, עתידה להקטין את סך הרווח הכולל בסך של כ-50 מיליון שקל, לאחר הוצאות מס.

איילון דיווחה כי עדכון לוחות התמותה מקטין ב-6.1% את יחס כושר הפירעון ויקטין את הרווח הכולל שלה בסוף הרבעון השני ב-5.2 מיליוני שקלים. עם זאת, מדגישה החברה כי במהלך שנת 2019 בוצעו פעולות הוניות על ידי איילון ביטוח, ובין היתר, גיוס הון (רובד 2) בסך של 110 מיליון שקל באמצעות אג"ח שהנפיקה החברה. הגיוס הגדיל את יחס כושר הפירעון בכ-6%, כך שההשפעה של השינויים בלוחות התמותה תתקזז.

יש לציין כי במקביל לעדכון לוחות התמותה שיביאו לגידול בהפרשות של מאות מיליוני שקלים והקטנת הרווח ברבעון השני, הרי שבעקבות שינוי שיעור ההיוון ל-3% בפיצויים לנפגעי גוף בתאונות (ראו ידיעה בנושא בעמוד 6), ייהנו החברות משחרור מאות מיליוני שקלים מעתודות לנזקי גוף ומהשפעה חיובית על רווחיהן ברבעון השני.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email