לאחר תאונת דרכים בה היו מעורבים שני אחים: תביעת הביטוח נדחתה בשל קרבה משפחתית

בתאונת דרכים פגע כלי רכב במשאית שנהג בה אחיו. כיצד הקרבה ביניהם והקשר של האחים המעורבים לחברה הקבלנית המבוטחת, מחזקים את ההחרגה לזכות התחלוף שבחוק?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בבית משפט השלום בחיפה נדונה תביעתה של סקוריטס סוכנות ביטוח בע"מ, כנגד ח'אלד חסן ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ. פסק הדין ניתן באפריל 2016, בהיעדר הצדדים, מפי השופט אהרון שדה.

במהלך שנת 2013 בקרני שומרון, נהג וליד חוסאם בשופל (כלי תחבורה מעמיס דמוי טרקטור) ואחיו חסן נהג במשאית. במהלך נסיעתו לאחור, פגע חסן בשופל והסב לו נזק.

התובעת אשר ביטחה את השופל במועד התאונה, שילמה לחברה הקבלנית (אשר בבעלותה היה השופל) בגין הנזקים שנגרמו לו כפי שנקבעו בחוות דעת שמאי מטעמה. החברה הקבלנית הינה בבעלותו של אביהם של חסן וחוסאם אשר נהגו ברכבים המעורבים בתאונה.

התובעת טענה כי מאחר ונשאה בתשלום תגמולי ביטוח, יש לה זכות לפנות בתביעת שיבוב כנגד הגורם המזיק, שהינו חסן, וכנגד מבטחת השימוש במשאית, שהינה מנורה. התובעת תבעה סכום של 118,010 שקל המהווה לטענתה את סך ההוצאות שנגרמו לה.

מנורה הפנתה לסעיף 62 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א־1981 והדגישה את החריג לזכות התחלוף, לפיו זכות התחלוף לא תחול אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה. בהתאם לכך טענה מנורה, כי לפי חריג זה, נשללת זכות התחלוף מהתובעת כנגדה מאחר ומקרה הביטוח אירע שלא בכוונה על ידי חסן שהינו אחיו של נהג השופל ולכן לא היה תובע אותו כלל.

התובעת טענה בתגובה, כי פוליסת הביטוח שהוציאה מנורה מכסה את חבותו של חסן כלפי כל אדם, ומכאן היא חבה בקשר לנזקיה.

התובעת תבעה סכום של 118,010 שקל
התובעת תבעה סכום של 118,010 שקל

אין מקום לדיון

בית המשפט בחן את טענותיה של התובעת ועיין בפוליסה שהונפקה על ידי מנורה. התברר כי קיים בפוליסה סעיף המחריג חבות כלפי צד שלישי כאשר אירע "נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו\או בחזקתו ו\או בפיקוחו ו\או בשליטתו ו\או בהשגחתו של המבוטח".

בית המשפט הסיק מסעיף זה, כי ישנה החרגה מפורשת וברורה ביחס לנזק שנגרם לרכוש שבבעלות החברה הקבלנית במקרה זה. עוד הודגש, כי הסעיף היה ידוע לחברה הקבלנית המבוטחת, הוסבר לה והיה מוסכם עליה. בהתאם לכך ניתן לקבוע כי אין לקבל את טענת התובעת לפיה פוליסת הביטוח שהוציאה מנורה מכסה נזק לצד שלישי בנסיבות בהם הרכוש הנפגע הינו בבעלות או בהחזקת החברה הקבלנית. הוראות הפוליסה מחריגות באופן חד משמעי פיצוי עבור נזק שנגרם לשופל ולכן אין כיסוי ביטוחי לחברה הקבלנית מצד מנורה לנזק שנגרם לו.

בית המשפט ציין כי החריג המוזכר בחוק לפיו "זכות התחלוף לא תחול אם מקרה הביטוח נגרם בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה, נועד בדיוק למקרים כגון המקרה שאירע עם השופל והמשאית". נראה שככל שהדברים נוגעים ליחסי קרבה משפחתית (בתשומת לב לכך שבעל החברה הוא אביהם של הנהגים המעורבים), אין באמת מקום לדון בשאלה האם שני האחים היו תובעים אחד את השני משום שהמבוטחת הינה חברה קבלנית ושני הנהגים הם עובדיה. אין ספק שהחברה הקבלנית המבוטחת לא הייתה תובעת את אחד מעובדיה, לאור היות חסן בנו של בעל החברה ואחיו של הנהג השני.

קרבת המשפחה והקשר של האחים המעורבים לחברה הקבלנית המבוטחת מחזקים את ההחרגה שבחוק מתוך תשומת לב לכך שמדובר גם בנהגים שהם אחים וגם ביחסי עובד מעביד מול החברה הקבלנית המבוטחת, כאשר התאונה אירעה באתר עבודה ובמסגרת העבודה.

בית המשפט הדגיש כי ניסיון החיים וההיגיון הבריא מביאים למסקנה שתביעה כזו לא הייתה מוגשת על ידי "מבוטח סביר" ודי בכך כדי לקבוע שהנסיבות והעובדות שהוכחו (בתשומת לב לחריג שבפוליסה שהנפיקה מנורה), מובילות לדחיית תביעת התחלוף כנגד מנורה וכנגד חסן גם יחד.

*עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email