חברות הביטוח צריכות לטפח מוצרי מניעה להקטנת הסיכונים שלהם חשופים המבוטח ובני משפחתו

שוק הביטוח סובל מריכוזיות יתר, שירות לא מספק לצרכן וניסוחים מורכבים של הפוליסות. פירוט המלצותיה של הוועדה הציבורית לשיפור השירות של חברות הביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח מצאה כי שוק הביטוח סובל מריכוזיות יתר המונעת תחרות, וכי על מדינת ישראל ליזום ולעודד כניסת חברות ביטוח חדשות לשוק. בהתאם לכך, יש לתת עדיפות על פי התבחינים הבאים:

• חברות מוטות טכנולוגיה, אשר יאפשרו לציבור לרכוש ביטוח, לקבל שירות ולממש את זכויותיו כמבוטח באמצעים מקוונים ובדרך מיידית.
• חברות ביטוח זרות. כיום נדרשות חברות אלה להקים סניף ישראלי ולהעמיד הון עצמי כאילו היו חברות חדשות בשעה שבפועל חברות אלה עומדות בכל הדרישות הרגולטוריות בארצות שבהן הן פועלות.
• חברות אשר יתחייבו לשקיפות מלאה באשר לשיעור הכסף המוחזר לציבור המבוטחים כ"תביעות" מתוך הפרמיה הנגבית (כלומר שיעור "Loss Ratio" נטו). בנוסף, עידוד כניסת חברות חדשות יכול להיעשות בדרכים רבות, ובהן הפחתת הנטל הרגולטורי, הפחתת דרישות ההון העצמי ומתן רישיונות מוגבלים לענפי ביטוח מסוימים ולחברות המעוניינות בכך.

נקודה חשובה נוספת היא הקמת מאגר מידע חיתומי־אקטוארי, ביוזמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אשר עשויה אף היא לעודד כניסת חברות חדשות לשוק הביטוח. מאגר כזה
ישתף את הידע הצבור אצל חברות הביטוח (תחת סודיות ושמירת הפרטיות) בנושאים אלה עם כלל הציבור. חברות חדשות אינן חשופות כיום לניתוח האקטוארי של הסיכונים בישראל, ולכן נמצאות בעמדת נחיתות.

פישוט השפה הביטוחית

הוועדה סבורה שניתן ללמוד מהנעשה בענף הבנקאות, שבו ניתן כיום שירות יעיל ומהיר, על אמות המידה הדרושות בענף הביטוח. כמו כן, יש לכנס את כל דרישות השירות בענף הביטוח, שקבעה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ולאגדן לקודקס מחייב אחד המשקף את כלל דרישות השירות. בהוראות אלה יש לקבוע רמת שירות נדרשת המשקפת את דרישות הלקוח המודרני, את היכולות הטכנולוגיות הקיימות ואת הדרישה לשירות מיידי, לרבות מימוש זכויות ביטוחיות. הממשלה הכירה בשנים האחרונות בחשיבות חינוך הציבור לאוריינות פיננסית. חלק מן המאמץ מוקדש להקניית מושגי הביטוח ללקוחות, כלומר ללמדם "לדבר בשפת המבטחים". הוועדה סבורה שיש לדרוש דווקא מן היצרנים ללמוד "לדבר בשפת הלקוחות", ומבינה כי מורכבותו של המוצר הביטוחי אינה מונעת את הנגשתו בדרך פשוטה, כדי ליצור ממשק המובן לכל לקוח.

הוועדה סבורה שעל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדרוש ביתר שאת מחברות הביטוח לנסח את מוצריהן "בדרך פשוטה וברורה". חוזר הרשות 14 בדבר ניסוח פוליסות חדשות כבר דרש זאת, אך בהעדר כללים מנחים המגדירים מהו מסמך "פשוט וברור", הוראה זו לא ניתנת ליישום. כמו כן, הבנת המסמך הביטוחי היא זכות יסוד של רוכש הביטוח. הוועדה ממליצה לחברות הביטוח להנגיש את מסמכי הביטוח למבוטחים.


הוועדה ממליצה להנגיש את מסמכי הביטוח למבוטחים | צילום: Fotolia

טכנולוגיה למען הציבור

לדעת הוועדה, על חברות הביטוח להשקיע בשנים הקרובות משאבים ומאמצים ליצירת ממשק טכנולוגי יעיל וזמין למען הציבור. במגזרים שונים של הענף יש ניצנים של שינוי לכיוון של אוטומציה, דיגיטציה ופישוט השירות וקיצור זמני ההמתנה. יחד עם זאת, יש לשפר במידה ניכרת את זמינות השירות למבוטח המבקש לדעת את כל פרטי הביטוח שלו (סכומי ביטוח, תשלומי עבר, דוחות תקופתיים, זכויות נצברו). מצב שבו כל בקשה להצטרפות, לקבלת שירות ולמימוש זכויות תהיה עדיין כרוכה בטפסים ארוכים ומסורבלים ובהמתנה ארוכה לביצוע, פוגע ביכולתו של המבוטח לנהל את סיכוניו וכספו. ממשק זה יהיה פתוח לכל השחקנים, לרבות סוכני הביטוח. הטכנולוגיה תאפשר בעתיד פיתוח מוצרי ביטוח המותאמים אישית לרצונותיו, לצרכיו ולנתוניו של כל לקוח, במקום פוליסות אחידות שתנאיהן נוקשים.

תהליך יישוב תביעות הוגן ומהיר

הוועדה ממליצה ליצור טריבונל משפטי, או כל פורום בירור אחר, אשר יביא לבירור תביעות שלא טופלו על פי כללי ה־SLA, כדי לייתר את הצורך של המבוטח להגיש תביעה לבתי המשפט. יישוב תביעות כזה הוא גם אינטרס של חברות הביטוח. הוא ישפר את תדמיתן בעיני הציבור, ויעודד את הציבור לרכוש ביטוח מתוך אמונה שבבוא העת יזכה לממש בדרך יעילה את מלוא זכויותיו.

הוועדה סבורה כי על חברות הביטוח בישראל, בדומה לארצות מפותחות אחרות, לפתח מוצרי ביטוח חדשים שיענו לצרכים המשתנים, להתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות ולמגמות ההתאמה לפרט. על המחוקק, חברות הביטוח, ורשות שוק ההון, למצוא מענה מהיר להשתנות נוף התעבורה בישראל, כניסתם של רכבים דו־גלגליים שאינם נחשבים כיום "כלי רכב", והצטרפותם של נהגים צעירים חסרי רישיון נהיגה לתנועה המתגברת בכבישים.

על חברות הביטוח לטפח מוצרי מניעה להקטנת הסיכונים שלהם חשופים המבוטח ובני משפחתו, אשר יביאו להפחתת תביעות הביטוח ולשיפור ביטחונו של המבוטח. פיתוח אמצעים וטכנולוגיות זמינים ובני השגה והעמדתם לרשות המבוטחים עשויים למנוע נזקים ואף להקטין תחלואה ותמותה, ובכך יביאו לרווחת
המבוטחים. הוועדה קוראת לחברות הביטוח להשקיע בכך מתוך ראיית טובת הציבור.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email