חברת הביטוח דחתה תביעה? חשוב לבחון את נימוקי הדחיה

עו"ד עדי בן אברהם מציין באלו מקרים ניתן יהיה לטעון טענות מאוחרות לגבי סיכונים שמלכתחילה לא היו מבוטחים על פי חוזה הביטוח < עו"ד עדי בן אברהם
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

לפני לא הרבה שנים היה קושי רב בהתנהלות מול דחייה של תביעת ביטוח. הוותיקים ביננו זוכרים איך היינו מקבלים הודעה בלשון: "אנו נאלצים לדחות את תביעתך, באיחולי רפואה שלמה", אלא שמאז פרסמה רשות שוק ההון הנחיות מטעם פניות הציבור וגם הנחיות רגולטוריות בדבר החובה לפרסם את מלוא נימוקי הדחייה.

כאמור, ההנחיה משנת 1998 הינה כי מבוטח זכאי לקבל את כל העילות לדחיית תביעתו, מחברת הביטוח, בהזדמנות הראשונה שיש לה ואם לא עשתה כן, לא תוכל להעלות נימוקי דחיה נוספים. בשנת 2002 הורחבה האפשרות של חברת הביטוח להעלות נימוקים מעבר לנימוקים שפורטו בהזדמנות הראשונה בשני מקרים: מקום בו מדובר בעובדות, או נסיבות, שנוצרו לאחר אותו מועד וכן אם חברת הביטוח לא יכולה הייתה לדעת עליהן במועד דחיית התביעה.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

ההלכה בנוגע לסוגיית טענות חדשות שלא נטענו במכתב הדחייה נקבעה בהלכת "חביב אסולין" שם בית המשפט העליון קבע כדלקמן: "הנחיות אלה משקפות את המדיניות המשפטית שהוצגה לעיל בדבר ההגנה על המבוטחים וצמצום אי השוויון בינם לבין המבטחות; הן אף עולות בקנה אחד עם עקרונות של יעילות משפטית, שכן מבוטח שבפניו תיפרש עמדה ברורה ומנומקת של המבטחת בנוגע לתביעתו, יוכל להעריך את כדאיותה של הגשת תביעה בבית משפט. לכך חשיבות מהיבטים שונים, של המבוטח ושל בתי המשפט כאחד".

אך מה לגבי מקרים שבהם מלכתחילה לא היה כיסוי ביטוחי למקרה הנטען על ידי התובע? האם גם כאן העדר טענה תוביל לדחיית האפשרות לטעון טענות מאוחרות? פסיקת בית המשפט הרחיבה בנסיבות אלו את הטענות שרשאית חברת הביטוח להעלות ונקבע כי התניות שיש בהן כדי להרחיב את הכיסוי הביטוחי גם על סיכונים שמלכתחילה לא היו מבוטחים על פי חוזה הביטוח – ניתן יהיה להעלותן במועד מאוחר יותר מהטעם שאין מקום לאפשר את קיומה של הסנקציה באופן שירחיב את הכיסוי הביטוחי, במצב שבו אין כיסוי ביטוחי מלכתחילה על פי תנאי הכיסוי.

לכן ניתן לסכם ולקבוע כי חשוב מאוד לוודא כי חברת הביטוח לא מרחיבה את נימוקי הדחייה מעבר לנימוקים אותם יכלה היא להעלות במסגרת ההזדמנות הראשונה, למעט בחריגים האמורים לעיל.

הכותב הינו היועץ המשפטי של הלשכה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email