חובת הכשרת הסוכנים לשם צירוף מועמדים לביטוח מאוכלוסיית האזרחים הוותיקים

סוכנות וסוכנים המעוניינים להמשיך ולשווק מוצרי ביטוח למועמדים לביטוח שגילם מעל 67, יצטרכו לעמוד בקרוב בהוראות רגולטוריות חדשות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעוד כשבועיים (2.7.2022) יכנס לתוקפו חוזר "צירוף לביטוח – תיקון". החוזר הינו חלק מהמשך מדיניות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להגברת שקיפות ומקצועיות בהליך הצירוף לביטוח, ובהתייחס לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים (כלומר, מועמדים לביטוח שמלאו להם 67 שנים), להבטיח כי הליך הצירוף שלהם לביטוח יותאם למאפייניהם הייחודיים. בהתאם לחוזר נקבעו הוראות המחייבות כי הצירוף לביטוח של אזרחים ותיקים יבוצע אך ורק על-ידי מי שהוכשר לטיפול באוכלוסייה זו. כלומר, מי שלא עבר הכשרה ייעודית לעניין – החל מיום 2.7.2022 לא יהיה רשאי לעסוק בהליך צירוף של אזרחים ותיקים.

במה שונה הליך הצירוף של מועמדים לביטוח מאוכלוסיית האזרחים הוותיקים?
במסגרת החוזר, כפי שגם היה קיים קודם לתיקון, קיימת הבחנה בין שיווק יזום למועמד לביטוח לבין שיווק שאינו יזום. שיווק יזום הוא למעשה כל פנייה למועמד לביטוח שלא לפי בקשתו, לרבות אגב פעולה אחרת, לצורך מכירת ביטוח או לצורך הוספת כיסוי, הרחבה או כתב שירות לביטוח קיים (ולמעט לצורך חידוש ביטוח).

החוזר נועד להבטיח כי הליך הצירוף של האזרחים הוותיקים לביטוח יותאם למאפייניהם הייחודיים. צילום: shuttersto

בשונה מהוראות החוזר שהכרנו עד כה, בכל הנוגע לשיווק יזום לאזרח ותיק, הליך הצירוף יבוצע בשני שלבים על מנת להבטיח כי הצירוף לביטוח של מי שנמנה על אוכלוסייה זו יתבצע לאחר בחינה מושכלת של הצורך במוצר הביטוחי והבנת פרטיו על ידי האזרח הוותיק.

בשלב א' – על בעל הרישיון שעבר הכשרה מתאימה (או נציג מטעמו שעבר הכשרה מתאימה) להציג את עיקרי הכיסוי לאזרח הוותיק. ככל וזה הביע התעניינות, נדרש בעל הרישיון למסור לו תמצית כתובה של עיקרי הכיסוי (בהתאם למפורט בהוראות החוזר) בשפה ברורה, תוך פישוט מושגים ביטוחיים. יש לשים לב כי פירוט התמצית הכתובה לא תעלה על עמוד אחד. התמצית תשלח לאזרח הוותיק בהתאם לבחירתו, באמצעי דיגיטלי או באמצעות הדואר. בסיום שלב א', על בעל הרישיון לתאם מועד לשיחה או פגישה נוספת לאחר 2 ימים לפחות ממועד מסירת ההצעה ואף להציע לאזרח הוותיק להתייעץ עם קרוב משפחה או אדם אחר אודות ההצעה וזאת על מנת לוודא שאכן יש לאזרח הוותיק הצורך בביטוח המוצע ולעמוד אחר יכולתו לשלם בגין המוצע עבורו.

בשלב ב' – בעל הרישיון יפנה בשנית לאזרח הוותיק במועד שתואם על ידם (כאמור, לאחר פרק זמן של לפחות 2 ימים) וזאת לצורך המשך וסיום הליך השיווק, ככל שהאזרח הוותיק מעוניין בכך.

ההכשרה המתחייבת

הכשרה זו תכלול הדרכה ראשונית שתימשך שלוש שעות לפחות ובהמשך הדרכות ריענון אחת לשנה לפחות. הנושאים המרכזיים שיבואו לידי ביטוי במסגרת הכשרה זו יעסקו במאפייני אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בהיבט הפסיכולוגי, הקוגניטיבי, הסוציאלי והפיזיולוגי, מאפיינים ייחודיים של ניצולי שואה, כלים לשיח עם אזרחים ותיקים, כגון: קצב הדיבור, מגבלות טכנולוגיות, שפה, שיקוף שיחה. בנוסף, על ההכשרה ליתן דגש באשר לכלים ל"הקשבה פעילה", לאמפתיה ולפיתוח הרגישות הנדרשת לאוכלוסיה זו, וכלל, לסוגיות ייחודיות בעבודה עם קשישים במצבי תפקוד שונים.

בעל רישיון נדרש לקיים הדרכת ריענון ושימור ידע אחת לשנה לפחות ולפעול על מנת לקיים דיאלוג מקצועי לפתרון בעיות שנתקלים בה הוא נתקל במהלך פעילותו מול אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

ימי עיון מרוכזים

לשכת סוכני הביטוח נערכה לגיבוש תכנית הכשרה לחברי הלשכה לצורך יישום אחר הוראות החוזר ובמהלך חודש יוני יערכו ימי עיון מרוכזים שמטרתם לבצע את ההכשרה הנדרשת, ובנוסף, להעניק לסוכן כלי הדרכה מקצועיים פרקטיים הקשורים בהוראות חוזר הצירוף ובשים לב כי עוד במסגרת הוראות החוזר נקבעו כללים נוספים המאסדרים את הליך הצירוף לביטוח שאינם קשורים בהכרח לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. עוד בימי העיון אציג "מורה נבוכים" במטרה לסייע וליתן מענה לשאלות וסוגיות העוסקות בחוזר הצירוף לביטוח.

מומלץ להקדים ולהירשם לאחד מימי העיון על מנת להבטיח את מקומכם ושתהיה בידכם ההכשרה המתאימה המאפשרת לבעל הרישיון לעסוק בהליך צירוף של אזרחים ותיקים כמו גם לקבל כלי עבודה יישומיים להבנת הוראות חוזר צירוף לביטוח.

הכותב הינו יועץ מקצועי ללשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email