חוזר הצירוף – עדכוני מרץ 2021 בתחום האלמנטרי

לקראת השינויים הצפויים בחוזר, יו"ר ועדת האלמנטר בלשכה סו"ב ישראל גרטי, וחברי הוועדה האלמנטרית בלשכת סוכני הביטוח - משיבים לשאלות הפונים לוועדה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מתי מתחילים השינויים החדשים?

התיקונים לחוזר יכנסו לתוקף ביום 1.3.21.

האם יש מוצרים חדשים עליהם חל החוזר?

לא השתנה דבר מבחינת המוצרים. המוצרים עליהם חל החוזר נותרו אותם מוצרי ביטוח, ודי אם נזכיר, בין היתר, את פוליסות החובה, מקיף וצד שלישי, מקיף לדירות בתי עסק.

מהו השינוי ביחס לדיווח 40% מהעמלה מול הלקוחות?

בתחילת הליך ההתאמה, יש לציין לפני המועמד לביטוח את כל החברות שהעמלות שהסוכן מקבל מהן   עמלה עולות על 40% מסך כל העמלות שהסוכן מקבל עבור כלל המוצרים מאותו ענף ביטוח.

כל המידע לקראת השינויים בחוזר הצירוף | צילום: shutterstock

אבל איך אני אדע מה ההכנסות שלי ואיך לחשב אותן?

עליך לבחון את הכנסותיך במהלך השנה הקלנדרית שקדמה למועד הצירוף לביטוח ביחס לכל אחד מהענפים הללו.

ומה אם אין לי 40% בענף ביטוח מסויים?

על הסוכן לציין בפני המועמד לביטוח כי הוא משווק בעיקר את החברות האמורות בלבד (כאמור, מעל 40% עמלה מסך כלל העמלות) אם אין לו חברה כזו, אין מה לדווח למועמד לביטוח.

זה נכון שצריך לומר כמה חברות משווקות את המוצרים בענף הרלוונטי להליך השיווק?

כן, זה נכון. ניתן להוציא את הרשימה מהדיווח של הממונה על רשות שוק ההון אשר פורסם באתר הרשות ויעודכן אחת לשנה.

האם צריך לעשות הבחנה בין ענף ביטוח מקיף דירות לענף בתי עסק לצורך חישוב ה-40%?

כן.

אני מחתים לקוחות על הסכם שכ"ט לפיו אם הפוליסה מבוטלת במהלך תקופה מוגדרת בהסכם הלקוח משלם לי שכ"ט שהגדרנו בתחילת הדרך כמפורט בהסכם. האם אוכל להמשיך כך?

לא. החל מיום 1.3.21, קבעה הרשות כי סוכן ביטוח לא יוכל להתנות עוד את תהליך הצירוף, לרבות תהליך ההתאמה, בכך שהמועמד לביטוח יידרש להישאר מבוטח למשך תקופת ביטוח קצובה או שאינה קצובה.

האם צריך לעשות מסמך השוואה כמו בפנסיוני?

לא, הרשות לא קבעה מסמך השוואה כמו בפנסיוני, להשוואת מוצרי הגמל, אך עליך להסביר ללקוח את תוצאות הליך ההתאמת צרכים שערכת לו ובין היתר להתייחס גם לנושא המחיר, תנאי הפוליסה ורמת השירות או כל סיבה אחרת שבשלה המליץ למועמד לביטוח להצטרף דווקא לפוליסה זו.

האם חל שינוי בשיווק יזום?

כן , גם ביחס לשיווק יזום חידדה הרשות את חובות הדיווח והגילוי, הקיימים ממילא, גם ביחס למהות הקשר של הסוכן עם חברות ביטוח עימן הוא עובד כדלקמן:

  • יש לציין לפני המועמד לביטוח בפתיחת השיחה את כל החברות שהעמלות שהסוכן מקבל מהן   בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הצירוף לביטוח עולות על 40% מסך כל העמלות שהסוכן מקבל עבור כלל המוצרים מאותו ענף ביטוח.
  • על הסוכן לציין בתחילת השיווק היזום בפני המועמד לביטוח כי הוא משווק בעיקר את החברות האמורות בלבד (כאמור, מעל 40% עמלה מסך כלל העמלות).
  • על הסוכן לציין את מספר כל החברות המשווקות את מוצר הביטוח שמוצע לו.
  • הרשות מדגישה כי גם בעת שיווק יזום לצורך עדכון העובדות הללו יחושבו ענף ביטוח מקיף לדירות וענף בתי עסק בנפרד.

האם חידוש נחשב כשיווק יזום?

חידוש פוליסות לא נחשב כשיווק יזום כהגדרתו בחוזר, עם זאת חידוש נחשב כמכירה חדשה על כל המשתמע מכך.   

אני משווק פוליסות קולקטיביות – כיצד יהיה שיווק יזום בפועל?

לעניין שיווק יזום בפוליסות קבוצתיות לא יידרש גילוי כאמור הואיל ולדעת הרשות בפוליסות אלו הקביעה של הפוליסה נעשית על ידי בעל הפוליסה ולכן אין משמעות לגילוי.

מצ"ב לנוחיותכם הוראות החוזר 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email