חוזר לקוחות 208: מענק פטור ממס לפני קבלת קצבה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאור שאלות חוזרות בנושא שבנדון ברצוני להבהיר כדלקמן: ידוע כי בנוסחת השילוב הקבועה בסעיף 9א לפקודה, אין לכלול מענק פרישה פטור ממס ששולם בתקופה שהינה לפחות 15 שנה לפני מועד תחילת קבלת הקצבה.

אם מענק הפרישה הפטור ממס שולם בין השנה השישית לשנה ה-15 שלפני תחילת קבלת הקצבה, יש להפחיתו ב-10% לשנה, מהשנה השישית ועד לשנה ה-15 בהתאם. דהיינו, המבחן לאי הכללתו של מענק פרישה פטור ממס בנוסחת השילוב הוא פער הזמן שחלף ממועד קבלתו למועד תחילת קבלת הקצבה, ללא כל קשר לגילו של מקבל הקצבה.

יוצא מכך כי אם אדם פרש בגיל 52 בפרישה מוקדמת, החל לקבל פנסיה מוקדמת ומשך במועד הפרישה מענק פרישה פטור ממס, מלוא מענק הפרישה הפטור ממס ייכלל בנוסחת השילוב והפגיעה בפטור ממס לפנסיה עלולה להיות משמעותית ביותר. המשמעות היא כי גם כשהאדם יגיע לגיל פרישה (67) וייערך לו לראשונה חישוב לפי נוסחת השילוב לצורך קביעת הפטור ממס לפנסיה, מלוא המענק הפטור ממס שמשך לפני 15 שנה ייכלל בנוסחת השילוב, על כל המשתמע מכך.

מכאן שאין זה נכון לומר בגיל 67 שמכיוון שקיבל את מענק הפרישה הפטור ממס לפני 15 שנים אין לכלול אותו בנוסחת השילוב שהרי הבחינה כאמור הנה ביחס למועד תחילת קבלת הקצבה (גיל 52) ולא ביחס לגיל פרישה (67).

אדגיש כי הנחיה זו רלוונטית הן לנוסחת השילוב הישנה לפני תיקון 190 והן לחדשה בעקבות תיקון 190, מכיוון שבתיקון 190 נקבע שמענק פטור ממס שלא היה נכלל בנוסחת השילוב הישנה לא ייכלל גם בחדשה ולכן המבחן הנו זהה בשני המקרים. הדברים האמורים מתייחסים אך ורק למענקים פטורים ממס ששולמו עד 31.12.2011. כל מענק פטור ממס ששולם מה- 01.01.2012 ייכנס במלואו לנוסחת השילוב החדשה, כל עוד הוא נכלל במניין ה-32 שנה שקדמו לגיל הזכאות הקבוע בחוק.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email