חוק הגנת הצרכן והחרגתם של סוכני הביטוח

הוראות סעיף 39 לחוק הגנת הצרכן ביחס להתנהלות כלפי צרכנים לא חלות על סוכני ביטוח • לפני כמה שנים אף עלתה הצעה לבטל את סעיף החוק, אך היא לא הבשילה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

השבוע נשאלתי האם הוראות חוק הגנת הצרכן חל על סוכני הביטוח? אני מבקש להקדיש לכך את הטור השבועי שלי.

אתחיל מהסוף: סעיף 39 לחוק הגנת הצרכן,  התשמ"א–1981, אשר פורסם באותה שנה בה פורסם חוק חוזה הביטוח, קבע מפורשות כי הוראותיו ביחס להתנהלות כלפי צרכנים לא יחולו על סוכני הביטוח. הדבר נאמר מפורשות בלשון החוק: "הוראות חוק זה לא יחולו על שירות הניתן בידי אחד מאלה: תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981; מבטח או סוכן ביטוח כמשמעותם בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981; נותן שירותים פיננסיים כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016".

תכלית הסייג לתחולה בא להבהיר, בין היתר, כי הואיל ולבנקים ולחברות הביטוח יש רשויות מפקחות אחרות כגון המפקח על הבנקים והמפקח על רשות שוק ההון, אין מקום להטלת פיקוח נוסף מצד הרשות להגנת הצרכן ביחס לגופים מפוקחים אלו.

חוק הגנת הצרכן לא חל על סוכני ביטוח | צילום: shutterstock

חשוב להדגיש כי בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים וביטוח, אשר נחקק גם כן בשנת חקיקתו של חוק הגנת הצרכן קיים סעיף המאפשר פנייה לרשות שוק ההון, בדומה לרשות להגנת הצרכן, אשר ידון בתלונה כלפי הסוכן ו/או חברת הביטוח.

הוראות החוק:

"בירור תלונות הציבור: הממונה יברר תלונות הציבור שראה בהן ממש בדבר פעולה של מבטח או של סוכן ביטוח בענייני ביטוח; לעניין תלונות בשל הפליה מחמת מוגבלות לפי פרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, יחולו גם הוראות סימן ח' לפרק האמור ובעניינים אחרים הקשורים בלקוחותיהם.

"הממונה לא יברר תלונה בעניין שהחל בו דיון לפני בית משפט או בורר, או שבית משפט או בורר הכריע בו, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, אולם רשאי הוא לברר תלונה בעניין שבו הוגשה תובענה לפני בית משפט או בורר אך טרם החל הדיון בה.

"דרכי הבירור: בירור תלונה יהיה בדרך שתיראה לממונה, והוא לא יהיה קשור להוראות שבסדרי הדין או בדיני ראיות. הממונה יביא את התלונה לידיעת מי שהתלונה עליו ויתן לו הזדמנות נאותה להשיב עליה.

"תוצאות הבירור: מצא הממונה שהתלונה היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן ולמי שהתלונה עליו; הממונה רשאי לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו ורשאי הוא להורות למי שהתלונה עליו לתקן ליקוי שהעלה הבירור, בין למקרה שעליו התלונה ובין בדרך כלל, בדרך ובמועד שהורה.

"מצא הממונה שהתלונה אינה מוצדקת, או שאינה ראויה לבירורו, יודיע על כך למתלונן ולמי שהתלונה עליו, ורשאי הוא לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו. העלה הבירור חשד שנעברה עבירה פלילית, יביא הממונה את העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה".

הנושא אגב, מוסדר באתר רשות שוק ההון לפניות הציבור, לרבות בנוגע להנחיות בדבר אופן הגשת תלונה.

הצעת ביטול

חשוב להדגיש כי לפני מספר שנים הועלתה הצעה לבטל את סעיף 39 לחוק הגנת הצרכן כפי שאף הציעה חברת הכנסת, הגב' קסניה סבטלובה, בהצעת חוק מטעמה בה היא ציינה בין היתר בנימוקים לביטול הסעיף:

"גם לגבי הפיקוח על חברות הביטוח יש ניגוד עניינים טבוע בעניין זה. דוגמה לכך ניתן למצוא בפרסום מחודש ינואר 2015 על כך שאגף שוק ההון במשרד האוצר מצא כשלים באשר להתנהלות סוכני פנסיה בביקורת שערך וסירב לפרסם את שמות המבוקרים ושיעור הליקויים. גם אם ראוי לשמור על יציבותם של הבנקים, חברות הביטוח ונותני שירותים פיננסיים בישראל, שהרי יש בכך כדי לשמר את יציבות המשק הישראלי כולו, יש לזכור כי סוגיית הסדרת היחסים בין הבנק וחברת הביטוח ובין לקוחותיהם, היא סוגיה צרכנית גרידא. למעשה הסוגיות הצרכניות הנובעות ממישור היחסים בין בנק וחברות ביטוח ולקוחותיהם הן סוגיות שמעצם טיבן וטבען, ראוי ורצוי כי יטופלו גם במסגרת חוק הגנת הצרכן. חוק הגנת הצרכן הוא האכסניה הראויה והטבעית לטפל בהם, שכן חוק הגנת הצרכן כשמו כן הוא, תפקידו להגן על הצרכן המתקשר עם גוף עסקי, בעל יכולות פיננסיות ואחרות גדולות משלו". ועוד הוסיפה ח"כ סבטלובה: "כמו כן, חוק הגנת הצרכן נותן כלים עדינים לאכיפה אזרחית (פיצוי ללא הוכחת נזק), ובכך שגופים אלו מוחרגים מתחולת החוק, מתקיימת אנומליה ואי יכולת של האזרח הקטן להתמודד מול הגופים החזקים ביותר, בעוד שעל עוסקים אחרים (למשל חברות תקשורת) חוק הגנת הצרכן חל וניתן לראות שיפור בהתנהגותם כלפי הצרכנים".

אלא שכאמור, הצעת חוק זו לא הבשילה לכדי חוק מחייב ומשכך, נכון לכתיבת שורות אלו, אסכם כי חוק הגנת הצרכן, אינו חל על סוכני ביטוח.

בברכת פתיחת שנת לימודים נפלאה ובריאה.

הכותב הוא היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email