חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו: כך זה יעבוד בפועל

איך תוגש הבקשה לגוף המשלם, אילו מסמכים צריך לצרף לבקשה ובתוך כמה ימים חייב הגוף המשלם לבצע את הרישום? כללי העבודה ליישום חוק חלוקת החיסכון הפנסיוני
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני נחקק בשנת 2014 והסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות לגבי אופן יישומו וביצועו. בחודש שעבר (ספטמבר 2015) פורסמה טיוטה שנועדה לגבש מספר "כללי עבודה" ליישום החוק, והיא ונוגעת למספר נושאים:

  1. נוהל הגשת בקשה לגוף המשלם: ייקבע מבנה טופס להגשת בקשה לחלוקת החיסכון הפנסיוני אל הגוף המשלם. בנוסף הוכנה רשימת מסמכים שיש לצרף לטופס הבקשה (צילום ת.ז. של בן הזוג לשעבר, עותק מפסק הדין מאושר בחותמת בית המשפט וכד'). המסמכים יוגשו לגוף המשלם במסירה אישית במשרדי הגוף המשלם או בדואר רשום.
  2. מועדים לקליטת בקשה ורישום הערה: כאשר מדובר בפנסיה תקציבית, רישום הבקשה יבוצע תוך ארבעה ימי עסקים. בכל שאר המקרים הרישום יבוצע בתוך שני ימי עסקים. פעולת הרישום על־ידי הגוף המשלם תושלם תוך 20 ימי עסקים והחל מיום 1.1.2018 תקוצר תקופת הרישום ל־15 ימי עסקים.
  3. מתן הודעות ומועדים למסירתן: הגוף המשלם מחויב בשקיפות מול שני בני הזוג, לכן תשלח הודעה לבן הזוג לשעבר חצי שנה לפני מועד זכאותו של העמית לקבלת קצבה. הגוף המשלם מחויב להודיע לצדדים במקרים בהם קיימת מניעה מלשלם את הכספים (עיקול או שיעבוד, הלוואות שטרם נפרעו וכד'). לאחר ששולמה הקצבה לראשונה, יוציא הגוף המשלם בתוך 15 יום, מסמך לבן הזוג לשעבר עם פירוט הסכומים ששולמו לשני בני הזוג, המס שנוכה ומידע נוסף שיסביר את הדרך בה חושב הסכום המשולם לכל אחד מהם. שני בני הזוג יקבלו דוחות תקופתיים מן הגוף המשלם. מהמועד בו נוצרה זכאות לעמית על כספי הפיצויים (דהיינו שוחררה הבעלות על כספי הפיצויים ע"י המעסיק וכעת ניתן לחלקם), תצא הודעה לבן הזוג לשעבר בתוך שלושה ימי עסקים ועדכון כי הוא יכול להעביר את חלקו בפיצויים.
  4. בחירה בדבר העברת הסכום ממרכיב הפיצויים: בעת הגשת בקשה לרישום, רשאי בן הזוג לשעבר להודיע מראש על רצונו להעביר את כספי הפיצויים במועד בו ניתן יהיה לממשם. בן הזוג לשעבר יכול לשנות החלטתו בכל עת ועד שלושה ימי עסקים לפני ביצוע ההעברה בפועל ע"י הגוף המשלם.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email