חקירה פנימית באיילון: ליקויים בתהליך סילוק תביעות באובדני כלי רכב

תהליך הבדיקה נעשה ביוזמת החברה במחלקת תביעות פרט. הלקוחות לא נפגעו ושני עובדים יפוטרו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

החל מחודש דצמבר 2018 קיימה איילון חברה לביטוח, ביוזמתה, תהליכי בדיקה וביקורת באשר לפעילותה בנושא אובדנים במחלקת תביעות רכב רכוש. כמו כן, נערך דוח ביקורת פנים בנושא כחלק מתוכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת 2019. כך דיווחה לבורסה חברת האם איילון אחזקות.

לצד הטיפול השוטף בנושא הזמינה איילון דוח בדיקה/ביקורת חקירתית ממומחה חיצוני בלתי תלוי, וזאת בעקבות חשש להתנהלות בלתי תקינה בנושא. בעקבותיו החליטה ועדת הביקורת של איילון במהלך חודש אוגוסט 2020 לא להסתפק בממצאיו ולהורות על ביצוע ביקורת חקירתית מיוחדת נוספת מעמיקה ומקיפה, שנערכה גם היא על ידי מומחית חיצונית בלתי תלויה ואשר נועדה להוות מעטפת לכלל הדוחות.

יוגב | צילום: איילון

ב-15 באוקטובר 2020 התקבל דוח הבדיקה, והחל ממועד קבלתו ועד ליום 12 בנובמבר 2020 התקיימו בנושא מספר דיונים בוועדת הביקורת ובדירקטוריון איילון, וכן בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה.

עיקרי הממצאים

להלן עיקרי ממצאי דוח הבדיקה וההחלטות בעקבותיו באיילון: לא נמצאו ממצאים לפעילות של מעילה או הונאה או פעילות פלילית באיילון; לא נמצאו ממצאים לפיהם לאיילון נגרם נזק כספי-כלכלי מהותי; נמצאו ליקויים בהתנהלות בתהליך סילוק תביעות באובדני כלי רכב במחלקת תביעות פרט, לרבות כתוצאה מחולשה בבקרות תפעוליות מסוימות, ואי קיום מלא של הוראות שניתנו על ידי הנהלת איילון.

מעבר לליקויים שזוהו, לא נמצא כשל במנגנוני הבקרה הכלליים/הרוחביים באיילון, והבקרות שיושמו אף צמצמו אותם; נוכח הליקויים שהתגלו, דוח הבדיקה כולל לעניין אגף ביטוח כללי פרט מספר המלצות פרסונאליות לגבי מנהלים בדרגים שונים, חלקן לביצוע וחלקן לשיקול דעת המנכ"ל והחלטתו. כמו כן ניתנו המלצות לחיזוק נוסף של הבקרות, והמלצות הנוגעות להתקשרויות בהווה ובעתיד עם ספקים חיצוניים הפועלים מול איילון בתחום האובדנים.

ועדת הביקורת ודירקטוריון איילון החליטו לאמץ את המלצות הדוח במלואן ולאפשר למנכ"ל איילון להפעיל את שיקול דעתו בנוגע ליישומן ולדווח על החלטותיו ופעולותיו עד לחודש דצמבר 2020; נכון למועד זה, איילון יישמה את ההמלצות הנדרשות לביצוע מיידי באגף ביטוח כללי פרט, וממשיכה ליישם את כל ההמלצות לרבות בנוגע לשינוי תהליכי העבודה וחיזוק נוסף של בקרות הן בתוך איילון והן מול ספקים חיצוניים הפועלים מולה בתחום האובדנים, וכן באשר לבעלי תפקיד באגף (נודע, כי הוחלט על פיטורי 2 עובדים. ר.מ.).

עוד דווח, כי בהסתמך על הדוחות שהוצגו בפניהם והדיונים שקיימו מצאו ועדות הביקורת והדירקטוריונים של איילון והחברה, כי לא היתה כל פגיעה בלקוחות איילון ומקבלי השירות ממנה, כי לא נגרם נזק כספי-כלכלי מהותי לאיילון וכי לא הייתה למתואר השפעה ביחס לדוחותיה הכספיים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email