חשיבות הדיון הציבורי: הקמת מועצה המייעצת לשר האוצר ולמפקח על הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המחוקק הראשי קבע בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 כי יש להקים גוף מייעץ, במטרה "שייעץ לשר האוצר ולמפקח (המפקח על הביטוח, כמשמעו באותו החוק) בכל עניין הנוגע לביטוח שיובא לפני הוועדה או שיועלה על סדר יומה על פי הצעת אחד מחבריה".

בכך באה לידי ביטוי החשיבות הקיימת בהליך מסודר של קבלת החלטות בעלות חשיבות ציבורית גדולה, כמפורט להלן. עקב אי קיום הוראות החוק, שהמפקח אמון על שמירתו, לא מתקיימים הליכים נוספים שיאפשרו לשקול ולהיעזר בדעות של רבים בעלי ידע וניסיון, היכולים לתרום לשכלול ההליכים ולהתאמתם להתפתחות השוק.

אותו הגוף (המועצה המייעצת), שאמור למנות 15 חברים וכולל בין היתר ייצוג לציבור המבוטחים, נועד לשמור על כך שתיקוני חקיקה, הוראות שונות ורפורמות בתחום הביטוח, יתבצעו באופן המיטיב ביותר עם כל הגורמים הרלוונטיים, ועל הצד היעיל ביותר.

מזה כמה שנים, למרות מספר רב של רפורמות ששינו את פני השוק, ותוך ששינויים רבים נמצאים בהליכי ביצוע, לא מונתה ולא זומנה המועצה. שינויים מהותיים, שלהם השפעה ישירה על מצבם הפיננסי והסוציאלי של הציבור, נעשים ללא מעורבותו של גוף ניטרלי מקצועי ומבקר שאמון על השמירה על אינטרס ציבורי.

בשנים האחרונות, ממשיך הפיקוח לבצע פעולות ומרבה בהוצאת חוזרים מחייבים, מבלי להתייעץ עם גורמים חיצוניים בצורה מסודרת כפי שקבע המחוקק, ומקבל החלטות משמעותיות שמטלטלות את ענף הביטוח כולו. על אף שהחוק מוגדר בצורה כללית בלבד, הפיקוח מראשית שנות ה-2000 אינו מממש אפשרות לשתף גורמים נוספים בהליך פיתוחו של משק הביטוח בישראל. למותר לציין את הבלבול השורר בציבור כולו, כאשר נמנעים מלקיים דיונים מקצועיים ציבוריים ופתוחים, שהיו תורמים לקידום הענף או מונעים מהלכים לא סבירים.

למרות כל הפניות וההודעות, לרבות זו של ח"כ מיקי רוזנטל ושל התנועה לאיכות השלטון, פקידי האוצר האמורים לפקח על קיום החוק, מתעלמים מקיומו (שהרי אי מינוי מועצה מייעצת מחטיא את כוונת המחוקק ומותיר גופים העושים כל אשר ברצונם, מבלי שהציבור הרחב יהא מיוצג על ידי נציגים שיוכלו לומר את דברם).

בקשר לשקיפות הנדרשת ממשרד האוצר, אני מבקש לצטט את דברי שופט בית המשפט העליון בארה"ב ברנדייס כי "אור השמש הינו אמצעי החיטוי הטוב ביותר". כמובן התכוון לכך שאת מלאכת הכנת החקיקה יש לעשות בגלוי, ותחת עינו הפקוחה של הציבור ולא, חלילה, במחשכים וללא כל בקרה ו/או פיקוח. אני תקווה שמשרד האוצר יפעל לטובת הציבור, לכינון מהיר של המועצה כפי שקבוע על פי חוק, ולקיום התחייבותה של המפקחת לסיים ההליך עד לסוף 2014.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email