טיוטה חדשה של האוצר תגביר חופש הבחירה של העובד בחיסכון הפנסיוני

עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה: "בשלב זה מדובר על טיוטה בלבד. לאחר שיפורסם החוזר יהיו לכך משמעויות מבחינת סוכני הביטוח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר, פרסמה ביום רביעי השבוע (13.7.16), טיוטת תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל [תיקון] התשע"ו 2016).

לדברי עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח, מטרת התיקון, ככל שיתקבל, ובהתאם לדברי ההסבר אשר פורסמו, להתאים ולהסדיר 2 נושאים בנוגע ההפקדות לקופות הגמל כדלקמן:

1 .לבטל את ההתניה הקבועה בנסיבות המפורטות בתקנות, לפיהן קיימת חובה להפקיד כל תשלום מעבר לשיעור של %5 לחשבון אחר אצל אותו מבטח. כלומר, ניתן יהיה להפקיד את היתרה העולה על %5 גם בתכנית פנסיונית אצל מבטח אחר. מטרת הביטול – לאפשר לעמית זכות בחירה של קופת גמל המתאימה לו.

2 .בהתאם לתיקון 13 אשר נכנס לתוקף ביום 15.11.5( להלן: "התיקון") ההתייחסות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) הינה רק ל"קופת גמל לקצבה". תקנות מס הכנסה קובעות כי אישור לפי תקנה 6 לתקנות מס הכנסה לעניין הפקדה למרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה מותנה בהפקדה בשיעור של 5% לתגמולים.

בן אברהם. הלשכה תעדכן לגבי השינויים
בן אברהם. הלשכה תעדכן לגבי השינויים

פרשנות חדשה

עד לתיקון ניתן היה להפקיד לקופת גמל לא משלמת לקצבה לרכיב הפיצויים מבלי להפקיד גם לרכיב התגמולים. בעקבות התיקון ניתן לפרש את התקנה כך שמשמעותה היא שלא ניתן להפקיד עוד לקופת גמל לקצבה לרכיב הפיצויים מבלי שתהיה הפקדה גם לרכיב התגמולים, ובכלל כך גם לקופת גמל לחיסכון, שהחליפה במסגרת התיקון את קופת הגמל הלא משלמת לקצבה.

לכן, על מנת להסדיר את העניין מוצע בתיקון לקבוע כי הפקדה למרכיב הפיצויים תתאפשר מבלי שתהיה הפקדה מקבילה למרכיב התגמולים באותו חשבון בקופה, בכפוף לאחד התנאים הבאים: הופקדו בה כספים בתקופה שבין 15.1.1 ועד ליום 15.11.4 ,או אם הוגדל שיעור ההפקדה ולא ניתן לבצע את ההפקדה הנוספת בקופת גמל אליה מפקיד המעסיק את ההפקדות.

מטרת התיקון היא להבהיר כי הפקדה לקופה אליה הועברו כספים כמוה כקופה אליה הופקדו כספים, כך שהתיקון לא ימנע אפשרויות ניוד. "מדובר בטיוטת תקנות אשר באה לתקן ולבטל חסם שחייב הפקדות מעל 5% לאותו מבטח, תוך התאמת התקנות להגדרות החדשות בחוק הפיקוח על הביטוח (קופות גמל)", מסכם בן אברהם. "בשלב זה מדובר על טיוטה בלבד, אך יחד עם זאת, הטיוטה מעלה שאלות בנוגע לאופן יישום ותפעול התיקון המוצע בפועל, ואנו נעדכן בהתאם לאחר שיתקבל נוסח סופי".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email