טיוטת חוזר מאחדת תקנוני קרנות הפנסיה בנושא תשלום קצבת נכות לעמית הזכאי לקצבה נוספת

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאור הפרשנות השונה של תקנוני קרנות הפנסיה לנושא תשלום קצבת נכות לעמית הזכאי לקצבה נוספת ממקור אחר (תאונת עבודה וכדומה), יצאה השבוע טיוטה המופנית לחברות המנהלות קרנות בנושא, תוך שהמטרה היא לייצר אחידות בין הקרנות לגבי קריטריונים, גובה הפיצוי וכדומה.

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון ציין כי הלשכה מברכת על כך. "אחידות בין כל הקרנות היא דבר טוב מאוד עבור החוסכים". בחוזר טיוטה שהוציאה המפקחת על הביטוח דורית סלינגר נכתב כי "קרן פנסיה חדשה משלמת לעמית הזכאי לכך קצבת נכות בקרות אירוע מזכה. מטרת קצבת הנכות היא לספק לעמית מקור הכנסה חלופי במקרה שבו כושר ההשתכרות שלו נפגע ביחס לכושרו טרם קרות האירוע המזכה.

"בתקנוני קרנות הפנסיה החדשות נקבעו כללים לעניין קיזוז קצבת נכות בשל קבלת קצבה ממקור חיצוני לקרן הפנסיה כדי שלא לתת לעמית שנהפך לנכה כפל פיצוי בשל אובדן הכנסתו. כללים אלה שונים בין קרן לקרן בעילות שבגינן יש לקזז את קצבת הנכות ובאופן הקיזוז. עם זאת, ההנחות שלפיהן מתומחרות עלויות הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה, שנקבעות על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, זהות לכל הקרנות. מטרת חוזר זה היא לקבוע הוראות אחידות לעניין התקבולים שיש לקזז בגינם את קצבת הנכות בקרן פנסיה ולעניין אופן הקיזוז".

החוזר קובע כי בנוגע להגשת תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר, חברה מנהלת תודיע לעמית שעליו להגיש תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר, אם נודע לה שלעמית נכות שבגינה מגיעה לו קצבה ממקור אחר.

בנוסף, תודיע החברה המנהלת לעמית על ההשלכות לעניין גובה קצבת הנכות מהקרן, אם העמית לא יגיש תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר או אם לא יוגש ערעור על ההחלטה. במקרה שבו עמית הזכאי לקצבת נכות לפי תקנון הקרן לא פנה בתביעה לתשלום קצבה ממקור אחר תוך 25 יום מהפניית החברה המנהלת, או לא הגיש ערעור על ההחלטה בעניין הזכאות לקצבה ממקור אחר, בלא שניתנה לו הסכמת החברה המנהלת לכך, תשולם לו קצבת נכות כאילו הוא זכאי לקצבה בסכום מרבי ממקור אחר.

לגבי קיזוז קצבת נכות ממקור אחר, קובע החוזר כי סכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לעמית בקרן פנסיה הזכאי לקצבת נכות ולקצבה ממקור אחר, בשל אותו אירוע מזכה, יהיה הסכום הגבוה מבין שני אלה, ובלבד שסכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לא יעלה על הקצבה שמגיעה לעמית לולא הוראות סעיף זה: 25% מההכנסה הקובעת כשהיא מוכפלת בשיעור הנכות. 100% מההכנסה הקובעת כשהיא מוכפלת בשיעור הנכות בניכוי בסיס הקצבה לקיזוז. עד לקבלת החלטה בתביעה לקבלת קצבה ממקור אחר או החלטה בערעור אם הוגש, תשלם הקרן לעמית קצבה המחושבת על פי 25% מההכנסה הקובעת כשהיא מוכפלת בשיעור הנכות.

עם זאת, הקרן תאפשר לעמית שהגיש תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר ועוד לא נתקבלה החלטה בתביעתו, לקבל מקדמה בסכום ההפרש שבין סכום קצבת נכות מלאה בקרן לבין סכום הקצבה למשך ששה חודשים או למשך שליש מתקופת הנכות שנקבעה בקרן, החל ממועד תחילת תשלום הקצבה בקרן, לפי התקופה הקצרה מבניהן. על החברה המנהלת להודיע לעמית שקיימת אפשרות כי המקדמה שתשולם לו תקוזז. אם לאחר מתן ההחלטה בעניין הזכאות לקצבה ממקור אחר, סכום קצבת הנכות בחישוב של 100% מההכנסה עולה על סכום קצבת הנכות שחושב על פי 25%, תשלם הקרן בסכום חד-פעמי ובתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן את הפער שבין הסכומים האמורים עבור החודשים שבהם שולמה קצבת נכות, בניכוי המקדמה ככל ששולמה.

אם זכאי עמית לקצבה ממקור אחר, והסכום ששולם לעמית מהקרן בתקופת תשלום המקדמה עולה על סכום הקצבה שהיתה מגיעה לו מהקרן בשל אותה תקופה נוכח הזכאות לקצבה ממקור אחר, תגבה הקרן את המקדמה ששולמה לעמית ביתר בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מקצבאות הנכות שמגיעות לו או באמצעות תשלום של העמית, לפי בחירתו.

אם לאחר הגבייה נותר סכום כספי שלא הוחזר לקרן מתוך תשלומי המקדמה, יראו בסכום זה כהלוואה לעמית לפי תקנה 11 לתקנות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012.

המפקחת קובעת כי הוראות חוזר זה יחולו על חברות מנהלות של קרנות הפנסיה החדשות וכי חברה מנהלת של קרן פנסיה חדשה תגיש לממונה תקנון עם השינויים הנדרשים בהתאם להוראות חוזר זה עד ל-30 באוקטובר 2014. תחילתן של הוראות חוזר זה ב-1 בינואר 2015.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email