יחסינו לאן: הסכמי התקשרות עם יצרנים

עו"ד ניצן הראל בסדרת כתבות חדשה בנושא הסכמים ועסקאות בחיי סוכן הביטוח` והשבוע - הסכמי ההתקשרות של סוכני הביטוח עם היצרנים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

עולמם של סוכני הביטוח רב ועשיר בפעילויות ובגופים שונים מולם נדרש לפעול. אולם, הבסיס לפעילות הסוכנים היה וישאר מול היצרנים השונים ובעיקר חברות הביטוח. בתחילת כל התקשרות של סוכן עם יצרן, נחתם הסכם התקשרות המגדיר את מערכת היחסים בין הצדדים, לרבות אופי הפעילות והתגמול.

כמו כן, נושא תנאי ההתקשרות רלוונטי גם בעת פעילות משותפת של קבוצת סוכנים או כסוכן משנה, בשעה שלאחד הצדדים תנאי התקשרות עדיפים, או במקרים בהם יחסי הכוחות והיקף העבודה משתנים, כל אלו עשויים לסייע בשיפור תנאי ההתקשרות מול חברות הביטוח. לכל סוכן ובכל הסכם לגופו יש להתייחס לנושאים החשובים והרלוונטים לאותו מקרה. אולם, הנקודה המשותפת לכל סוכן באשר הוא, והמרכזית לעניין הסכמי ההתקשרות עם היצרנים, היא כמובן העמלות. על כן, נוטים סוכני הביטוח להתמקד ולהתמקח על התנאים המסחריים ולא נותנים את הדעת לכך כי גובה העמלות ועצם תשלומן, כפוף להוראות ותנאים רבים הבאים לידי ביטוי לאורך כל סעיפי ההסכם והינם בעלי השלכה מכרעת לעניין התשלום בפועל.

עו"ד הראל | צילום: עצמי

כאשר ניגשים לנוסח הסכם ובטרם אישורו, יש לבחון את התנאים וההגדרות של ההסכם, ולהלן נתייחס לנקודות המרכזיות להן יש לתת את הדעת בטרם חתימה על הסכם התקשרות מול יצרן כזה או אחר:

המועד הקובע – המועד הקובע מציין למעשה את המועד בו יתחילו לחול תנאי ההסכם על התקשרות הצדדים, כולל חובותיהם וזכויותיהם. סיום ההסכם – באותו אופן, יש לבחון את מועד סיום ההסכם והאפשרויות לביטולו וכמובן לוודא כי ביטולו לא ישלול מסוכן הביטוח את זכותו להמשך תשלום העמלות בגין פעילות העבר.

הפחתת עמלות – חברות הביטוח דואגות לקבוע תנאים ומקרים בהם תופחת עמלת הסוכן, לדוגמה בעת שינוי במדיניות/שיעור העמלות, כאשר בוצע שימור ללקוח, בעת תשלום עמלת הפצה בגין אותו מוצר ועוד.

הפרה יסודית – בכל הסכם קיים סעיף המגדיר באילו תנאים תהיה הפרה יסודית של ההסכם, אולם יש לשים לב כי פעילות הסוכן שאינה קשורה למקצועו ופעילותו כסוכן ביטוח או בעל רשיון אינה קשורה ביחסי הצדדים ולא אמורה להשפיע על תנאי ההתקשרות.

פירוט נתונים ותנאים – לעתים אנו רואים בהסכמי ההתקשרות כי חברת הביטוח קובעת התניה לפיה יהיה על הסוכן לפעול על פי הוראות החברה ו/או נהליה מעת לעת, או כי תנאי ריבית/תשלומים יהיו בהתאם לנהוג בחברה. על סוכן הביטוח לוודא כי התנאים עצמם יהיו ברורים וידועים מראש על מנת שיהיה באפשרותו להיערך ולפעול בהתאם.

חלוקת אחריות – יש לוודא כי ההסכם מנוסח בכפוף להגדרות והוראות הרגולציה מחד, אולם אינו מגביל או מכפיף את פעילות ותגמול הסוכן לתנאים שאינם מחוייבים על פי הדין, כגון חתימה על יפוי כוח, קיום פגישה אישית וכדומה.

ביטולים וקיזוזים – בפירוט תנאי תשלום העמלות מופיע תמיד סעיף "קיזוזים", בגין ביטולי פוליסות. מומלץ לקרוא סעיף זה בעיון ובעיקר להתייחס לאפשרות למתן הודעה מוקדמת בטרם ביצוע הקיזוז.

התחייבויות עתידיות – יש לשים לב לכל התחייבות עתידית של הסוכן, לרבות לעניין מתן שירות, ולוודא כי הינן אופרטיביות וניתנות לביצוע וכמובן כי הינן הדדיות, לכל הפחות לעניין מתן השירות ללקוח.

הסבת ההסכם – חברת הביטוח, המבקשת לשמור על זהות הסוכן עימו היא מתקשרת בהסכם, דואגת פעמים רבות להגביל את יכולתו להסב את זכויותיו על פי ההסכם לקבלת העמלות.

שמירה על סודיות – תנאי זה מופיע באופן גורף בהסכמי התקשרות באשר הם, ובטח בהסכם התקשרות מול יצרנים. כאן, יש לוודא כי ההתחייבות לשמירה על סודיות הינה הדדית וכי ההתחייבות תוחרג במקרים המתבקשים, כגון גילוי מידע שנדרש על פי דין.

אחריות וקביעות שבדין – פעמים רבות נקבעים בהסכם ההתקשרות גבולות אחריות של הסוכן ופיצוי מתאים בגין מעשה או מחדל המהווה חריגה. כדאי לזכור, כי לא כל מעשה אשר מהווה חריגה בעיני חברת הביטוח, אכן עומד בהגדרה ומומלץ לעגן זאת בכפוף לקביעת פסק דין או ערכאה משפטית.

שעבודים ובטחונות – יש לוודא כי במסגרת חתימה על הסכם התקשרות, לא מבוצע שעבוד אוטומטי או כולל של תיק ו/או עמלות תיק הסוכן, אלא לפי העניין.

מסמכי החברה – יהוו אך ורק ראיה לכאורה לנכונותם.

נגענו במספר נקודות מרכזיות, אולם כפי שהדגשתי בראשית הדברים, הרי שיש לבחון כל מקרה לגופו, על פי מאפייני הסוכן וההתקשרות. גם התנהלותן של חברות הביטוח נתונה לשינויים חדשות לבקרים ודורשת שימת לב וערנות רבה מצד הסוכנים לעניין הוראות ההסכמים, שינויים ועמידה בהוראות.

אז מה עושים? תמיד וללא יוצא מן הכלל, יש לקרוא היטב ובעיון כל סעיף בהסכם ההתקשרות או בנספח עמלות/שינויים, גם אם נראה על פניו מוכר ובנאלי, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לתאריכים ומועדים הרלוונטים לזכויות וחובות על פי ההסכם. מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי, הן לעניין ייצוג ומשא ומתן מול חברות הביטוח והן לצורך מתן הערות ובדיקה משפטית בלבד. כדאי גם לזכור, כי המומחים המשפטיים העוסקים בתחום, נחשפים באופן יומיומי ומכירים על בוריים לא רק את ההסכמים של חברות הביטוח השונות, וכן את השינויים והתיקונים הנפוצים והמקובלים, אלא יכולים לסייע גם במתן ייעוץ מסחרי לעניין תנאי ההתקשרות עצמם וכן בכל הקשור להתמקחות על תנאים מהותיים.

האמור בכתבה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. הכותב הינו שותף במשרד עוה"ד הראל ושות'.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email