יתרות צבורות בקופות פיצויים מרכזיות

לאחרונה פרסם מס הכנסה חוזר חדש שמחליף את חוזר יתרות צבורות בקופות פיצויים מרכזיות שפורסם ב־2016 - אילו בדיקות נדרשים המעסיקים לבצע על פי הנוסח החדש ומה האפשרויות שעומדות בפניהם?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
בחודש דצמבר 2016 פורסם על ידי רשות המיסים חוזר בנושא יתרות צבורות בקופות פיצויים מרכזיות. להזכירכם, בתיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) התשס”ה 2005, חל איסור על מעסיקים לפתוח קופות פיצויים מרכזיות חדשות, כאשר מעסיקים שבמועד פרסום החוזר בשנת 2008 כבר היו בעלי קופות פיצויים מרכזיות קיבלו היתר להמשיך להפקיד לקופות אלו עד חודש דצמבר 2010, בגין עובדים אשר כבר הופקדו להם כספים בעבר, ואילו מחודש ינואר 2011 נאסר כליל להמשיך להפקיד לקופות אלו והן למעשה נחסמו להפקדות חדשות.
לעובדים חדשים אשר נכנסו ב־2008 תחת צו ההרחבה של פנסיית חובה, נפתחו קופות פיצויים אישיות במסגרת הפקדות לפנסיה, ביטוחי מנהלים או קופות גמל, ואילו לעובדים הוותיקים המשיכו המעסיקים להפקיד לקופות פיצויים מרכזיות. מחודש ינואר נפתחו גם קופות פיצויים אישיות לאותם עובדים ותיקים, כך שלמעשה בגין אותם עובדים ותיקים כספי הפיצויים היו למעשה בשתי קופות: קופת הפיצויים המרכזית וקופה אישית שנפתחה מחודש ינואר 2011.
בדיקת העודף בקופה המרכזית לפיצויים תתבצע כל שנה עד ל־31 במרץ בכל שנה עוקבת | צילום: Fotolia

החוזר החדש

ב־11 ביוני פרסם מס הכנסה חוזר חדש אשר מחליף את החוזר שיצא בחודש דצמבר 2016 ומחייב מעסיקים שהחזיקו בבעלותם קופות מרכזיות לפיצויים לבצע מספר בדיקות. ראשית, בדיקה אשר תביא לידי ביטוי את התחייבות המעסיק בגין אותם עובדים ותיקים (עובדי 2007), עבור כל שנות הוותק שלהם אצל המעסיק ובניכוי הכספים אשר נצברו בקופות האישיות אשר נפתחו עבורם בביטוחי מנהלים, גמל או קרנות פנסיה.
בדיקה נוספת אותה נדרשים המעסיקים לעשות היא לבדוק אם יש “סכומים במחלוקת”, כאשר הכוונה היא האם יש תביעות משפטיות של עובדים ותיקים (עובדי 2007) בגין כספי פיצויים שהמעסיק חייב להם. כמובן כל טענה כזו שנמצאת בהליך של תביעה מול מעסיק צריכה לצורך הבדיקה להיות מגובה על ידי היועץ המשפטי של המעסיק שיאשר את קיומה.
בסיום שתי הבדיקות המעסיק צריך לבדוק אם נמצא ברשותו “סכום עודף” אשר משמעותו למעשה היא יתרות שקיימות בקופות הפיצויים המרכזיות לאחר ניכוי הצבירות בקופות האישיות וניכוי הסכומים במחלוקת. היה וכתוצאה מסעיף ג’ נמצא כי למעסיק בסוף שנת המס 2016 סכומים עודפים של מעל 10% ביחס למה שחייב, הרי עומדות בפניו מספר אפשרויות:
הסכום העודף עד גובה כל ההפקדות השוטפות שיש למעסיק במרכיב הפיצויים בקופות של המעסיק עבור כל עובדיו, וללא כל קשר לתחילת עבודתם, יועבר למעסיק וישמש כתחליף מימון ההפקדות השוטפות. כלומר העברת כספים אלו תהווה עבור המעסיק הכנסה על בסיס סעיף 3)ד( למס הכנסה, אך מצד שני ההפקדות השוטפות לפיצויים יוכרו בניכוי על בסיס סעיף 17(5) לפקודה.
היה והעודף לא נוצל להפקדה השוטפת לפיצויים, לא תותר למעסיק ההוצאה לפיצויים עבור כלל עובדי המעסיק ועד גובה העודף הקיים שלא נוצל.
בדיקת העודף בקופה המרכזית לפיצויים תתבצע כל שנה עד ל-31 במרץ בכל שנה עוקבת, וזאת רק לאחר שהקופה המרכזית קיבלה אישור
מעורך הדין או רואה החשבון של המעסיק שאכן הופקדו באותה שנה כל הכספים לכל העובדים אצל אותו המעסיק.
הכותב הוא יו”ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email